Het studieprogramma van de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) biedt binnen en naast het verplichte curriculum veel ruimte voor individuele interesses en ambities. Alle relevante informatie daarover vind je hier.

De bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) bestaat uit een hoofdprogramma (75%) en vrije keuze- of profileringsruimte (25%).

Het hoofdprogramma bestaat uit verplichte vakken en de sociale en professionele vaardighedencursussen. 

In de profileringsruimte kun je kiezen voor cursussen van B&O of van andere opleidingen en universiteiten, of voor het volgen van een minor.

In de cursusplanner vind je het overzicht van de verplichte en keuze cursussen in de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap.

In de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) ontwikkel je naast inhoudelijke kennis en vaardigheden ook sociale en professionele vaardigheden (SPV). Die zijn van belang voor de beroepspraktijk. Je ontwikkelt die vaardigheden tijdens trainingen die verbonden zijn met cursussen in het hoofdprogramma van de opleiding. Daarbij gaat het oefenen van concrete vaardigheden zoals presenteren, debatteren en interviewen gepaard met het leren reflecteren op je eigen handelen en op de effecten van je gedrag op anderen. Een vaste kring van professionele trainers verzorgt het trainingsprogramma.

Programmaoverzicht

In onderstaand programmaoverzicht vind je de SPV trainingen en de cursussen waaraan deze trainingen zijn gekoppeld. Onder het programmaoverzicht volgt een korte toelichting per trainingsonderdeel.
 

Vaardighedentrainingen Cursus
BACHELOR 1  
Introductie Sociale en Professionele Vaardigheden (SPV) Introductieweek
Samenwerken in taakgerichte groepen I Ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving
Dynamiek ervaren: What You See Is What You Get Organisatiewetenschappen: perspectieven op organiseren
Debattechnieken B&O klassieken
Overtuigend presenteren Managementwetenschappen
Samenwerken in taakgerichte groepen II Kwantitatief onderzoek naar publieke organisaties
BACHELOR 2  
Diversiteit & Inclusie Organisaties en organiseren
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Beleid, rationaliteit en macht
Conflicthantering en onderhandelen Beleid, rationaliteit en macht
Teamwork Kwalitatief onderzoek
Interviewtechnieken Kwalitatief onderzoek
BACHELOR 3  
Intervisie: functioneren als onderzoeker en manager Leerkringen
Adviesvaardigheden Besturen en organiseren van pubieke vraagstukken

Naast bovenstaande trainingen krijgen studenten in bachelor 2 en 3 ook coachingsgesprekken over de ontwikkeling van hun sociale en professionele vaardigheden.

Toelichting per trainingsonderdeel

Bachelor 1

Introductie programma Sociale en Professionele vaardigheden (SPV)
Al in de introductieweek maak je kennis met het SPV programma. De eerste training gaat over doel, uitgangspunten en inhoud van het programma zelf.
Daarnaast is de training een nadere kennismaking met de leergroep en leer je je individuele normen en waarden aan die van anderen te toetsen. Er wordt ingegaan op verschillen tussen mensen en op de manier van leren bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Training Samenwerken in taakgerichte groepen I
Je gaat een themakrant rond een onderwerp schrijven en ervaart het samenwerken in een grotere groep. Dat vereist inzicht in groepsdynamiek. Je leert je positie in de leergroep te duiden en richting te geven. Je kunt experimenteren met persoonlijke effectiviteit, je positie en kwaliteiten in andere taakgerichte groepen in de opleiding.

Training Overtuigend presenteren
In deze training ontwikkel je presentatietechnieken. Je leert een overtuigend advies te presenteren aan een externe opdrachtgever. Naast de theorie ligt de nadruk bij de training op het ‘zelf doen’ en de reflectie daarop. We kijken bijvoorbeeld naar lichaamstaal en naar hoe je contact maakt met je publiek en je wordt uitgedaagd een eigen draai aan je presentatie te geven.

Simulatie: dynamiek ervaren, What You See Is What You Get (WYSIWYG)
WYSIWYG is een simulatie waarin de dynamiek binnen en tussen projectorganisaties wordt nagebootst. Studenten werken in zes projectorganisaties binnen een complexe omgeving waarin sprake is van samenwerking en competitie. Je ervaart dynamiek rondom leiderschap, de betekenis van structuren en rolrelaties, de effecten van motivatie en demotivatie, van rituelen en symboliek en de werking van politieke processen. Je onderzoekt die dynamiek aan de hand van theorie. Zo krijg je inzicht in de complexiteit van formele en informele processen en structuren in organisaties. De simulatie vormt de afsluiting van de cursus Organisatiewetenschappen.

Training Samenwerken in taakgerichte groepen II
Tijdens de cursus Kwantitatief Onderzoek werk je in kleine groepen aan een onderzoek. In een tweetal bijeenkomsten wordt de samenwerking in groepen besproken.

Training Debattechniek
Argumenteren, een betoog opbouwen en luisteren naar anderen zijn vaardigheden die tijdens je hele opleiding nodig hebt en die je in de beroepsuitoefening van pas komen. Je oefent in de debattraining om een jury en elkaar te overtuigen van een stelling. Je debatteert aan de hand van klassieke denkers die je bestudeerd hebt.

Bachelor 2

Training Diversiteit & Inclusie 
Omschrijving volgt.

Training Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
In deze training leer je in een groep beleidstafels organiseren in de rol van gemeenteambtenaar. Je werkt aan twee aspecten: de inhoud van een boodschap over het voetlicht brengen en het draagvlak creëren voor een beleidsplan voor belanghebbenden van dat beleid. Je bereidt je als groep inhoudelijk en technisch voor op de beleidstafel en wordt ook beoordeeld op beide aspecten.

Training Conflicthantering en onderhandelen
Je leert ervaren dat er verschillende stijlen van het hanteren van conflict en van onderhandelen zijn, en dat iedereen zijn voorkeursstijl heeft. Je oefent met verschillende stijlen en we gaan in op de effecten van de verschillende stijlen op je taak en het proces in de groep.
De vaardigheden en kennis die je in deze trainingsweek opdoet, zijn van toepassing op veel situaties in samenwerkingsprocessen. Je bereidt je dan ook voor op de complexe taak van onderhandelen over richting en inhoud van beleids- en besluitvorming in een context. Daarbij is sprake van meerdere en soms strijdige belangen.
Tegelijkertijd word je met deze training voorbereid op de complexe taak die in periode 4 aan de orde is: het in teamverband opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek.

Training Teamwork
Aan het eind van het tweede jaar ga je onderzoek doen voor de cursus Kwalitatief Onderzoek. Daarvoor moet je in een kleine onderzoeksgroep samenwerken en dat vraagt om specifieke vaardigheden. De onderzoeksgroepen worden daarbij gecoacht. Je reflecteert op je handelen en het groepsproces de effecten daarvan op de uitvoering van de (onderzoeks)taak.

Training Interviewtechnieken
Je maakt kennis met het interview als onderzoeksinstrument. Deze training is met name gericht op de inhoud en structuur van het zogenaamde half open interview en de rol die je daarin als interviewer hebt. Je start met het interviewen van medestudenten, waarna de voorbereiding volgt van een interview met medewerkers van een organisatie waar je een kort onderzoek moet uitvoeren. We filmen de interviews en geven feedback. Je leert te reflecteren op je eigen interviewvaardigheden, en de interactie met de gesprekspartner.

Bachelor 3

Intervisie op het functioneren als onderzoeker en manager
Je kiest één van de leerkringen die B&O biedt en binnen het thema van de leerkring ga je onderzoek doen en een afstudeerscriptie schrijven, waarmee je de bacheloropleiding afrondt.
In de leerkring functioneer je in de rol van junior onderzoeker en manager van het onderzoeksproject. In deze rol heb je persoonlijke en werkrelaties met collega-onderzoekers en opdrachtgevers, begeleiders, respondenten, etc.
Je reflecteert in de training op je werkervaringen tijdens een introductie en woont twee intervisiebijeenkomsten bij over je ervaringen in je onderzoekspraktijk, en door het schrijven van een reflectieverslag.

Training Adviesvaardigheden
Je krijgt in deze training inzicht in het adviesproces aan de hand van concrete voorbeelden en je oefent met het goed formuleren van een adviesvraag.

Tijdens je bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) heb je de mogelijkheid om cursussen te volgen in je profileringsruimte. De omvang van deze profileringsruimte bedraagt 37,5 studiepunten (overigens is het toegestaan om meer dan 30 studiepunten aan keuzecursussen te volgen). Minimaal 15 studiepunten daarvan moet je invullen met cursussen van minimaal niveau 3. 

Minor

Je kunt ook een minor volgen. Een minor is een samenhangend pakket van cursussen op een bepaald vakgebied. Kijk voor hier voor een overzicht van de minors van de Universiteit Utrecht.

Keuzecursussen binnen het domein van B&O

Je kunt keuzecursussen volgen binnen de opleiding B&O. Kijk hier voor het volledige overzicht van de keuzecursussen.
Let op: niet alle cursussen zijn toegankelijk voor B&O-studenten, kijk daarom goed in de vakbeschrijving naar de ingangseisen. 

Keuzecursussen bij andere opleidingen

Het is ook mogelijk om keuzecursussen bij andere opleidingen te kiezen. Dat mogen zowel opleidingen zijn van de Universiteit Utrecht als van andere universiteiten.
Het zoeken naar keuzecursussen bij andere opleidingen kan soms lastig zijn. Je kunt zoeken via het onderwijsaanbod in Osiris, maar het is vaak makkelijker om via de websites van de verschillende bacheloropleidingen te zoeken of via Bijvakken (voor studenten van andere opleidingen). Kijk in de vakbeschrijving van die cursussen ook goed naar de ingangseisen en de timeslots. Voor vragen over de keuzecursussen van een andere opleiding kun je het beste contact opnemen met het studiepunt of de studieadviseur van de betreffende opleiding.

Keuzecursussen in het buitenland

Kijk voor meer informatie hierover bij Studeren in het buitenland.

Goedkeuring

Keuzecursussen die teveel overlap hebben met de vaste cursussen van de opleiding B&O worden niet goedgekeurd. Het is aan te raden om vooraf je keuzecursussen te laten bekijken door de studieadviseur. De officiële goedkeuring en toekenning van de studiepunten gebeurt echter achteraf, door de examencommissie, ook via de studieadviseur.

De REBO Skills Academy biedt je de mogelijkheid om naast je eigen opleiding vaardigheden op te doen uit andere wetenschapsdisciplines. Bachelor- en masterstudenten van B&O, Economie en Rechtsgeleerdheid doen mee aan de Skills Academy.

De REBO Skills Academy bestaat uit kleine modules van 2,5 EC op honoursniveau, waarin je over de grenzen van je eigen opleiding leert. In periode 4 start een pilot met twee gloednieuwe modules op het gebied van digitalisering. Elke module heeft vier bijeenkomsten.

De modules zijn met elkaar verbonden, maar kun je ook los volgen.

Introduction to operational skills in a digital technology (LEG.SA.001)
In deze module van Wolter Hassink (U.S.E.) en Sebastiaan Tieleman (U.S.E.) leer je over methodes om zelf grote data sets te gebruiken en te visualiseren. Verder breid je je kennis uit over algoritmes en artificiële intelligentie.

Data, algoritmen en digitaal bestuur (LEG.SA.002) 
In deze module  verken je samen met Erna Ruijer (USBO) en Stefan Kulk (Rechtsgeleerdheid) de kansen en risico’s van de inzet van digitale technologie door overheden vanuit zowel bestuurskundig als juridisch perspectief. Je denkt verder na over de vraag hoe we om kunnen gaan met deze risico’s.

Interessant?
Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan in voor een of beide modules. Het aantal plaatsen is beperkt. De bijeenkomsten zijn op dinsdag tussen 17 en 19 uur.

Meld je aan via dit webformulier. Aanmelden kan tot en met donderdag 8 april 2021.   

In de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) verrichten studenten ieder jaar onderzoek in organisaties. Dit heeft ieder jaar een ander karakter.
Naast het onderzoek binnen de cursussen is er voor studenten de mogelijkheid om een stage als keuzecursus te doen.

Onderzoek Kwaliteit van Dienstverlening (Bachelorjaar 1)

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap maken in hun eerste jaar kennis met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van kwantitatief onderzoek, Dit leeronderzoek maakt deel uit van de cursus Kwantitatief onderzoek naar publieke organisaties. Bij diverse organisaties onderzoeken studenten de kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast is er speciale aandacht voor de bijdrage van het personeelsbeleid aan de kwaliteit van dienstverlening. 

Kwalitatief onderzoek (Bachelorjaar 2)

Tweedejaars studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap maken kennis met het doen van kwalitatief onderzoek. Door middel van diepte interviews en observaties zullen zij een onderzoeksvraag aanpakken die organisaties zelf aandragen. Dit zijn vaak onderwerpen waarbij dieper gelegen zaken naar boven gehaald moeten worden, bij voorkeur bij verschillende partijen die bij een vraagstuk betrokken zijn. Omdat het een korte onderzoeksperiode betreft (zes weken, in april-mei-juni) is de ervaring dat het inzetten van meerdere studenten een groter resultaat oplevert (studenten kunnen ieder ca. 4 interviews doen). Omdat een organisatie zelf het onderzoeksthema aandraagt, kost het de organisatie wat meer begeleidingstijd en de medewerkers wat meer input, maar het levert dan wel een heel relevant onderzoeksrapport op.

Toegepast onderzoek (Bachelorjaar 3)

In het derde jaar van de bacheloropleiding moeten studenten in kader van hun bachelor afstuderen zelfstandig onderzoek uitvoeren, gedeeltelijk extern bij een organisatie (of afdeling daarbinnen) die past bij de afstudeerrichting. Daarnaast kunnen studenten hun vrije keuzeruimte van het 3e jaar invullen met een toegepast onderzoek, de stage als keuzecursus.

In het derde jaar van de bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) kun je een keuze maken uit zes leerkringen. Je volgt deze leerkring in periode 3 (parttime) en periode 4 (fulltime) en rondt die af met je bachelorscriptie.
Vanaf medio mei kun je de volledige cursusbeschrijving van de leerkringen lezen in OSIRIS, hieronder vind je een korte beschrijving van de inhoud. Dit zijn ze:

 • Civil Society: organiseren tussen staat en markt
 • Governance, democratie en verantwoording
 • Organiseren van interactie
 • Toekomst van Werk: management van mens en organisatie
 • Organisaties in beweging
 • Publiek management
   

Leerkring: Civil Society: organiseren tussen staat en markt [USG3130]
Coördinator: Maikel Waardenburg

Veel maatschappelijke taken op het terrein van het onderwijs, zorg, cultuur, welzijn, sport, veiligheid, en belangenbehartiging worden georganiseerd en uitgevoerd door burgers die zichzelf organiseren, de zogenoemde ‘Civil Society’. Daarbij kun je denken aan onderwijsinstellingen, buurtinitiatieven, sport- of cultuurorganisaties, milieuorganisaties en sociale ondernemingen. Deze civil society organisaties leveren een waardevolle bijdrage aan uiteenlopende ‘wicked issues’, complexe maatschappelijke vraagstukken zonder eenduidige oorzaak of oplossing.

Van civil society organisaties wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan publieke vraagstukken én zichzelf tegelijkertijd positioneren in een consumentenmarkt. Omroepverenigingen moeten van overheidswege bijdragen aan culturele en maatschappelijke vorming én steeds meer private middelen aanboren. In de zorgsector wordt van patiëntenorganisaties verwacht dat zij zich als tegenmacht organiseren tegenover artsen en verzekeringsmaatschappijen én dat zij de dienstverlening beter afstemmen op de wensen van patiënten. Sportorganisaties concurreren om de sportende consument én moeten tegelijkertijd bijdragen aan publieke uitdagingen als obesitas en sociale integratie. Tevens neemt de druk op burgers toe om zichzelf en hun omgeving meer te organiseren; denk aan burger- en wijkinitiatieven, maar ook aan organiseren van bijvoorbeeld mantelzorg. In deze dynamiek kunnen we ook de opkomst van sociale ondernemingen plaatsen.

In deze leerkring bestudeer je de wisselwerking tussen deze civil society organisaties en hun omgeving. We zoeken aansluiting bij actuele onderzoeksprojecten en het programma biedt ruimte voor je eigen inbreng. Je kunt bijvoorbeeld zelf een bezoek op locatie organiseren of een inspirerende gastspreker uitnodigen.

Naast theoretische verdieping ga je in het eerste deel individueel aan de slag met het opzetten van je afstudeeronderzoek op een thema naar keuze, bijvoorbeeld milieu, media, veiligheid, cultuur, mobiliteit of wonen. De gehanteerde methoden zijn afhankelijk van je onderzoeksvraag en wetenschapsfilosofische positie. In het tweede deel staan we je bij in het uitvoeren van je onderzoek. Als afsluiting presenteer je de resultaten van je onderzoek in een kleinschalige seminar aan je medestudenten en docenten.

 

Leerkring Governance, democratie en verantwoording [USG3160]
Coördinator: Ank Michels

Hoe komt het dat grote beleidsveranderingen zoals de transitie naar schone energie zo moeizaam verlopen?  Wat is de rol van burgers en cliënten bij de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten? En hoe zit het met de democratische controle en verantwoording bij intergemeentelijke samenwerking?

Het thema van deze leerkring is governance, democratie en verantwoording. Bestuur is niet alleen een zaak van de overheid. Soms worden beslissingen genomen en regels gemaakt door de overheid in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Soms worden beslissingen genomen door organisaties op afstand van de overheid of in netwerken van publieke en private organisaties. Deze complexiteit van de wijze waarop bestuur vorm krijgt en beleidsbeslissingen worden genomen, leidt tot allerlei vragen, zoals: wat is de verantwoordelijkheid van politici, waar wordt democratische verantwoording afgelegd, wat is de invloed van burgers, hoe komt beleid tot stand, en wat is de legitimiteit van beslissingen.
In deze leerkring werken we het overkoepelende thema governance verder uit in drie inhoudelijke kernthema’s: publieke verantwoording, participatie en democratie, en vorming en uitvoering van beleid. Daarnaast leer je om stapsgewijs zelfstandig een empirisch onderzoek op te zetten, uit te voeren, en daarover te rapporteren. We besteden aandacht aan de verschillende facetten van het doen van onderzoek, zoals: wat is een goede vraagstelling, hoe vind je relevante literatuur en wat is de rol van theorie, hoe pak je een onderzoek aan, en hoe presenteer je de bevindingen in een onderzoeksrapport.

Uiteindelijk voert iedere student individueel een onderzoek uit en rapporteert hierover in de vorm van een scriptie. De afgelopen jaren hebben studenten onder meer onderzoek gedaan naar energiecoöperaties en -beleid, verantwoording bij intergemeentelijke samenwerking, burgerraden en burgertoppen, rollen van allochtone gemeente-ambtenaren, en het illegalenbeleid.

 

Leerkring Organiseren van interactie [USG3150]
Coördinator: Eugène Loos

Geen organisatie ontkomt meer aan de vraag hoe er kan worden ingespeeld op snelle veranderingen in de omgeving. Het tempo waarmee trends als digitalisering, vergrijzing en een zich terugtrekkende overheid zich voltrekken, dwingt organisaties zich proactief op te stellen. Wie reageert is eigenlijk al te laat. Interactie met stakeholders is van groot belang. Hoe kan de interactie tussen organisaties en hun stakeholders optimaal verlopen? De keuze van het juiste communicatiemiddel en de optimale interactievorm is daarbij cruciaal.
Volgens Karl Weick beïnvloedt de manier waarop managers, medewerkers en externe stakeholders hun omgeving waarnemen hun interactie. Het is daarbij belangrijk de setting waarin organisaties opereren in het oog te houden. Organisaties functioneren steeds meer in netwerken. De rol van burgers in de samenleving wordt hierbij steeds belangrijker. Hoe langer hoe meer burgers organiseren zich om gezamenlijk publieke doelen te bereiken, bijvoorbeeld door toegang tot de best mogelijke zorg voor hun familie te regelen of hun eigen energie op te wekken.

Bovengenoemde trends vragen om een andere manier van interacteren met de daarbij horende inzet van communicatiemiddelen. Hoe kunnen organisaties en hun stakeholders profiteren van elkaars kracht? De politie zet burgers de laatste tijd vaak in bij het veiliger maken van woonwijken. De website WeHelpen (https://www.wehelpen.nl/) is een voorbeeld van hoe een communicatieplatform kan worden gebruikt om vraag en aanbod van burgers in een wijk met elkaar te matchen.
De vraag is hoe managers in organisaties communicatiemiddelen zo kunnen inzetten dat ze contact kunnen blijven houden met stakeholders die zich steeds meer zelf organiseren. Als organisaties dat lukt, kunnen ze ook in de toekomst hun bestaansrecht behouden.
In deze leerkring leer je hoe je als onderzoeker/adviseur onderzoek kunt uitvoeren in organisaties om hen hierover te adviseren. Je kunt ervoor kiezen de resultaten weer te geven in een onderzoeks- of een adviesrapport.

 

Leerkring Toekomst van Werk: management van mens en organisatie [USG3190]
Coördinator: Rik van Berkel

Faillissementen in de detailhandel, massa-ontslagen in de financiële sector, uit de hand lopende flexibilisering, hoge werklast in zorg en onderwijs, kwetsbare groepen werkzoekenden die niet aan de slag komen. Duurzame inzetbaarheid, meer sociale zekerheid voor zzp-ers en meer werkzekerheid voor flexibele werknemers, een quotum voor mensen met een arbeidsbeperking en meer ruimte voor professionals. Deze vraagstukken rond arbeid en de arbeidsmarkt, en oplossingen die daarvoor worden aangedragen, maken duidelijk dat de toekomst van werk een actueel onderwerp is dat met regelmaat opduikt in het publieke en politieke debat. En natuurlijk roepen ze binnen publieke en private organisaties allerlei vragen op over het managen van mensen en organisaties.

In deze leerkring starten we met een introductie waarin een vijftal thema’s inhoudelijk wordt verdiept:

 1. duurzame inzetbaarheid;
 2. diversiteit;
 3. inclusieve organisaties en inclusief HRM;
 4. het managen van medewerkers in de publieke sector;
 5. flexibiliteit in arbeid en op de arbeidsmarkt.

Met behulp van wetenschappelijke artikelen en bespreking ervan in werkgroepsbijeenkomsten krijg je een beeld van de wetenschappelijke ‘state of the art’ rond deze thema’s. Daarbij richten we ons vooral op de vraag wat die thema’s betekenen voor het management van mens en organisatie. Vervolgens kies je één van deze thema’s als onderwerp voor het onderzoek dat je tijdens de leerkring uit gaat voeren. Binnen dat thema ontwikkel je een onderzoeksvoorstel en doe je aanvullend literatuuronderzoek. Je onderzoek kan zich op (publieke en/of private) organisaties richten, maar bijvoorbeeld ook op groepen werkenden (bijvoorbeeld zzp-ers). Vergelijkend onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden. Gezamenlijk projecten van meerdere studenten zijn mogelijk, zolang ieder maar een individuele onderzoeksrapportage schrijft. En natuurlijk kan je, afhankelijk van je vraagstelling, zowel een kwantitatieve als een een kwalitatieve onderzoeksstrategie kiezen. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn er door docenten begeleide bijeenkomsten en peergroup-bijeenkomsten waarin studenten elkaar ondersteunen en feedback geven. 

 

Leerkring Organisaties in beweging [USG3200]
Coördinator: Patricia Wijntuin

Zowel publieke als private organisaties met een publieke taak zijn voortdurend in beweging. De aanleiding hiervoor is vaak te vinden in de omgeving. Denk hierbij aan nieuwe regelgeving van overheden, politieke gebeurtenissen, technologische veranderingen en maatschappelijke verschuivingen. Maar ook dynamiek binnen organisaties zelf houdt de beweging op gang. Een nieuwe manager, een extra afdeling, nieuw ingerichte processen. Organisatieleden hebben veelal uiteenlopende ideeën, verwachtingen en belangen. Bestuurders, leidinggevenden en adviseurs plegen interventies om uitkomsten te beïnvloeden. Die interventies leiden echter niet vanzelf tot de gewenste resultaten; ze maken emoties los en leveren strijd op. Organisaties lijken van de buitenkant misschien geordende werelden; aan de binnenkant bruist het van leven, dynamiek en verandering.

In deze leerkring draait het dus om het bestuderen van tal van organisatieprocessen die we proberen te begrijpen. Vaak gaat het hierbij om organisaties die zich tijdig proberen aan te passen aan de snel veranderende omgeving. Maar hoe pak je dit aan wanneer de tijden onzeker zijn en het onduidelijk is welke organisatiedoelen en –processen gelegitimeerd zijn? Dit fenomeen levert ons als onderzoekers tal van boeiende vragen op. Bijvoorbeeld over continuïteit en innovatie, publieke dienstverlening en maatschappelijk rendement, leiderschap en weerstand, macht en politiek, identiteit en cultuur, en emotie en moraliteit. In je bachelorscriptie onderzoek je ’een van zulke thema’s.

Het individuele onderzoeksproject loopt als een rode draad door de leerkring. Tegelijk met je medestudenten ga je aan de slag met het schrijven van een onderzoeksplan in periode 3, en je voert dit uit in periode 4. Het eindresultaat van dit onderzoekstraject is je bachelorscriptie, die je mondeling presenteert in een praktijkgerichte workshop. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je je onderzoeksproject zelfstandig leidt, van eerste contact met het onderzoeksveld en het uitwerken van een thema tot en met het terugkoppelen van je bevindingen. Dit is een belangrijke leerschool, die je klaarstoomt voor een eventuele masteropleiding of het werken op de arbeidsmarkt. Naast intensief betrokken docenten, komt de ondersteuning bij je onderzoek voornamelijk van je medestudenten. De leerkring wordt zo een academische leergemeenschap, waarbij studenten en docenten samen werken en samen leren. 

 

Leerkring Publiek Management [USG3210]
Coördinator: Marlot Kuiper

Publieke en maatschappelijke organisaties willen en moeten prestaties leveren. Zo willen scholen kinderen tot mooie cito-scores brengen, en hen ook voorbereiden op deelname aan de complexe samenleving. De politie wil overlast van hangjongeren en fietsendiefstallen tegengaan, en ook georganiseerde criminaliteit bestrijden. Ziekenhuizen willen heupoperaties snel en goedkoop uitvoeren, en ook patiënten genezen met veel verschillende complexere aandoeningen en problemen. Organisaties als scholen, politie en ziekenhuizen kunnen dit soort prestaties niet alleen leveren. Ze moeten daarvoor samenwerken in ketens en netwerken. Ze moeten daarbij aan politiek, publiek en pers duidelijk maken welke prestaties ze leveren, het liefst op een efficiënte en meetbare manier. Tegelijkertijd willen de leraren, politieagenten en artsen (dus de professionals) die in dit soort organisaties werken, de ruimte om hun vak goed uit te oefenen zonder overbodige regeltjes.

In de leerkring Publiek Management bestuderen we eerst samen via hoor- en werkcolleges hoe publieke en maatschappelijke organisaties omgaan met de spanningen tussen prestatie-, politieke en professionele logica. We kijken naar onderzoek rond publiek management vanuit het thema van strategie, organisatie en bedrijfsvoering.

Tegelijkertijd ga je in een (thematisch georganiseerde) subgroep aan de slag om een onderzoeksonderwerp te kiezen en om dat individueel en stap voor stap via een helder fasemodel uit te werken tot een behapbare en interessante onderzoeksopzet. Daarbij kun je zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden kiezen, afhankelijk van je onderzoeksvraag. In periode 3 werk je aan de onderzoeksopzet; in periode 4 voer je je onderzoek uit en rapporteer je erover. Zowel in periode 3 als in periode 4 krijg je in wekelijkse bijeenkomsten ondersteuning van subgroepleden en –begeleider.

 Als afsluiting van de leerkring Publiek Management presenteer je jouw belangrijkste bevindingen tijdens de zogenaamde ‘Publiek Management zeepkistpresentaties’ aan een publiek van medestudenten.

Na de bacheloropleiding kun je je verder specialiseren in een masterprogramma. Daarbij kun je denken aan B&O masterprogramma’s op het gebied van communicatie, organisatieverandering, bestuur en beleid, publiek management, human resource management, sport en onderzoek op het brede terrein van B&O, of aan de multidisciplinaire master European Governance.

Bestuur en Beleid

Het masterprogramma Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues binnen de publieke sector, in een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lees verder

Communicatie, beleid en management

Dit masterprogramma biedt je zicht op de rol van communicatie bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Ook voor gedragsbeïnvloeding van externe doelgroepen, samenwerking en kennismanagement wordt communicatie ingezet.

Lees verder

Organisaties, verandering en management

Dit masterprogramma gaat in op veranderingen in organisaties en leert je daarbij oog te krijgen voor de effectiviteit van die organisaties zonder de aandacht voor mensen, interacties en processen te verliezen.

Lees verder

Publiek management

Dit masterprogramma leert je inzien hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als criminaliteit, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en probleemwijken georganiseerd kan worden. 

Lees verder

Research in Public Administration and Organizational Science

This challenging two-year programme focuses on key issues of Public Administration and Organisation Theory. It will help you gain in-depth knowledge about societal problems and critical challenges faced by organisations in the public domain.

Lees verder

Sportbeleid en sportmanagement

Dit masterprogramma besteedt aandacht aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties, zoals bonden, verenigingen, gemeentes, koepelorganisaties.

Lees verder

Strategisch Human Resource Management

In dit masterprogramma kijken we naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie).

Lees verder

European Governance

This interdisciplinary Master’s programme investigates vital questions facing European countries today. It will equip you with the knowledge and skills to answer these questions and formulate appropriate responses to the challenges they pose.

Lees verder