Studeren in het Buitenland

Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. De faculteit helpt je dan ook graag om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt cursussen volgen in het buitenland (uitwisseling), maar denk ook aan andere mogelijkheden zoals een stage in het buitenland of een summer school.

Op uitwisseling

Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de UU en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Waar wil je naar toe

Lees eerst meer over de Voorwaarden en het Study Plan voor je opleiding. Ga daarna naar de overzichtpagina's over Studeren in het buitenland. Daar kun je gemakkelijk zoeken tussen alle bestemmingen, inclusief de specifieke B&O bestemmingen 
Let op: de 1 december deadline gemist? Kijk op deze pagina voor de resterende beschikbare plaatsen

Afhankelijk van je uiteindelijke keuze wordt je begeleid door het facultaire of het universitaire International Exchange Office.

Studenten B&O hebben in het 1e semester van het 3e bachelorjaar de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Een verblijf kan een semester duren maar korter of langer is mogelijk zolang de partneruniversiteit dit toestaat. Een verblijf in het buitenland kan studievertraging betekenen. Om dit te voorkomen is het van belang met het volgende rekening te houden:

  • Plan je vertrek zó, dat je aan het begin van het 2e semester weer in Nederland bent voor een goede start van je scriptietraject. Let hierbij op de semesterindeling van de partneruniversiteit waar je heen wilt. Soms lopen deze niet gelijk aan onze semesterindeling en kan er sprake zijn van overlap.
  • Zorg dat je precies weet wat je in het buitenland gaat doen. Hoe meer je je voorbereidt, hoe minder je voor vervelende verrassingen komt te staan. Laat de keuzevakken die je wilt volgen vooraf goedkeuren door de studieadviseur (in overleg met de examencommissie). Dan is achteraf een cijferlijst indienen voldoende voor verwerking in je examenprogramma.
  • Houd via e-mail contact met B&O zodat je belangrijke mededelingen voor studenten niet mist.

Cursussen die je aan een buitenlandse universiteit behaalt, kun je inzetten als keuzecursus in je profileringsruimte bij B&O. De omvang van de profileringsruimte bij B&O is 37,5 studiepunten. Van het totaal van je profileringsruimte moeten tenminste 15 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3) liggen.

Je kunt voor je vertrek naar het buitenland bij de secretaris examencommissie of via de studieadviseur nagaan of de cursussen die jij hebt gekozen na terugkomst in Nederland inhoudelijk door de examencommissie worden goedgekeurd. Je krijgt toestemming als de cursussen van universitair niveau zijn en als er niet teveel overlap is met het programma van B&O. Om dit te kunnen beoordelen zijn cursusbeschrijvingen nodig van de onderdelen die je in het buitenland wilt volgen. Lever deze informatie aan in een bijlage bij een e-mail of met directe links naar de website van de universiteit waar je gaat studeren.

Let op: officiële goedkeuring door de examencommissie vindt altijd achteraf plaats. Voor deze goedkeuring is de originele cijferlijst van de partneruniversiteit nodig (transcript of records). Hoe dit geregeld moet worden, lees je onder "Verwerking buitenlandse resultaten".

Daarnaast is het goed om vóór vertrek na te gaan of je voor de buitenlandcursussen die je zou willen volgen genoeg studiepunten krijgt hier in Nederland. Voor resultaten die je zal behalen aan een universiteit in een land binnen Europa dat dezelfde European Credits (EC) hanteert als Nederland, hoeft geen omrekening gemaakt te worden. Ga je naar een land met een ander creditsysteem, dan is het verstandig om vooraf de omzetting van studiepunten na te gaan. De Universiteit Utrecht heeft hiervoor een omrekentabel: www.uu.nl/credit-omrekentabel. De examencommissie B&O hanteert deze omrekentabel bij het omrekenen van buitenlandse credits. 

Alle regelingen die gaan over de invulling van de profileringsruimte en het inbrengen van buitenlandse cursussen bij B&O kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de bachelor opleiding, de artikelen 3.6 t/m 3.8 en in het Reglement Examencommissie paragraaf 5, te vinden op de pagina Regelingen en procedures.

Voor vragen kun je terecht bij:

Hetty Faber, studieadviseur (studieadvies.usbo@uu.nl)

en

Lisa van Vark, secretaris examencommissie (examencommissie.usbo@uu.nl).

Transcript of records

Om de in het buitenland behaalde resultaten te verwerken in OSIRIS, heeft de examencommissie van B&O een origineel cijferlijst (transcript of records) nodig van de buitenlandse universiteit. Als je wilt afstuderen, dan is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk geregeld wordt. De meeste buitenlandse universiteiten sturen het transcript of records direct digitaal naar het International Exchange Office. Het International Exchange Office zal vervolgens het transcript of records uploaden in OSIRIS. Wanneer er door de buitenlandse universiteit alleen een hardcopy van het transcript of records is verstuurd, zal het International Exchange Office deze inscannen en uploaden in OSIRIS. Zodra het International Exchange Office de resultaten heeft binnengekregen die je in het buitenland behaald hebt, ontvang je hier een bericht over. Daarna kun je contact opnemen met de examencommissie B&O voor verwerking van de resultaten. In OSIRIS kan de examencommissie B&O het transcript of records bekijken.

Let op: de resultaten uit het buitenland worden niet automatisch door de examencommissie verwerkt wanneer deze beschikbaar zijn! Je zal zélf contact op moeten nemen met de examencommissie van B&O (examencommissie.usbo@uu.nl) om te laten weten dat de resultaten behaald in het buitenland beschikbaar zijn voor verwerking.

Om de resultaten te laten verwerken, kan het zijn dat je naast de transcript of records extra informatie moet aanleveren, bijvoorbeeld als je voor je vertrek geen informatie over jouw cursussen hebt aangeleverd of als je in het buitenland bij nader inzien andere cursussen hebt gevolgd. Denk er in deze gevallen dan aan dat de examencommissie alsnog informatie over de inhoud van de cursussen nodig heeft om te bepalen of deze in je profileringsruimte kunnen worden ingezet. 

Buitenlandse resultaten

Cursussen die je in het buitenland hebt gevolgd, worden als honours (niveau H3) onderdeel in OSIRIS verwerkt en tellen dus mee als niveau 3 cursus, met uitzondering van aantoonbaar inleidende cursussen, die als niveau 1 cursus worden verwerkt. De behaalde buitenlandse resultaten komen als V (Voldoende) of ONV (ONVoldoende) op je cijferlijst. Deze resultaten worden dus niet omgezet naar Nederlandse cijfers, en tellen niet mee in de berekening van je gemiddelde cijfer. Op de cijferlijst bij het bachelordiploma (het Internationaal Diploma Supplement) worden de oorspronkelijke resultaten vermeld zoals de buitenlandse universiteit ze aan jou verstrekt heeft.

Voor resultaten die je hebt behaald in een land binnen Europa dat dezelfde European Credits (EC) hanteert als Nederland, vindt er geen omrekening van credits plaats. Ben je naar een land met een ander creditsysteem op exchange geweest, dan hanteert de examencommissie B&O de volgende omrekentabellen: www.uu.nl/credit-omrekentabel

Voor vragen kun je contact opnemen met Lisa van Vark, secretaris examencommissie: examencommissie.usbo@uu.nl

In het buitenland kun je, behalve het volgen van keuzecursussen, ook een onderzoeksstage gaan doen. Je kunt hierover contact opnemen met de coördinator onderzoeksstage of met de studieadviseur. Wanneer je een uitwisseling wilt combineren met onderzoek, dan zal dit van tevoren met de betreffende partneruniversiteit besproken moeten worden.

Als je een stage wilt volgen in het buitenland, download dan eerst de brochure ‘Stage/onderzoek als keuzecursus’. In deze brochure staat beschreven aan welke eisen je stage moet voldoen. De regelingen voor een buitenlandstage zijn hetzelfde als wanneer je stage in Nederland zou lopen.

Het is zover: je bent tot de conclusie gekomen dat je je wil gaan aanmelden voor een uitwisseling! De daadwerkelijke aanmelding geschiedt via Osiris, maar een belangrijk onderdeel van je aanmelding is een aantal documenten, dat je moet uploaden in Osiris. Zorg dus dat je eerst weet wat je moet bijvoegen, alvorens je begint met de aanmelding. Het is wel mogelijk de aanmelding tussentijds op te slaan.

De eerste aanmelddeadline is 1 december. De volgende 1 maart en nog een derde 15 juni (de laatste alleen nog voor uitwisseling in semester 2 in 2022)

Voor meer informatie over aanmelden voor studeren in het buitenland via Osiris Student, zie deze pagina van de studentensite over aanmelden.
De 1 december deadline gemist? Kijk op deze pagina voor de resterende beschikbare plaatsen

BELANGRIJK:
Het Study Plan dient te worden ondertekend door de studieadviseur vóórdat je je aanmelding indient! Je kunt het Study Plan door de studieadviseur B&O laten ondertekenen. Let wel: dit is een voorlopige toekenning; definitieve goedkeuring voor inbreng van vakken wordt pas aan het einde van de uitwisseling gegeven.

Je dient minimaal 2 bestemmingen op te geven, maar bij voorkeur 3. Het maakt daarbij niet uit of dit partners B&O of partners van StudentenService zijn.

Het kan zijn dat je naar een bestemming wilt waarvan je de taal van onderwijs of de taal van het land nog niet (goed) beheerst. Je zult dan voor vertrek al moeten beginnen met het leren van de taal; hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Let wel: de meeste taalcursussen kunnen niet worden ingebracht in het programma hier in Utrecht, het is vooral voor je eigen voorbereiding bedoeld.

  • Babel Talen (voorheen heette dit het James Boswell Instituut) biedt taalcursussen aan.
  • De faculteit Geesteswetenschappen biedt de taalverwervingscursussen Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Portugees aan, die je als bijvakker kunt volgen. Gezien de toenemende belangstelling en het beperkte aantal plaatsen, is het echter niet te garanderen dat je er terecht kunt. De cursussen gaan altijd in het eerste blok van het academische jaar van start (m.u.v. van Spaans).
  • De Volksuniversiteit in Utrecht biedt diverse taalverwervingscursussen en cursussen op andere gebieden.
  • Voor Spaanse taal en cultuur kun je terecht bij Instituto Cervantes op het Domplein in Utrecht. Zij hebben ook een grote bibliotheek gespecialiseerd in de literatuur van Spanje en Latijns-Amerika.
  • Italiaans kun je volgen bij de vereniging Dante Alighieri. Deze non-profit organisatie is gevestigd in Amsterdam.
  • De Alliance Francaise richt zich op het verspreiden van de Franse taal en cultuur. Hier kun je Franse talencursussen volgen.
  • Het Goethe Instituut in Amsterdam en Rotterdam verzorgt cursussen over de Duitse Taal en Cultuur.