Nederlands als tweede taal (NT2)

In de minor Nederlands als tweede taal krijg je een gedegen theoretische en praktische kennismaking met het onderwijzen, leren en gebruiken van het Nederlands als Tweede Taal (NT2). NT2 wordt hierbij gezien in samenhang met de sociale en linguïstische achtergrond van leerders waarbij veel aandacht is voor aspecten van meertaligheid en taalcontact.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

3 verplichte cursussen en een stage

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Jacomine Nortier

Cursusoverzicht

Nederlands als tweede taal (NT2)

Code minor

NED-MINOR-17

Ingangseisen

Geen (het is wenselijk dat je voldoende beheersing van de traditionele schoolgrammatica hebt, vergelijkbaar met de toets basisgrammatica (MT1V11002) en dat je bekend bent met de beginselen van de taalwetenschap (bijv. Van Taal Naar Talen of Topics in Linguistics). Als geen taal studeert, raden we je aan zelfstandig een inleidend taalkundig werk te lezen, bijvoorbeeld Anne Baker et al. (red.) Taal en Taalwetenschap.

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 30 mei en 23 juni 2023

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

Er verblijven grote groepen mensen voor kortere of langere tijd in Nederland voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Vanuit de overheid en de samenleving wordt van deze mensen gevraagd Nederlands te leren. NT2 wordt in deze minor niet als geïsoleerd beschouwd maar altijd in samenhang met de sociale en linguïstische achtergrond van de mensen die het leren. Hierbij is veel aandacht voor aspecten van meertaligheid en taalcontact.

Tot in de jaren tachtig was er veel belangstelling voor NT2 vanuit de praktijk van de komst van veelal laagopgeleide arbeidsmigranten en hun nakomelingen. Hoewel deze groep door de jaren heen altijd wel in meerdere of mindere mate vertegenwoordigd is geweest, is in de afgelopen (en komende) jaren de nadruk verschoven naar vluchtelingen. Behalve voor deze groepen migranten, is er in de minor ook aandacht voor andere leerders van het Nederlands als Tweede Taal, zoals buitenlandse studenten en expats.  

Drie leerlijnen

De minor richt zich op drie leerlijnen:

 1. Theorie: gestuurde en ongestuurde (natuurlijke) tweedetaalverwerving; positionering van NT2 in debatten rond meertaligheid en taalcontact.
 2. Praktijk: kennismaking met praktijk van onderwijs, in de vorm van individuele begeleiding van studenten die Nederlands leren.
 3. Context: toepassen van theoretische en praktische inzichten in maatschappelijke context van taalonderwijs voor jeugdige en volwassen vluchtelingen en andere migranten.

Deze minor leidt niet op tot docent NT2, maar biedt verdieping en achtergrond op het thema.

Doel

Als je belangstelling hebt voor taal, en in het bijzonder voor het Nederlands als tweede taal of vreemde taal, biedt deze minor je de gelegenheid om je kennis en inzicht in dit onderwerp te verbreden en te verdiepen. In de minor verwerf je kennis en inzicht in de belangrijkste theorieën over tweede-taal-ontwikkeling, over het leren van een tweede of vreemde taal. Je maakt kennis met de praktijk in een onderwijsstage waarin je studenten begeleidt die Nederlands aan het leren zijn. Ten slotte verdiep je je in de bijzondere taalsituatie van jeugdige en volwassen vluchtelingen.

  Studieprogramma

  De minor Nederlands als tweede taal bestaat uit bestaat uit 3 verplichte cursussen en een verplichte stage (30 EC).

  Uitzonderingen 

  • English Language and Culture: in plaats van Tweede Taalontwikkeling (TL2V14104) volg je één van deze cursussen:
   • Ned-De Nederlandse taal: systeem en variatie (NE2V23002, niveau 2, blok 4) of
   • Tlw-Comparative Morphosyntax (TW2V23001, niveau 2, blok 2).
  • Taal- en Cultuurstudies: je kunt de stage alleen volgen als van de verplichte stage van 15 EC, de helft nog niet ingevuld is. Anders moet je als vervanging een andere cursus kiezen. Neem in dat geval contact op met je studieadviseur.

  Stage in de NT2-minor: wat moet ik regelen?

  De registratie voor de stage in de NT2-minor loopt via de reguliere stageprocedure van de faculteit Geesteswetenschappen. Dit betekent dat je een aantal dingen moet regelen voor je inschrijving en voordat je de stage kan starten. Je krijgt hierover bericht van de minorcoördinator als het zover is (ongeveer begin december). Je moet dan 3 documenten inleveren bij het Stagebureau GW (stage.gw@uu.nl):

  1. Stagewerkplan NT2-minorstage (formulering van o.a. je leerdoelen en afspraken omtrent begeleiding – let op: dit formulier ontvang je begin december van de minorcoördinator)
  2. Stagewerkplanformulier (goedkeuring van het stagewerkplan door je stagedocent en stagebegeleider bij UCU. Benodigd: handtekening van jezelf, je stagedocent en je stagebegeleider bij UCU)
  3. Stageovereenkomst (benodigd: een handtekening van jezelf, je stagebegeleider bij UCU en de derde handtekening wordt verzorgd door het Stagebureau)

  Mocht je vragen hebben over deze procedure, neem dan contact op met de stagecoördinator (Karen Schoutsen, stagetlc@uu.nl).

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.