Interculturele communicatie

In de minor Interculturele Communicatie krijg je een brede introductie op het gebied van Cultuur, Communicatie en Diversiteit. Dat gebeurt vanuit een interdisciplinair en interfacultair perspectief met Communicatiekunde, Taal- en cultuurwetenschappen, Bestuurs- en organisatiewetenschap en Gezondheidszorg.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Drs. Emmeline Besamusca

Cursusoverzicht

Interculturele communicatie

Code minor

ICC-MINOR-19

Ingangseisen

Geen

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 30 mei en 24 juni 2022

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

Wat doe je als in een interculturele situatie terecht komt en je begrijpt niet wat er speelt? Verschillende reacties zijn mogelijk: (1) Je wacht af of de situatie vanzelf over gaat. (2) Je kopieert het gedrag van de ander. (3) Je vat het vreemde op als stereotype van een andere cultuur en/of als bevestiging van het afwijkende van die andere cultuur. (4) Je onbegrip is het begin van een proces van verwondering. Dit laatste geval noemen we een ‘rich point’: je leert dan niet alleen over de normen, waarden en gedragsregels van een andere cultuur, maar ook over je eigen cultuur. Die wisselwerking vormt de basis voor meer begrip voor de Ander. 

In bovenstaande verslag ligt de problematiek van interculturele communicatie besloten. Die reikt van het leren omgaan met onwetendheid, de beeldvorming over de eigen en andere culturen, het onderkennen van discriminatie en racisme tot het bevorderen van inclusie en intercultureel begrip. Het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie is daarbij net zo belangrijk als het opdoen van inzicht in andere culturen. Uiteindelijk gaat het bij interculturele communicatie om de competentie hoe te handelen als je niet begrijpt wat er aan de hand is.

Doelgroep

De minor richt zich op studenten vanuit alle faculteiten die hun interculturele kennis en competenties willen vergroten. Dat kan ter voorbereiding, tijdens of na afloop van een verblijf in het buitenland zijn. De minor is ook bedoeld voor studenten die inzien dat ze in hun toekomstig werk te maken zullen krijgen met de effecten van mobiliteit, migratie en globalisering en voorbereid willen zijn op de samenwerking in een internationaal of intercultureel team of een meertalige organisatie.

Interfacultaire perspectieven

In alle 4 cursussen wordt ingegaan op interculturele interactie en interculturele competenties met aandacht voor maatschappelijke praktijken en domeinen. Het centrale doel is door rich points processen van verwondering te leren onderkennen en te bevorderen.

Deze interdisciplinaire minor wordt verzorgd door experts uit drie faculteiten:

 • Geesteswetenschappen: departement Talen, Literatuur, Communicatie
 • Recht, Economie, Bestuur en Organisatie: departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Bètawetenschappen: departement Farmaceutische wetenschappen

Deze minor is ontwikkeld in het kader van het project Intercultural Competence for Utrecht University (ICUU).

Studieprogramma

De minor Interculturele communicatie bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC):

 • Meeting the Other: An Intercultural Approach to Dutch Culture and Society (TL2V19001) is Engelstalig en staat daardoor ook open voor internationale studenten. De cursus bespreekt verschillende benaderingen van (nationale) culturele identiteit en de rol van de Ander. Hoe ontstaat er in andere landen een beeld over Nederland en Nederlanders? Hoe kijkt Nederland naar zichzelf en welke plaats is er daarbij voor culturele diversteit? Aan de hand van een aantal actuele maatschappelijke vraagstukken in Nederland leren studenten in een 'international classroom' reflecteren op de manier waarop een nationale, culturele identiteit geconstrueerd wordt.
  Deze cursus ​wordt in blok 1 en 3 aangeboden. Je volgt deze cursus bij voorkeur in blok 1. 
 • Interculturele Communicatie (USG4030) bouwt voort op de eerste cursus, maar kiest een meer sociaal- en organisatiewetenschappelijk perspectief. Aandacht voor de relatie tussen taal en cultuur, stereotypen en vijandsbeelden en hoe dimensies als ruimte, tijd, hiërarchie, onzekerheidsvermijding en macht een rol spelen in alledaagse situaties, bijvoorbeeld in sollicitatieprocedures.
 • In de cursus Research Methods Intercultural Communication (Engelstalig - TL3V20001) staan verschillende onderzoeksbenaderingen van interculturele communicatie centraal: de cultuurvergelijkende benadering, de beeldvormingsbenadering, de interactiebenadering en de meertaligheidsbenadering. Je zet een eigen onderzoek op naar een aspect van interculturele communicatie.
 • Bij de cursus Interculturele Communicatie in de Gezondheidszorg (FA-BA216) verken je interculturele praktijken in de gezondheidzorg. We besteden aandacht aan hoe verschillende etnische en culturele achtergronden een rol spelen in de communicatie tussen medische professionals en cliënten met diverse achtergronden. De situatie binnen de gezondheidszorg is exemplarisch voor ook andere professionele settings.
  Let op: deze cursus heeft een andere inschrijfperiode, controleer dit in de Cursusplanner

Uitzondering

Neem contact op met de minorcoördinator

 • als je een bacheloropleiding in een taal en cultuur doet en Research Methods Intercultural Communication al als methodencursus gevolgd hebt.
 • als je Communicatie- en Informatiewetenschappen studeert en het verdiepingspakket Cultuur, Communicatie en Diversiteit gekozen hebt.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.