9 december 2016

Proefschrift Dr. Ada Kool

Wie is de excellente student en wat doen honours programma’s voor de student?

Op 2 december j.l. verdedigde Dr. Ada Kool met succes haar proefschrift getiteld "Wie is de excellente student en wat doen honours programma’s voor de student?". Lees hieronder de samenvatting van haar proefschrift.

Excellentie in het hoger onderwijs staat de laatste jaren hoog op de agenda. Dit heeft geleid tot een focus op uitdaging en ondersteuning van goede, gemotiveerde studenten, bijvoorbeeld door het aanbieden van honoursprogramma’s. Hierdoor is behoefte ontstaan aan een brede kennisbasis met betrekking tot excellentie, om het leren van alle studenten te faciliteren en honours programma’s verder in te bedden in het hoger onderwijs. Dit proefschrift draagt hieraan bij door te onderzoeken (1) welke studentkwaliteiten een rol spelen bij studiesucces en (2) wat de opbrengsten zijn van honoursprogramma’s.

Uit het onderzoek blijkt dat studenten met veel doorzettingsvermogen de hoogste cijfers halen aan de universiteit. Bij goede studenten zorgt meer doorzettingsvermogen er bovendien voor dat de cijfers nog flink verbeteren. Bij zwakkere studenten helpt extra doorzettingsvermogen niet zoveel voor het halen van hogere cijfers. Opvallend genoeg blijkt innovativiteit, een gewaardeerde kwaliteit in het werkveld, niet belangrijk voor studiesucces. Uit de resultaten blijkt verder dat honours studenten na hun studie iets meer bevlogen in hun werk staan dan reguliere studenten. Echter, als persoonskwaliteiten die al voor de start van het honoursprogramma aanwezig zijn in het onderzoek worden meegenomen, blijken er tijdens het programma weinig verschillen te ontstaan tussen honours- en reguliere studenten.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 11392 Bachelor studenten van 17 verschillende opleidingen aan de Universiteit Utrecht. Studenten vulden op vijf verschillende momenten tijdens hun Bachelor een online vragenlijst in waarin ze zichzelf scoorden op diverse persoonskwaliteiten. De antwoorden zijn gekoppeld aan eindexamenresultaten en cijfers die tijdens de studie behaald zijn.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Dr. Ada Kool.