Werkgroepen nieuw faculteitsgebouw van start

Je merkt het misschien niet direct, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe huisvesting van onze faculteit. Om ervoor te zorgen dat de gebouwen en hun inrichting aansluiten bij de behoeften van de gebruikers, betrekken we medewerkers en studenten vanuit de hele faculteit hierbij. Jullie weten immers het beste hoe jullie werken, onderzoek doen, onderwijs geven of studeren en wat jullie daarvoor nodig hebben.

Overzichtsfoto huisvesting diergeneeskunde

Begin dit jaar zijn de werkgroepen die meedenken over het aanpassen van de werkomgeving in de bestaande gebouwen en over de nieuwbouw bij De Tolakker al aan de slag gegaan. In augustus zijn ook de werkgroepen voor het nieuwe faculteitsgebouw gestart. Om ervoor te zorgen dat alle relevante thema’s voor het nieuwe gebouw aan bod komen, zijn er zeven werkgroepen samengesteld: Onderwijs, Onderzoek, AGW, Pathologie & Anatomie, Logistiek & Opslag, Hospitality & Security en Studieverenigingen. De samenstelling is zo divers mogelijk: van medewerkers en studenten tot wetenschappers en adviseurs van de stafafdelingen. Zij werken nauw samen met de projectmanager Nieuwbouw en vertegenwoordigen de stem van de toekomstige gebruikers van het nieuwe faculteitsgebouw.

De volgende studenten zijn betrokken bij de nieuwe huisvesting:

  • Jesse Tijssen - werkgroep Onderwijs en in de werkgroep Studieverenigingen.
  • Krijn Reijalt - werkgroep Studieverenigingen.
  • Meike van Leerdam - werkgroep Hospitality & Security.

We zijn erg blij met iedereen die, naast het gewone werk, tijd en energie steekt in de werkgroepen om met ons mee te denken over het creëren van een duurzame en inspirerende werk- en onderwijsomgeving voor Diergeneeskunde. Zo bouwen we samen aan fijne huisvesting voor iedereen.

Wil jij ideeën delen? De beste manier om dat te doen, is via de voorzitters van de werkgroepen.

Hieronder lees je meer over de specifieke thema’s waar elke werkgroep zich op richt. Ze beginnen met informatie verzamelen en op hoofdlijnen nadenken over de ruimtelijke invulling van het nieuwe gebouw. Per thema wordt ook naar mogelijkheden voor optimalisatie van de werkprocessen en het ruimtegebruik gezocht. De huisvestingsadviseurs vertalen deze informatie naar concrete plannen voor het nieuwe gebouw.

studenten aan een tafel voor het androclusgebouw

Werkgroep Onderwijs

Didactische inzichten en technologische mogelijkheden in het onderwijs zijn voortdurend in ontwikkeling. Wat betekent dat voor ons nieuwe gebouw? Welke soorten ruimtes hebben we straks nodig? En hoeveel? Hoe worden de ruimtes geroosterd? Deze en andere vragen komen aan de orde in de werkgroep. De werkgroep kijkt ook naar het huidige ruimtegebruik in onze gebouwen en naar voorbeelden elders op de campus en daarbuiten. Wat kunnen we daarvan leren? Van daaruit ontwikkelt de werkgroep een visie op ruimtegebruik en middelen in het nieuwe gebouw.

Voorzitter: Cornélie Westermann

Werkgroep Onderzoek

Voor de start van de werkgroep is een bezoek gebracht aan alle onderzoeksafdelingen. De werkgroep analyseert de soorten werkprocessen en bijbehorende labruimtes en gaat op zoek naar de kansen die er liggen om ‘state-of-the-art’ onderzoeksfaciliteiten te creëren. Hoe kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor een betere benutting van de ruimte door ons werk anders te organiseren? En wat levert ons dat op in ons werk? Maar ook: welke randvoorwaarden stellen we daaraan? In dat kader ontwikkelt de werkgroep onder meer een visie op community vorming en het delen van faciliteiten.

Voorzitter: Franck Meijboom

In dit stadium van de nieuwbouw is het belangrijk om na te denken over wat we als faculteit willen met ons onderzoek. Dat is bepalend voor de inrichting van labs en onderzoeksvoorzieningen. Dit vraagt om inbreng vanuit de hele faculteit. Dat zie je terug in de samenstelling van de werkgroep. Maar we horen ook graag ideeën van buiten de werkgroep.

Werkgroep AGW

In het nieuwe faculteitsgebouw gaan we werken volgens de principes van Activiteit Gerelateerd Werken  externe link (AGW). Komende tijd introduceren we AGW al geleidelijk, daar waar we bestaande gebouwen aanpassen of verbouwen. Daarbij maken we gebruik van de ervaringen die we tot dan toe hebben opgedaan. De werkgroep onderzoekt de kansen en mogelijkheden om het nieuwe gebouw met AGW optimaal in te richten. Daarnaast verzamelt de werkgroep informatie over de aanwezigheid van medewerkers, gastmedewerkers en studenten in de werkomgeving en over de relaties die er zijn met onderwijs en onderzoek. Hoe bewegen al die mensen zich door ons gebouw? Waar werken ze? Welke patronen zijn daarin te ontdekken? De werkgroep onderzoekt hoe AGW ons kan helpen om ons werk slimmer, beter en prettiger te organiseren. 

Voorzitter: Hans Kooistra

Werkgroep Pathologie & Anatomie

Omdat aan de ruimtes voor pathologie en anatomie heel speciale eisen worden gesteld, is hier een aparte werkgroep voor. Deze werkgroep brengt de werkprocessen en het ruimtegebruik, inclusief de bijbehorende opslagvoorzieningen en logistiek, in kaart. Daarbij kijkt ze ook naar de relatie met de onderwijs-, onderzoeks- en werkomgeving en de relatie met de buitenruimte. 

Voorzitter: Daniela Salvatori

Werkgroep Logistiek & Opslag

De taken van deze werkgroep bestaan uit het in kaart brengen van logistiek en opslagvoorzieningen in brede zin van het woord. Bij opslagvoorzieningen kun je denken aan vriezeropslag, biobanken, chemicaliën, diverse collecties en onderzoeks- en onderwijsmiddelen. De werkgroep kijkt ook naar het bestaande en in ontwikkeling zijnde beleid op het gebied van bijvoorbeeld dynamische en permanente opslag. Welke kansen zijn er om logistiek en opslag in het nieuwe gebouw beter en efficiënter te organiseren, voor zowel onderzoekers en docenten als de ondersteunende diensten? Klik hier  externe linkvoor een overzicht van alle leden van deze werkgroep.

Voorzitter: Hans Heesterbeek

Werkgroep Hospitality & Security

Deze werkgroep richt zich op de ontvangst van en dienstverlening aan studenten, medewerkers en bezoekers. Ze onderzoekt bijvoorbeeld wat er nodig is voor ‘ontmoeten’ en voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Welke diensten passen daarbij? Denk aan catering, beveiliging en een servicebalie. Hoe organiseer je dat in een gebouw? Is er een front- en backoffice? Wie mag waar komen? Hoe zorgen we voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking? Klik hier  externe linkvoor een overzicht van alle leden van de werkgroep.

Voorzitter: [volgt]

Werkgroep Studieverenigingen

Studieverenigingen hebben een belangrijke rol binnen de faculteit. Van beginnend student tot alumnus dragen zij bij aan verbinding en ondersteuning. Hoe doen ze dat? Wat voor activiteiten organiseren ze in dat kader? Hoe willen we dat in de toekomst faciliteren? De werkgroep ontwikkelt een visie op de functie van studieverenigingen in het nieuwe gebouw en bedenkt scenario’s voor de inpassing in de nieuwe omgeving. Klik hier  externe linkvoor een overzicht van alle leden van deze werkgroep.

Voorzitter: Ellen Deelen

Samen bouwen we aan de faculteit van de toekomst. Dé veterinaire thuisbasis voor studenten, medewerkers en alumni. Met de werkgroep maken we inzichtelijk wat voor de studenten van belang is voor het creëren van deze thuisbasis en hoe de studieverenigingen daaraan bij kunnen dragen.

Meer weten?

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvesting. Heb je vragen? Neem dan contact op met een van de voorzitters van de werkgroepen of mail naar huisvesting.dgk@uu.nl.