Versoepeling Cum Laude regeling GW verlengd

Om je de ruimte te geven een half jaar uit te lopen en te voorkomen dat je kans op Cum Laude daardoor in het gedrang komt, krijgen studenten ook dit studiejaar (2020-2021) een half jaar langer de tijd om Cum Laude te kunnen afstuderen. Je mag dus 6 maanden langer over je studie doen om toch nog in aanmerking te komen voor Cum Laude. De andere eisen voor Cum Laude blijven staan.

Afgelopen jaar is besloten deze regeling aan te laten sluiten bij de afstudeerdeadlines die oorspronkelijk golden voor de tegemoetkoming van de overheid, waardoor als uiterste afstudeerdeadline 31 januari werd vastgesteld. Dit collegejaar gelden geen vergelijkbare overheidsdeadlines en willen we de versoepeling laten gelden tot 28 februari 2022. Hoewel een half studiejaar formeel op 31 januari eindigt, geeft deze datum in februari ruimte voor de afronding van blok 2 en het nakijken en registreren van de laatste toetsen en resultaten binnen de normale nakijktermijn.

Voorwaarden om Cum Laude af te studeren

In de OER worden de volledige regelingen opgenomen, zo geldt bijvoorbeeld voor de bachelor: BA: art. 6.2 – judicium cum laude, waarin te lezen valt dat: 'Het judicium Cum Laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:'

  • voor 150 EC is voor cursussen van de bacheloropleiding het gewogen gemiddelde cijfer ten minste een 8,0, hierbij worden de hoogst behaalde resultaten meegerekend;
  • het cijfer voor het eindwerkstuk is een 8,5 of hoger;
  • voor maximaal 60 EC zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen;
  • er is geen beslissing van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.14, lid 4 onder b) inhoudend dat er vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de student niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum laude);
  • het bachelorexamen is binnen vier inschrijvingsjaren behaald (voor deeltijd: binnen acht inschrijvingsjaren).

Bij wijze van een eenmalige uitzondering geldt voor voltijdsstudenten die op 1 september 2016 en deeltijdstudenten die op 1 september 2012 gestart zijn een versoepeling van de voorwaarden t.a.v. het aantal inschrijvingsjaren:

  • Voor de berekening van het aantal inschrijvingsjaren, telt de periode van september 2020 t/m januari 2021 niet mee.

Bij wijze van een eenmalige uitzondering geldt voor voltijdsstudenten die op 1 september 2017 gestart zijn een versoepeling van de voorwaarden t.a.v. het aantal inschrijvingsjaren:

  • Voor de berekening van het aantal inschrijvingsjaren, telt de periode van september 2021 t/m februari 2022 niet mee.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het studiepunt Geesteswetenschappen