28 juni 2018

Verslag laatste vergadering U-raad 2017-2018 met College van Bestuur

Universiteitsraad 2017-2018

De U-raad vergaderde op 25 juni voor de laatste keer dit academisch jaar met het College van Bestuur (CvB). Vanaf volgend jaar nemen twaalf nieuwe studenten plaats in de raad. De volgende onderwerpen werden ditmaal besproken: studentenstatuut, research IT, de hernieuwde bhv-regeling en de nota onderzoeksinfrastructuur.

Studentenstatuut (digitale collegekaart)

In de vorige vergadering had de raad zijn instemming op het studentenstatuut opgeschort, omdat er een onduidelijke zin over de (digitale) collegekaart in het statuut stond. Daardoor stond het studentenstatuut nu weer op de agenda. Het CvB kwam bij monde van de nieuwe Rector Magnificus met een nieuw voorstel, waarbij een hard-copy opt-in variant als alternatief voor de digitale collegekaart werd toegezegd. De raad wordt betrokken bij de concrete uitvoering van deze variant en bij de evaluatie ervan. Dit alles wordt zo snel mogelijk in gang gezet. Na deze toezegging heeft de raad, met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen, met het studentenstatuut ingestemd.

Research IT

Met het programma Research IT wil de Universiteit Utrecht voorop lopen met haar ICT-voorzieningen voor onderzoek, in het bijzonder gegevensopslag en -gebruik. Na een tussentijdse evaluatie waaruit bleek dat de investeringen inderdaad bijdragen aan een voorlopersfunctie heeft de universiteitsraad ingestemd met een vervolginvestering van 5 miljoen euro.

Meer informatie

Fred Toppen, f.j.toppen@uu.nl