24 juni 2020

Update onderwijs in coronatijd

Gisteren hebben we het goede nieuws gekregen dat nu ook de coschappen van bachelor jaar 3, master jaar 1 en de zintuigvakken van master jaar 2 hervat mogen worden. We zijn daar uiteraard enorm blij mee. Aangezien we dit nieuws pas gisteren eind van de dag te horen kregen, ontvang je de wekelijkse studentenmail daarom voor deze keer een dagje later.

We realiseren ons dat het voor jullie heel lastig kan zijn dat het eerst lang onduidelijk was wanneer de coschappen herstart konden worden en dat sommigen van jullie nu snel aan de slag kunnen. Als opleiding zijn we blij met de flexibiliteit die jullie hebben laten zien de afgelopen tijd en ook nu tijdens de herstart.

Ik zal uitleggen hoe we de herstart aan gaan pakken.

Opleidingsspecifieke informatie CRU master

Stand van zaken coschappen

Roosters
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe roosters tot 1 september om studenten bij deze coschappen in te delen. Dit rooster kun je in de loop van deze week verwachten per mail. Wij streven ernaar in JULI een rooster VANAF september te kunnen sturen wat in ieder geval uitgewerkt zal zijn tot het einde van kalenderjaar 2020.

LET OP: Alle oorspronkelijke LINK roosters zoals die in maart golden komen te vervallen!

Houd er rekening mee dat dit allemaal onder voorbehoud is van onverwachte wijzigingen door bijvoorbeeld nieuwe COVID-19 uitbraken.

Volgorde herstart
In tegenstelling tot berichtgeving van een aantal weken geleden zal niet opgestart worden op de plek waar je volgens het oorspronkelijke rooster nu zou zijn. Er wordt een nieuw rooster gemaakt voor de herstart. Omdat we, zeker gezien de zomermaanden, nog niet op volle kracht kunnen opstarten, is er voor gekozen om studenten volgens de volgende volgorde in te delen in de roosters voor de herstart.

 • Eerst mogen die studenten, die gestrand zijn en nog een LINK moesten afronden, hun stages hervatten.
 • Nadat al die studenten hun LINK hebben afgerond zullen als tweede de studenten worden ingeroosterd die vlak na de coschapstop op 17 maart gestart zouden zijn met hun LINK.
 • Als derde worden de studenten ingeroosterd die afgelopen weken gestart zouden zijn of binnenkort zouden gaan starten.

Omdat we nog niet op volle kracht kunnen opstarten, kan het zijn dat je nog een LINK moet afronden, maar dat je in het rooster tot september toch nog niet ingedeeld bent voor een coschapplek. In dat geval is er helaas nog te weinig capaciteit.

Het kan zijn dat op korte termijn blijkt dat er toch uitbreiding in capaciteit van coschapplekken gedurende de zomermaanden mogelijk is. In dit geval kan er vanuit het LINK secretariaat contact opgenomen worden met de vraag of je toch alsnog je LINK coschappen kunt hervatten. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, omdat we weten dat jullie ook een planning voor de zomermaanden moeten kunnen maken. Als er contact met je opgenomen wordt, dan kun je zelf besluiten of je hier wel of niet op in wilt gaan.

Aangepaste invulling coschappen per LINK
De LINK coschappen zijn aangepast om met behoud van kwaliteit plaats te creëren voor meer studenten, zodat we de achterstanden zoveel mogelijk in kunnen lopen. Per LINK is gekeken naar de mogelijkheden om uit te breiden in het aantal coschapplekken. Een ander uitgangspunt was dat we coschappen korter dan 4 weken tot een minimum willen beperken, om het risico op verspreiding van COVID-19 tussen instellingen door studenten zoveel mogelijk te beperken.

Dit heeft per LINK tot verschillende aanpassingen geleid, zodat voor iedere LINK de meest optimale situatie is bereikt. We hebben bij deze aanpassingen nauw samengewerkt met jullie opleidingscommissie, studievereniging, studentenraad en jaarvertegenwoordigingen.

Ik zal per LINK globaal toelichten hoe de LINK opbouw eruit komt te zien:

Master jaar 1

LINK Blauw
LINK Blauw zal bestaan uit 4 weken neurologie, 4 weken psychiatrie en 4 weken geriatrie. Door de coschappen neurologie en psychiatrie met een week in te korten, wordt er capaciteit gecreëerd om de opgelopen achterstanden gedurende het komende studiejaar zoveel mogelijk in te lopen. Geriatrie wordt uitgebreid van 2 weken naar 4 weken. Hierdoor wordt er ineens veel meer capaciteit gevraagd van de geriatrie. Het streven is om zoveel mogelijk studenten het coschap geriatrie fysiek te laten lopen. Voor die studenten waarbij er geen plek is voor een fysiek coschap geriatrie wordt er een alternatief, online coschap ontwikkeld. Dit zal vanaf september van start gaan. De studenten die tijdens LINK Blauw gestrand zijn en alleen nog maar 2 weken geriatrie hoefden te doen, kunnen vanaf september op een moment dat het schikt in het rooster aansluiten bij het online coschap geriatrie.

LINK Rood
LINK Rood zal gaan bestaan uit een voorbereidende offward week gynaecologie, onder andere bestaande uit opdrachten en digitaal onderwijs, gevolgd door 4 weken fysiek coschap gynaecologie. Aansluitend zijn er weer 2 offward weken ingepland. Gedurende deze twee weken komt ook de klinische genetica aan bod. Vervolgens volgen er 4 weken fysiek coschap kindergeneeskunde en wordt het LINK weer afgesloten met een offward week.

Master jaar 2

Voor Master jaar 2 zijn de beschikbare coschapplekken vooralsnog helaas nog beperkt. We hopen dat het aantal plekken zich in de loop van de komende maanden nog uit gaat breiden.

LINK Geel
LINK Geel zal blijven bestaan uit 4 weken huisartsgeneeskunde en 4 weken Public Health. De 4 weken zintuigvakken zullen op basis van de wisselende mogelijkheden per ziekenhuis wisselend ingevuld worden. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit 4 weken KNO, of 2 weken oogheelkunde aangevuld met 2 weken aanvullend onderwijs etc. Het schema zal dus per student verschillen. Iedere student zal minimaal met 1 zintuigvak in aanraking komen. Het coschap dermatologie kan helaas niet voor 1 september opgestart worden. Er wordt geprobeerd de capaciteit zoveel mogelijk uit te breiden. Dit kan ten koste gaan van keuzestageplekken in de betreffende vakgebieden.

LINK Paars
Voor LINK Paars wordt gekeken naar de mogelijkheden om vanaf september de fysieke capaciteit in de ziekenhuizen uit te breiden, zodat meer studenten tegelijkertijd LINK Paars kunnen volgen. Hier zijn een aantal ideeën voor die we ook met een studentenvertegenwoordiging door zullen nemen. Hierover volgt dus nog nadere informatie.

Reden aangepaste invulling van de LINKs
Er hebben ons geluiden bereikt van studenten die aangeven liever geen aangepaste LINKs te willen lopen, maar de coschappen graag in oude stijl willen volgen en de studievertraging dan accepteren. Hoewel we dit verzoek begrijpen, is het helaas geen optie om te kiezen voor een coschap ‘oude stijl’. Het zorglandschap is door de COVID-19 pandemie blijvend veranderd. Ook in het ziekenhuis wordt nu kritisch gekeken welke consulten fysiek moeten plaatsvinden en welke ook online gedaan kunnen worden. De arts van de toekomst zal dus regelmatig online consulten uitvoeren. Door de aanpassingen van de LINKs die we nu gedaan hebben, worden jullie voorbereid op deze nieuwe werkelijkheid en krijgen jullie dus ook een volwaardig coschap aangeboden. De alternatieve coschappen bieden bovendien de mogelijkheid om nieuwe, kleinere, COVID uitbraken makkelijker op te vangen, zonder dat dit direct weer leidt tot onderbrekingen in het rooster.

Het is voor de opleiding overigens ook noodzakelijk om de opgelopen achterstanden weer in te lopen, omdat het coschap rooster in de normale situatie het hele jaar doorloopt. Als studenten die in collegejaar 2019/2020 gestopt zijn met een LINK de draad weer op zouden pakken schuift het hele rooster op; maar per september is de volgende jaargang weer klaar om ook te starten met coschappen. Dus alle LINKs opschuiven zonder aanpassingen zou betekenen dat alle geneeskundestudenten tot in den treure studievertraging oplopen en dat moeten we voorkomen.

Randvoorwaarden
De herstart van de coschappen moet veilig en verantwoord zijn, voor jou zelf, voor de patiënten en voor de mensen om je heen. Voordat je stat met je coschappen is het noodzakelijk dat je goed op de hoogte bent van de regels en richtlijnen rondom COVID-19. Uiteraard gelden in alle ziekenhuizen de algemene RIVM richtlijnen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Je komt straks terug in een patiëntenzorg die er heel anders uitziet dan toen je medio maart met de coschappen moesten stoppen. Dat zal best even wennen zijn. 
Bij vragen, onzekerheid of angsten bij het opstarten van de coschappen kun je uiteraard contact opnemen met een van onze coaches (via M.S.Wolters@umcutrecht.nl) of studie adviseurs (via adviseurs@umcutrecht.nl). Verder zijn Marte Otter en Sophie Reekers voor alle vragen en verzoeken omtrent welzijn laagdrempelig bereikbaar via studentbegeleiding@umcutrecht.nl. En natuurlijk ben je altijd welkom bij de opleidingscoördinatoren.

Verder biedt de UU hulp aan, naast de reguliere begeleiding vanuit de opleiding/faculteit.

De opleiding is in nauw overleg met alle affiliatieziekenhuizen over de specifieke afspraken die voor coassistenten gelden, zoals wat te doen bij ziekte, wat te doen bij een lokale COVID-uitbraak, hoe om te gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen etc. In eerdere mails is al het document  ‘Randvoorwaarden hervatten coschappen opleiding geneeskunde’ meegestuurd. Als je je rooster straks krijgt zit daar een geüpdatete versie van het document bij. Lees dit voor aanvang van je coschap goed door, bekijk wat je voorafgaand aan de start van het coschap met doen en bespreek met je begeleider bij aanvang van je coschap en voor je eerste patiëntencontact welke specifieke maatregelen op de betreffende afdeling gelden. Leg dit vast in het formulier ‘COVID-19 randvoorwaarden’ dat hier speciaal voor aangemaakt is in Scorion.

Webinar
Donderdag 25 juni  van 12.00 – 1300  uur is er een webinar waarin Tineke Westerveld (opleidingsdirecteur geneeskunde) een toelichting zal geven op de coschappen nieuwe stijl. Daarna zullen Clara Drenth (opleidingscoördinator master CRU), Isabel Thunnissen (opleidingscoördinator bachelor CRU) en Tineke Westerveld vragen beantwoorden, in samenspraak met studenten van de medezeggenschap. De week erop organiseren we weer een zeepkist.

Je hoort nog hoe je in kunt loggen voor de webinar.

Gedragsregels online onderwijs
Ondanks dat het meeste onderwijs al gedurende een aantal maanden online wordt aangeboden, blijven wij bezig met het verbeteren van dit onderwijs. Zowel voor student als docent willen wij het onderwijs zo goed mogelijk optimaliseren. Onlangs hoorden wij van een aantal docenten dat tijdens werkgroepen vaak de camera’s van studenten uit blijven staan. Hierdoor is het voor docenten moeilijk om de interactie aan te gaan tijdens werkgroepen, zoals dat bij fysiek onderwijs zou gebeuren. Ook bleken studenten vaak niet aanwezig te zijn achter hun laptop wanneer er vragen werden gesteld. Dit is ook vervelend voor de studenten die wel hun camera aan hebben staan. Om deze reden zijn er nu een aantal gedragsregels opgesteld, hieronder te lezen:

 • De camera’s van zowel de studenten als docenten staan aan tijdens het kleinschalig onderwijs.
 • Tijdens het werkgroepsonderwijs doe je als student actief mee en neem je een actieve houding aan.
 • Stel je op zoals je dit ook zou doen bij fysiek kleinschalig onderwijs.
 • Wij hopen met behulp van deze regels de interactie tussen student en docent en tussen studenten onderling te bevorderen in deze tijden van online onderwijs, zodat iedereen met plezier het onderwijs blijft geven en volgen.

Capaciteit wetenschapsstages in UMCU wordt opgeschaald naar 50%
Vanaf maandag 22 juni kunnen de onderzoekslaboratoria werken op een maximale capaciteit van 50%. Deze verruiming van 30% naar 50% van de capaciteit geldt voor alle research labs in het Hubrecht, Stratenum, WKZ en AZU. Dit betekent dat studenten 50% van de tijd aanwezig mogen zijn binnen het UMC Utrecht. De afdelingen en begeleiders bepalen de prioritering en regels waar je aan moet houden. Let op: dit geldt voor alle gestrande studenten die weer mogen herstarten (na toestemming van de opleiding). Studenten die nog moeten starten met hun wetenschapsstage kunnen nog niet naar het UMCU komen en moeten indien mogelijk vanuit huis werken.

Bespreek met de coördinator van de wetenschapsstages (Dr. Niels Bovenschen en Dr. Mirjam Gerrits) wat je moet doen om te mogen herstarten.

Afstuderen
Er worden op beperkte schaal 1,5 meter buluitreikingen georganiseerd met minimale aanwezigheid van gasten. Aanwezigheid bij de uitreiking van je eigen afsluitblok wordt uiteraard verwacht. De uitreikingen worden gelivestreamed vanuit het Academiegebouw, zodat vrienden en familie mee kunnen kijken. De portfoliogesprekken blijven vooralsnog online plaatsvinden.

Healthy Minds programma: aandachtstraining en zelfzorg

Voel je jezelf vaak gestrest tijdens het studeren, coschappen of nu met deze periode van COVID-19?  Is er een manier om zowel de ziekte als de persoon met de ziekte adequaat te behandelen, zonder jezelf te vergeten? In de nieuwe cursus Healthy Minds leer je digitaal om de technieken van mindfullness toe te passen op jouw leven.

Kijk voor meer informatie op:  https://students.uu.nl/nieuws/healthy-minds-programma-aandachtstraining-...
Aanmelden voor de cursus kan door een mail te sturen naar: c.a.e.reuchlin-rietveld@umcutrecht.nl

Mededeling vanuit het STIP: openingstijden wijzigen per 29 juni

Met ingang van maandag 29 juni 2020 zijn de openingstijden van het STIP, tot nader bericht, als volgt:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur. In dit timeslot wordt de telefoon beantwoord van 10.45 – 13.30 uur.

De fysieke balie blijft vooralsnog gesloten.

Tot slot

Ik wil je vragen om geen contact op te nemen met de coschapindelers over je indeling. De coschapindelers/LINK secretariaten nemen contact met je op.

Met ingang van volgende week wordt de wekelijkse update op donderdag verstuurd, in plaats van op dinsdag. Dit communicatiemoment blijkt meer in lijn met de communicatie vanuit het UMC Utrecht.

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via STIP. In de mail van volgende week komen we terug op de meest gestelde vragen.