29 april 2019

Universiteitsraad stemt in met hernieuwd studentenstatuut

Universiteitsraad 2018-2019

Op 23 april vergaderde het College van Bestuur (CvB) voor de zesde keer van dit academisch jaar met de universiteitsraad. Zij bespraken het hernieuwde studentenstatuut, het jaarverslag 2018 en de Q4-rapportage.

Studentenstatuut

De raad heeft ingestemd met een hernieuwde versie van het studentenstatuut. Hierin hebben voornamelijk redactionele wijzigingen plaatsgevonden, zoals de toevoeging van een verwijzing naar het taalbeleid. De studentgeleding heeft een vraag gesteld over het recht op onderwijs en de (soms) beperkte toegang tot vakken. Het College van Bestuur gaf hierop het antwoord dat vakken vaak een maximumcapaciteit hebben en dat studenten voor wie het vak verplicht is, voorrang krijgen. Wel wordt dit onderwerp meegenomen in het onderzoek naar interdisciplinariteit.

Q4-rapportage en jaarverslag

Tijdens de vergadering lag ook de rapportage van het vierde kwartaal van 2018 voor. Deze rapportage en  het jaarverslag zijn de afsluitende financiële stukken van het jaar. Het stuk gaf aan dat de UU het jaar zou afsluiten (M€7 positief). Met de nadruk op zou. Zoals al bleek in het stuk en in aanloop naar de vergadering was er nog discussie met de accountant over voorzieningen voor asbestverwijdering en sloop. Het werd de raad dan ook duidelijk, en dit werd in de vergadering nog bevestigd, dat de universiteit het jaar niet gaat afsluiten met een positief resultaat. Een wettelijk noodzakelijke mutatie van ongeveer M€17 maakt dat de UU zo’n M€10 negatief gaan uitkomen. Daarmee wordt voor het eerst een lange reeks van positieve resultaten doorbroken.

Deze mutatie betekent ook vrijval van bestemde reserves die al gemaakt waren voor sloop. Dit gaat om een bedrag van M€6,9 en dat maakt de U-raad hierop instemming heeft. Dit geheel heeft dan ook de vergadering doen besluiten nog niet in te stemmen met de Q4-rapportage, maar de herziene stukken af te wachten en zich aan de hand daarvan over de instemming te beraden.

De discussie met de raad was nogal technisch. De raad volgt nauwlettend wat de plannen van het CvB zijn met de opgelopen algemene reserve en wacht de kaderbrief 2020 af voor de concrete inzet daarvan. Daarnaast ligt er ook een principiëlere vraag onder: na jaren waarin geld opzij gezet wordt voor sloop krijgen we nu een voorziening hiervoor, maar wanneer wordt de knoop doorgehakt en gaat er gesloopt worden? Hier kon de collegevoorzitter nog geen antwoord op geven.

Vragen aan College van Bestuur

Aan de hand van enkele vragen van de raad gaf het college aan met de gemeente bezig te zijn met gevaarlijke kruispunten in het Utrecht Science Park, dat het Io Vivat een gedateerd lied is en dat de rector fundamentele veranderingen aan het beleidskader voor studentenorganisaties wil doorvoeren, waardoor de bespreking hiervan met een jaar is uitgesteld.