13 november 2017

Universiteitsraad en CvB spreken over OER, PPE en de Vagant

Universiteitsraad 2017-2018
Universiteitsraad 2017-2018

OER (Onderwijs- en Examenregeling)

Een verdeelde universiteitsraad stemde op 6 november in met de aanvulling op de OER. Er is nu bijvoorbeeld centraal vastgelegd dat een voldoende niet meer herkanst mag worden. Ook valt het foutief aftekenen van een presentielijst vanaf nu onder fraude. De raad is van mening dat het waarborgen van de continuïteit, het creëren van rust omtrent de regeling en meer gelijke behandeling van studenten van verschillende opleidingen belangrijk is. Wel wil een aantal laten weten dat zij graag hadden gezien dat er meer rekening wordt gehouden met de verschillen tussen opleidingen wat betreft hun onderwijsinrichting en cijfercultuur. Zij zijn van mening dat er soms goede redenen zijn die een  afwijkende herkansingsregeling wenselijk maakt, en dat dus de wijze van herkansen of repareren niet op centraal niveau beslist moet worden.

Collegegeld PPE (Politics, Philosophy and Economics)

De universiteitsraad is van mening dat het vragen van hogere collegegelden kan leiden tot een belemmering van de toegankelijkheid van de opleiding. Met name studenten met minder financiële mogelijkheden kunnen hier de dupe van zijn. Het CvB geeft aan dat de toegankelijkheid van deze studie wordt bevorderd door het beursprogramma. Het CvB wacht de eerste cyclus van dit project af om in kaart te brengen hoe het gaat met de beursverdeling.

De Vagant

In het verslag van de universiteitsraad op 26 juni is te lezen dat het College op korte termijn in gesprek gaat met de huidige gebruikers van de Vagant om te zoeken naar een oplossing voor de behoefte waarin de Vagant voorzag. De gebruikers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om betrokken te zijn bij het proces omtrent de Vagant. Als reactie mede daarop hebben diverse gebruikers (medezeggenschapsorganen) het College wederom een brief gestuurd met zes vragen. Eén van die vragen betreft de omgevingsvergunning. Het CvB gaf aan dat zij aan het eind van deze maand met een reactie komt.

WOinactie

WOinactie is een petitie die pleit voor meer geld naar wetenschappelijk onderwijs. Meerdere Colleges van Bestuur ondertekenden deze petitie. De raad heeft vernomen dat het CvB van de Universiteit Utrecht de petitie rond WOinactie niet wilde ondertekenen. De raad vraagt zich af waarom het CvB hiervoor heeft gekozen. Het College gaf aan dat het graag het gesprek wil openen in VSNU-verband en dat het alsnog ondertekenen van de petitie zou leiden tot een scheve gespreksverhouding.