14 juli 2020

Universiteitsraad bespreekt Black Lives Matter en stemt na viermaal schorsen in met de kaderbrief 2021

Op 29 juni vergaderde het College van Bestuur (CvB) voor de vijfde keer dit collegejaar met de universiteitsraad.

Black Lives Matter

Tijdens de afgelopen raadsvergadering met het college heeft de universiteitsraad gevraagd welke maatregelen de universiteit gaat nemen, of er meer middelen beschikbaar worden gemaakt om racisme aan te pakken, inclusief het raadplegen van (externe) deskundigen met expertise op dit gebied en hoe ervoor wordt gezorgd dat niet-witte studenten en medewerkers worden gehoord.

Het college antwoordde dat de Taskforce Diversiteit bezig is met het plannen van activiteiten, waaronder een serie debatten in de herfst. Er komen geen extra middelen beschikbaar bovenop de normale begroting van de Taskforce. De gegeven antwoorden hebben ons niet gerustgesteld dat er de komende jaren een effectief anti-racismebeleid zal worden geïmplementeerd dat racisme overal in de organisatie aanpakt. Daarom gaan we graag verder het gesprek aan met de Taskforce Diversiteit in een bijeenkomst over dit onderwerp.

Instemming Kaderbrief 2021

De universiteitsraad heeft, na toezegging van een extra investering van 2,9 miljoen euro in het onderwijs, ingestemd met de Kaderbrief voor 2021. De Kaderbrief geeft aan hoeveel geld er voor onder meer onderwijs en onderzoek beschikbaar is en hoe dat verdeeld wordt onder de verschillende faculteiten. Deze brief is uitvoerig besproken, waarna er door de raad gepleit is voor een verhoging van het ‘studiepunttarief’, de hoeveelheid geld die elke faculteit krijgt voor de punten die hun studenten behalen. De afgelopen jaren is het studiepunttarief gestaag gedaald, wanneer werd gecorrigeerd voor de stijging van de lonen en studentenaantallen. Hier staat een stijging van het onderwijsbudget tegenover, die bestaat uit de kwaliteitsgelden (als gevolg van het leenstelsel) en de hogere collegegelden. Het standpunt van de raad is dat het onjuist is om een teruglopende onderwijsfinanciering te dichten met de studievoorschotmiddelen en collegegeldopbrengsten, die direct uit de zak van de student komen. 

Na lang vergaderen en viermaal schorsen is de raad akkoord gegaan met een toevoeging van 2,9 miljoen euro aan de algemene onderwijsmiddelen, die de daling van het studiepunttarief compenseert.

Genderquotum

De overgrote meerderheid van de universiteitsraad diende in juni een nota in waarin we pleiten voor een genderquotum. Het voorstel behelst dat in 2030 minimaal 40 procent van alle werknemers in alle verschillende functies van de universiteit, vrouw zijn.

De nota werd besproken in de commissie Financiën, Personeel en ICT, waarin het college aangaf dit te interpreteren als ‘steun in de rug’ voor het diversiteitsbeleid van de UU. De voorstellen zelf werden echter niet overgenomen. Het gesprek over (gender)diversiteit zal na de zomer verder gevoerd worden, als ook de evaluatie en plannen van de Taskforce Diversiteit en Inclusie bekend zijn.