21 februari 2019

U-raad stemt in met experiment flexstuderen

Universiteitsraad 2018-2019

Op 18 februari vergaderde het College van Bestuur (CvB) voor de vierde keer van dit academisch jaar met de universiteitsraad. Besproken onderwerpen waren: studentenwelzijn, flexstuderen en de klachtenregeling ongewenst gedrag. Na afloop van de vergadering vond in het Bestuursgebouw de vernoeming plaats van de vergaderzaal van de universiteitsraad (033G) naar Matthias Jorissen, de vorig jaar overleden oud-raadsvoorzitter en medezeggenschapper. Ook was deze vergadering de aftrap van de Week van de Medezeggenschap, waarin allerlei universitaire en facultaire activiteiten plaatsvinden.

Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag

De medewerkersmonitor van 2017 stelt dat 10,6 procent van de medewerkers van de UU te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer. Voor studenten zijn getallen niet bekend. De vraag is bovendien of alle gevallen van grensoverschrijdend gedrag gemeld worden. De universiteitsraad is dan ook blij dat ze een geactualiseerde nota ter instemming ontvingen. Naast aanpassing van terminologie is de regeling zo uitgebreid dat zowel ondersteuning wordt geboden voor de klager als de beklaagde. Speciaal is gekozen om twee vertrouwenspersonen ongewenst gedrag te benoemen in plaats van één. Verder worden studenten specifieker genoemd in de inleiding en gaat er gewerkt worden aan de bekendheid van de code. De U-raad hoopt dat met deze nota de drempel voor medewerkers en studenten om incidenten te melden wordt verlaagd.

Studentenwelzijn

Vorig jaar riep de universiteitsraad een taskforce in het leven die het CvB adviseert over het mentale welzijn van studenten waar in steeds grotere mate zorg over is. Afgelopen vergadering is het eerste adviesrapport aangeboden. Er staat een welzijnsweek in de steigers en er wordt een extra studentenpsycholoog aangenomen. De U-raad blijft met het CvB in dialoog om te kijken hoe studenten op een gezonde wijze tot ontplooiing kunnen komen.

Flexstuderen

De raad stemde in met het experiment flexstuderen, waarbij het voor studenten van een beperkt aantal opleidingen mogelijk wordt om per studiepunt te betalen. Het college heeft toegezegd te streven naar verbreding van het experiment.