Stel je verkiesbaar voor de REBO faculteitsraad!

Wil jij meedenken over en inspraak hebben bij belangrijke beslissingen over onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering? En wil je bestuurlijke ervaring op doen?

Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad (FR). Zij zoekem gemotiveerde studenten die willen meepraten over facultair brede zaken die richting geven aan onze strategie de komende jaren.

De FR bestaat uit tien personeelsleden en tien studentleden. De studentleden worden elk jaar gekozen. Als studentlid ontvang je een compensatie van 0,15 fte in de vorm van een bestuursbeurs). Als voorzitter van de studentengeleding (en tevens vicevoorzitter FR) ontvang je een compensatie van 0,2 fte eveneens in de vorm van een bestuursbeurs.

De FR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het facultietsbestuur over onderwerpen zoals:

  • studentenhuisvesting, onderwijsruimtes en studiewerkplekken
  • internationalisering van het onderwijs
  • gebruik van AI en wat tijdens de studie
  • de begroting van de faculteit
  • de serviceverlening door de faculteit

Wie kan zich kandidaat stellen?

Elke student die zijn of haar hoofdopleiding volgt bij de faculteit REBO kan zich kandidaat stellen. Je kunt je aansluiten bij een kandidatenlijst vanuit jouw eigen departement, of zelf een lijst starten.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je kandidaat stellen vanaf woensdag 6 maart tot en met donderdag 11 april 2024 tot 17.00 uur. Formulieren kan je downloaden op de teamsite van de FR of opvragen via het bestuurssecretariaat (rebo.bestuurssecretariaat@uu.nl)

De ingevulde en ondertekende kandidatenlijsten (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk 11 april 2024 digitaal ingediend te zijn. Van deze deadline kan niet worden afgeweken!

Op 13 mei 2024 zullen vervolgens de verkieizingen voor de studentengeleding van de faculteitsraad REBO plaatsvinden..

Meer informatie?

Als je vragen hebt over de verkiezingen, of meer wilt weten over de procedure rond de kandidaatstelling of wil jij je kandidaat stellen? Kijk dan eerst op de teamsite van de faculteitsraad REBO. Hier staan alle benodigde formulieren, het tijdschema van de verkiezingen en het Kiesreglement REBO.