Raamplan herziene master Diergeneeskunde

Vanaf academisch jaar 2022 verandert de masteropleiding Diergeneeskunde. De Commissie herziening master onder leiding van vice-decaan Merel Langelaar ontwikkelde een raamplan voor de vernieuwde master, na intensief overleg met studenten, alumni, docenten, onderwijsmanagement en het werkveld. Dit raamplan vormt de basis voor het nieuwe curriculum, dat de komende anderhalf jaar wordt uitgewerkt. 

Raamplan Masteropleiding Diergeneeskunde (PDF)
Infographic nieuwe masteropleiding Diergeneeskunde (PDF)

Aanleiding

Maatschappelijk debat rondom dierenwelzijn en duurzame veehouderij, ketenvorming, aandacht voor preventieve gezondheidszorg en de vraag om veterinaire kennis bij het oplossen van multidisciplinaire vraagstukken; het vak van de dierenarts is aan het veranderen. De opleiding verandert mee. Zo zorgen we dat we ook in de toekomst bevlogen, capabele dierenartsen blijven afleveren.

Wat verandert er? 

Speerpunten in het nieuwe curriculum zijn: flexibiliteit van het curriculum, vereenvoudiging van de onderwijsorganisatie, structurelere aandacht voor individuele competentieontwikkeling, meer mogelijkheden voor (inter)nationale uitwisseling van onderwijs, en het optimaliseren van de aansluiting tussen opleiding en de klinische praktijk. Ook is er de nadrukkelijke ambitie om de diversiteit te vergroten door instroom in het programma vanuit andere vooropleidingen mogelijk te maken en komt er voor studenten meer vrijheid om zich individueel te profileren.

De eindtermen van de masteropleiding, opgesteld in 2018, blijven hetzelfde. Ook leidt de master nog steeds op tot algemeen bevoegd dierenarts.

Volgende stappen

Het raamplan tekent het kader af van de nieuwe masteropleiding. De komende anderhalf jaar is het zaak het curriculum uit te werken. Een coördinerend projectteam onder voorzitterschap van Harold Bok zal de inhoudelijke en logistieke implementatie van de nieuwe master leiden. Het projectteam bestaat verder uit de portefeuillehouders onderwijs van de drie departementen, Judith van den Brand, Jeffrey de Gier en Gerrit Koop, adviseur onderwijslogistiek Miriam Hoogeveen vanuit OSZ, en secretaris Julia Caussin. Een inhoudelijke expertisegroep bestaande uit de vice-decaan onderwijs, onderwijsdirecteuren van de bachelor, master en Onderwijs voor Professionals, het hoofd OSZ en een masterstudent, houdt toezicht op de implementatie. 

Harold Bok: “Samen met docenten, studenten, onderwijsmanagement en het werkveld hebben we een mooie structuur neergezet voor de nieuwe master. Nu kunnen we starten met het invullen van het curriculum en het ontwikkelen van cursussen. Dit gaan we als faculteit samen met elkaar doen en een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor cursusleiders en collega’s van OSZ. Momenteel ontwikkelen we als projectteam een stappenplan dat door alle cursusleiders gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van de verschillende cursussen. Binnenkort volgt een uitgebreider bericht vanuit de projectgroep over de gang van zaken en hoe we hierover met elkaar in gesprek gaan. Ik heb er het volle vertrouwen in dat we samen een innovatief curriculum opstellen, waarmee we competente dierenartsen afleveren die een belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij, of dat nu in de veterinaire praktijk is, of daarbuiten.”

Infographic nieuwe master diergeneeskunde