Publiek debat ‘internationale studentenstromen’

Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil maatregelen treffen om de toestroom van internationale studenten beter te beheersen. Daarbij is het gebruik van de Nederlandse taal in bacheloropleidingen het uitgangspunt, waarbij Engelstalig bacheloronderwijs alleen bij uitzondering wordt toegestaan. Op dit moment zijn de inhoud van het aankomende wetsvoorstel en daarmee eventuele gevolgen voor onze universiteit helaas nog niet bekend. Bij de uitwerking van het plan is er ruimte voor maatwerk.

De aangekondigde maatregelen hebben betrekking op wetgeving rondom het behoud en de versterking van de Nederlandse taal en een aangescherpte inzet van een numerus fixus. Ook volgen er afspraken met universiteiten en hogescholen over gerichte studentenwerving met focus op regionale arbeidsmarkt(tekorten), actieve begeleiding van internationale studenten naar de Nederlandse arbeidsmarkt, en goede huisvestingsvoorlichting aan internationale studenten.

Mogelijke impact op de UU

Wat de aangekondigde maatregelen voor de Universiteit Utrecht betekenen, is nog niet duidelijk en afhankelijk van het nieuwe wetstraject. Het College van Bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en gaat hierover samen met de andere universiteiten met de minister in gesprek.

Op dit moment zijn de mogelijke consequenties voor de Universiteit Utrecht:

  • nieuwe regels omtrent het aanbod van Engelstalige bacheloropleidingen;
  • een groter aanbod van Nederlands taalonderwijs voor internationale studenten en medewerkers;
  • verhoogde taalingangseisen voor docenten.

De UU als inclusieve gemeenschap

De Universiteit Utrecht is een tweetalige universiteit, met een zorgvuldig eigen taalbeleid. Nederlandstalig onderwijs is daarbij het uitgangspunt en tegelijkertijd is er voor studenten en docenten ruimte voor het internationale perspectief. De universiteit biedt een internationale omgeving waar diversiteit en inclusie centraal staan. De beide university colleges (UCU en UCR) zijn gestoeld op de international classroom met veel internationale perspectieven en daardoor vanzelfsprekend Engelstalig.

“Bij de Universiteit Utrecht staan we voor een internationale omgeving. Dit draagt bij aan een stimulerend academisch en intellectueel klimaat, zoals in de ‘international classroom’. Het past ook bij de open houding die wij als universiteit willen uitdragen. Wij vinden het belangrijk dat ook onze internationale gemeenschap zich hier welkom voelt”, aldus Prof. Dr. Henk Kummeling, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht.

UU-aantallen

Bij de Universiteit Utrecht is circa een op de zeven studenten van internationale herkomst; 14 procent. De universiteit hecht hier grote waarde aan. In het collegejaar 2023-2024 is maar een klein aantal van de UU-bacheloropleidingen overwegend Engelstalig. Het plan van de minister heeft bij de Universiteit Utrecht vooral betrekking op deze Engelstalige bacheloropleidingen.

Vervolgproces

Deze zomer deelt het ministerie van OCW de uitgewerkte versie van het nieuwe wetsvoorstel. Daarop volgt een publieke, online consultatie met de mogelijkheid inhoudelijk te reageren. De Universiteit Utrecht zal hier actief aan deelnemen. Dit gebeurt in nauw overleg met onze betrokken, Engelstalige bacheloropleidingen. De onderwijsdirecteuren en vice-decanen van de betreffende opleidingen worden hier direct voor benaderd.

Vragen of opmerkingen? 

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunnen docenten terecht bij hun onderwijsdirecteur en studenten bij hun studievoorlichter.