Ontwikkeling nieuwe master in volle gang, roadmap brengt mijlpalen in beeld

Nu het raamplan voor de nieuwe masteropleiding er ligt, kan vanuit de verschillende departementen de opleiding in de komende maanden inhoudelijk ingevuld worden. Zij doen dit onder regie van een coördinerend ‘Projectteam nieuwe master’. Wij vragen aan projectleider Harold Bok hoe deze ontwikkeling precies in zijn werk gaat.

Hoe pakt het projectteam de coördinatie van de nieuwe masterontwikkeling aan?

“Begin dit jaar zijn we als projectteam gestart met onze werkzaamheden. Het raamplan Masteropleiding Diergeneeskunde 2022 is ons uitgangspunt. Onze opdracht is om de inhoudelijke ontwikkeling van de master te coördineren en te implementeren. Dit willen we zoveel mogelijk in afstemming met de departementen en docenten doen. Daarom maken de portefeuillehouders onderwijs (PHO’s), Gerrit Koop, Judith van den Brand en Jeffrey de Gier, ook onderdeel uit van het projectteam. Ook de afdelingen Onderwijs- en Studentenzaken en Bestuurs- en beleidsondersteuning zijn nadrukkelijk vertegenwoordigd, door Miriam Hoogeveen en Julia Caussin. We zien de ontwikkeling van de nieuwe master als een complexe puzzel, het zal veel tijd en aandacht van iedereen vergen, maar het is natuurlijk mooi en belangrijk om te doen. Bij de faculteit is daarbij veel inhoudelijke, logistieke en organisatorische onderwijservaring en -expertise aanwezig waar we gebruik van willen maken.”

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan?

“Na een korte verkenning van de opdracht zijn we direct gestart met het vaststellen van de meest belangrijke, door de organisatie te behalen mijlpalen tot aan de start van de nieuwe master in september 2022. Ook hebben we het proces beschreven dat we willen doorlopen om zorgvuldig tot de nieuwe master te komen. Dit proces en de mijlpalen staan weergegeven in een roadmap.”

Wat zijn nu de volgende stappen?

“Het raamplan voor de nieuwe master geeft alleen zeer globaal inhoudelijk invulling aan wat er in de verschillende onderdelen zoals het uniform deel, het gedifferentieerd deel en in de profileringsruimte van de herziene master aan bod gaat komen. Bovenaan onze prioriteitenlijst staat daarom de taak om duidelijkheid te creëren over deze inhoud en om inzicht te geven in de cursorische opbouw binnen de onderdelen.”

Hoe worden de verschillende onderdelen van de master nu verder uitgewerkt?

“Inmiddels zijn er meerdere ontwikkelteams van docenten aan de slag gegaan om op themaniveau inzicht te creëren in de cursorische opbouw van het programma. Voor het uniform deel van de master gaat het om de invulling van drie algemene cursussen. Dit ontwikkelteam staat onder leiding van Yteke Elte (CS), Ronette Gehring (PHS) en Len Lipman (PHS). De ontwikkelteams van het gedifferentieerd deel staan onder leiding van Arie van Nes (Landbouwhuisdieren), Annemarie Spruijt (Gezelschapsdieren) en Jos Ensink en Cornelie Westermann (Paard). Daarnaast wordt voor de huidige tracks Bestuur & beleid, Onderzoek, AWM en One Health, door de betrokken coördinatoren bekeken hoe dit onderwijs in de profileringsruimte van de herziene master vorm kan krijgen.

Wanneer is er meer bekend over de invulling van het onderwijs?

“In mei verwachten we een compleet overzicht te hebben van de inhoudelijke thema’s die in de te ontwikkelen cursussen aan bod dienen te komen in het uniforme en gedifferentieerde deel van de nieuwe master. Vervolgens kunnen cursusleiders benoemd worden die het onderwijs inhoudelijk en logistiek nader gaan uitwerken. Om cursusleiders hierbij te ondersteunen ontwikkelen we samen met de afdeling MCM een stappenplan in de vorm van een e-module.”

Wat zijn de mijlpalen voor de komende maanden?

“De komende maanden staat er een aantal belangrijke deadlines gepland. Ten eerste moet eind mei de interne certificeringsaanvraag zijn ingediend. Alle nieuwe en vernieuwde opleidingen van de UU moeten namelijk in planvorm worden getoetst aan de UU Richtlijn Onderwijs. Tevens is het belangrijk dat er uiterlijk eind juni een gedegen overgangsregeling ligt, die duidelijkheid geeft over de overgang van het huidige naar de vernieuwde masteropleiding. Hiermee creëren we een helder kader om het onderwijs verder uit te werken, zodat vanaf september 2022 de nieuwe master kan starten.”

Bij wie kunnen mensen terecht met vragen over de nieuwe master?

“Via nieuwsbrieven en vragenuurtjes zullen we regelmatig een update geven van de voortgang. Heb je echter vragen omtrent de nieuwe masteropleiding, schroom dan niet en neem vooral contact op met één van de leden van het projectteam. Een goede ingang is bijvoorbeeld de PHO van je eigen departement, deze zit in het projectteam. Heb je meer algemene vragen over het proces of over de besluitvorming, dan kun je natuurlijk ook bij mij terecht of bij Julia Caussin.”

Meer lezen over de nieuwe masteropleiding?

Roadmap nieuwe masteropleiding Diergeneeskunde
Infographic nieuwe masteropleiding Diergeneeskunde
Raamplan masteropleiding Diergeneeskunde
FAQ nieuwe masterprogramma