Onderzoek kritisch denken in de Geesteswetenschappen

Kritisch denken is een belangrijke academische vaardigheid. Maar wat merk je daarvan in je studie? En wat is het precies? Wat betekent het voor jou? Dat zouden we graag willen weten.

Het invullen van de vragenlijst duurt zo'n 10 tot 15 minuten. Alle studenten Geesteswetenschappen – met uitzondering van eerstejaars – kunnen geheel vrijwillig meedoen. Meer over de achtergrond en uitvoering staat in de uitklap hieronder. Een selectie van de respondenten nodigen we uit voor focusgroepinterviews. Heel veel dank voor je deelname!

Meer informatie

Wil je meer weten over de studie? Neem dan contact op met Merel van Goch (m.m.vangoch@uu.nl) of Vincent Crone (v.c.a.crone@uu.nl). Zij doen onderzoek naar wat kritisch denken betekent voor studenten in de Geesteswetenschappen. Wil je bijdragen aan het onderzoek? Meedoen is simpel: je vult een online vragenlijst in, die ongeveer 10-15 minuten duurt.

Alles op een rij

Informatie over deelname aan Kritisch denken in de geesteswetenschappen

1. Inleiding

Kritisch leren denken is een belangrijke academische vaardigheid, die ook binnen opleidingen in de geesteswetenschappen vaak in leerdoelen en eindtermen van opleidingen worden genoemd. Echter, wat merken studenten daarvan, en hoe denken zij zelf over kritisch denken in hun opleiding? In deze studie, die verkennend van aard is, gaan we studenten in de Geesteswetenschappen studenten hierop bevragen. Wij vragen je om mee te doen aan dit onderzoek. Dit houdt in dat je gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen en mee kunt doen aan een focusgroep interview. Het onderzoek is getoetst door de FETC-GW. Als je niet mee wilt doen, hoef je niets te doen, je hoeft je ook niet af te melden.

2. Wat is de achtergrond en het doel van het onderzoek?

In dit explorerende onderzoek gaan we na hoe studenten denken dat kritisch denken een plek heeft binnen hun opleiding en hoe zij dat zelf merken en hoe zij daar tegenaan kijken. We willen uiteindelijk samen met studenten tot een definitie van kritisch denken binnen de Geesteswetenschappen komen, door hier in twee stappenonderzoek naar te doen. Allereerst leggen we een survey voor aan studenten over hoe zij denken dat kritisch denken een plek heeft in hun opleiding, welke kenmerken kritisch denken heeft en hoe zij kritisch denken zelf omschrijven. Daarna gaan we met een selectie van studenten focusgroepinterviews houden, waarin we deze kenmerken van kritisch denken nader bespreken en in co-creatie tot een (her)definiëring van kritisch denken in de geesteswetenschappen proberen te komen. Deze (her)definiëring zou in de toekomst ook in andere vakken en opleidingen van de geesteswetenschappen verder kunnen worden onderzocht.

3.  Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd en wat wordt van je verwacht?

Wat vragen we van je? In de aankondinging staat een link naar de survey. De survey is in Qualtrics opgemaakt, duurt ongeveer 10-15 minuten en kun je anoniem invullen. Aan het begin van de survey zal toestemming voor deelname aan je worden gevraagd. Daarnaast zullen we een aantal van de studenten, die zich hiervoor opgeven, vragen om deel te nemen aan een focusgroep interview. Dat staat los van de survey, dus je kunt zowel aan de survey als aan het focusgroepinterview meedoen. Het interview zal maximaal 1,5 uur duren. Het interview wordt met behulp van audio opgenomen om verwerking van de gegevens te vergemakkelijken. Als je mee wilt doen aan het interview, laat dat dan weten aan het einde van de vragenlijst. Mocht je gevraagd worden om mee te doen aan het focusgroepinterview, zullen we je vragen om het informed consent formulier in te vullen dat in de bijlage bij deze brief zit.

Samenvattend:

  • Survey: Toestemming geef je in de Qualtrics omgeving (zie link in de aankondiging)
  • Focusgroepinterview: Toestemming geef je via het formulier in de pdf

5.  Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Er zijn geen voordelen van dit onderzoek. We vragen wel wat van je tijd (10-15 minuten survey, 1,5 uur maximaal voor de interviews).

6. Vrijwillige deelname

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en heeft geen relatie met welke cursus dan ook die je volgt (het zal je cijfer of deelname aan de cursus niet beïnvloeden). Te allen tijde kun je je deelname aan het onderzoek beëindigen, ook tijdens de survey of het interview. Toestemming mag ook na deelname worden ingetrokken: dan zullen jouw data niet meegenomen worden in de analyses. Je onderzoeksgegevens kunnen niet meer worden verwijderd als de data al zijn geanalyseerd, of als onderzoeksgegevens niet meer tot jou te herleiden zijn.

7. Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Direct herleidbare persoonsgegevens, zoals je naam en emailadres worden beheerd door het onderzoeksteam (Merel van Goch en Vincent Crone). Deze data worden tijdens het onderzoek op een beveiligde server van de UU opgeslagen en apart van de onderzoeksdata bewaard. Mocht je je persoonsgegevens willen laten corrigeren of verwijderen, neem dan contact op met de onderzoekers (zie onderaan de brief). Deze persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan anderen.

Tijdens je deelname aan het onderzoek worden gegevens verzameld. De survey resultaten zijn anoniem, dat wil zeggen dat ze niet herleidbaar zijn tot individuele personen. De interviewdata worden gepseudonimiseerd, dat wil zeggen dat tot personen herleidbare gegevens worden verwijderd in de transcripties van de interviews. De audiobestanden worden zo snel als mogelijk vernietigd. De anonieme survey resultaten en de gepseudonimiseerde interviewdata worden ten minste 10 jaar bewaard op Yoda, de beveiligde server van de UU. Daarvoor geef je toestemming als je meedoet aan dit onderzoek. Als je dat niet wilt, kun je niet meedoen aan dit onderzoek. Deze gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens (zowel mbt de survey als de interviews) kunnen worden gedeeld met andere wetenschappers om eventueel andere onderzoeksvragen mee te beantwoorden.

8. Is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?

Er is geen vergoeding voor deelname.

9. Goedkeuring van dit onderzoek

De Facultaire Ethische ToetsingsCommissie - Geesteswetenschappen (FETC-GW) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Wanneer je een klacht wilt indienen over de procedure omtrent dit onderzoek, dan kun je contact opnemen met de secretaris van de FETC-GW, e-mail: fetc-gw@uu.nl, of met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht, e-mail: privacy@uu.nl

10. Meer informatie over dit onderzoek?

Wil je meer weten over de studie? Neem dan contact op met Merel van Goch (m.m.vangoch@uu.nl) of Vincent Crone (v.c.a.crone@uu.nl)