Onderwijsvernieuwing Diergeneeskunde 2022

Vanaf academisch jaar 2022 worden er een aantal dingen verbeterd in de bacheloropleiding Diergeneeskunde en zal de faculteit een herziene master Diergeneeskunde aanbieden.

Om alle huidige studenten Diergeneeskunde goed te informeren zullen we begin 2022 een studentenbijeenkomst organiseren om de stand van zaken rondom de geoptimaliseerde bachelor en de herziene master toe te lichten. 

Optimalisatie Bachelor 

Aanleiding

De belangrijkste reden voor de optimalisatie van de bachelor Diergeneeskunde is het vergroten van de vrije keuzeruimte voor studenten, zodat zij gemakkelijker vakken kunnen volgen buiten onze faculteit. Zo kunnen zij zich breder ontwikkelen. Het herschikken van de onderwijsonderdelen biedt daarnaast de kans om de samenhang tussen de verschillende onderdelen duidelijker te maken, zowel binnen de cursussen en tussen de cursussen en lijnen.

Wat verandert er?

Door het herschikken van onderwerpen en cursussen wordt er 7,5 ECTS extra keuzeruimte gecreeërd en wordt eveneens de samenhang in het curriculum en dus de studeerbaarheid verbeterd. De bestaande orgaangerichte cursussen en de eindtermen van de bachelor Diergeneeskunde blijven behouden. De vrije keuzeruimte wordt totaal 30 ECTS, zoals binnen de UU gebruikelijk is. 

Planning

Inmiddels hebben de cursuscoördinatoren van het eerste jaar de inhoud van de leerdoelen en de cursusbeschrijving gereed. Op dit moment wordt er gewerkt aan een overgangsregeling voor studenten die na september 2022 nog cursussen van de huidige bachelor moeten afronden. 

In september 2022 start het eerste jaar van de geoptimaliseerde bachelor, in  2023 en 2024 starten jaar 2 en jaar 3. 

Het nieuwe curriculum bachelor vanaf 2022:

Meer informatie

Meer informatie zal straks te vinden zijn op de FAQ-pagina Optimalisatie Bachelor 2022. We zullen hier achtergrondinformatie en veelgestelde vragen en antwoorden verzamelen. Je vindt hier ook alle leden van het invoerteam Bacherlor DGK 2022. 

FAQ Optimalisatie Bachelor 2022

Heb je vragen? 

Voor logistieke vragen kun je terecht bij: Kelly Stolk, onderwijscoördinator bachelor. 
Voor inhoudelijk vragen kun je terecht bij: Jooske IJzer, voorzitter Optimalisatie Bachelor.

Herziening Master 2022

Aanleiding

Met de herziening van de master Diergeneeskunde sluit de faculteit beter aan op de wens van de arbeidsmarkt. De nieuwe opzet van één programma met kleinere cursussen verhoogt ook de flexibiliteit van de opleiding en maakt het mogelijk sneller aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen in het beroepenveld.

Wat verandert er? 

Het herziene masterprogramma Diergeneeskunde biedt:

 • meer ruimte voor het zelf samenstellen van een onderwijsprogramma door de student (keuzevrijheid en profilering)
 • meer tijd voor eerstelijns veterinair onderwijs, al in het eerste jaar van de masteropleiding
 • meer aandacht voor generieke vaardigheden (zgn. soft skills) relevant voor de uitoefening van het beroep, zoals ondernemersvaardigheden, interdisciplinaire samenwerking en communicatie in het algemeen

Met het nieuwe masterprogramma werkt de faculteit ook aan een aantal belangrijke punten uit haar strategische agenda:

 • Gezamenlijk aanbieden van onderdelen met zusterfaculteiten en -universiteiten in binnen- en buitenland zorgt voor meer uitwisselingsmogelijkheden.
 • Meer samenwerking met het beroepenveld. Niet alleen met dierenartsenpraktijken tijdens de praktijkstages, maar ook met de overheid, het bedrijfsleven en organisaties zoals bijvoorbeeld de NVWA en het RIVM.
 • Meer inzet op onderwijsinnovatie: digitalisering van het onderwijs, inbedding van communicatie in het onderwijs, het geven van interdisciplinair onderwijs, coaching en het geven van feedback, optimalisering van de kwaliteit van het toetsprogramma, het vertalen van resultaten van onderzoek in onderwijs, het bieden van context aan de overgedragen kennis in het onderwijs.

De eindtermen van de masteropleiding, opgesteld in 2018, blijven hetzelfde. Ook leidt de master nog steeds op tot algemeen bevoegd dierenarts.

Planning

De cursusontwikkelteams zijn begonnen  met het ontwikkelen van de cursussen die in het eerste jaar van de master gegeven zullen worden: 

 • drie algemene cursussen
 • drie basiscoschappen en 
 • nieuwe, eerstelijns praktijkstage en
 • de longitudinale cursus 

Op een latere termijn, waarschijnlijk in het volgende academisch jaar, zullen wij starten met de verplichte coschappen en de profileringscursussen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de FAQ-pagina van de herziene master Diergeneeskunde. Je vindt hier ook alle leden van het invoerteam Master DGK 2022.

  FAQ master Diergeneeskunde 2022

  Heb je vragen?

  Voor logistieke vragen kun je terecht bij: Madelon van Weeren, onderwijscoördinator master.
  Voor inhoudelijk vragen kun je terecht bij: Harold Bok, voorzitter projectteam.