Nieuwe fase op weg naar het nieuwe faculteitsgebouw

We zijn in een nieuwe fase aangekomen op weg naar het nieuwe faculteitsgebouw. Het proces is gestart om tot het Programma van Eisen (PvE) te komen, dat als uitgangspunt dient voor het ontwerp van het nieuwe gebouw. De werkgroepen Nieuwbouw spelen een belangrijke rol in deze fase. Begin september vond er een bijeenkomst met de werkgroepen plaatst als start voor het PvE.

Kirsten Reijneveld, projectmanager nieuwbouw: “Vorig jaar hebben we met medewerkers en studenten in verschillende werkgroepen informatie verzameld om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de ruimtelijke invulling van het nieuwe faculteitsgebouw. De volgende stap is inzicht verkrijgen in de werkprocessen en de ruimtes en voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Die inzichten zijn nodig om het PvE te kunnen opstellen. Ook hiervoor vragen we medewerkers en studenten weer om ons te helpen.”

Voor de meest omvangrijke processen zijn werkgroepen geformeerd: Onderwijs, Onderzoek, Pathologie & Anatomie en Activiteit Gerelateerd Werken (AGW). De samenstelling van deze werkgroepen is zo divers mogelijk: van wetenschappelijk personeel en studenten tot adviseurs van de stafafdelingen en de Universitaire Bestuursdienst (UBD). 

Genoemde werkgroepen brengen de gerelateerde processen in kaart. Daarnaast is er een werkgroep vanuit het Facilitair Service Centrum (FSC) die de facilitaire processen binnen Diergeneeskunde in kaart brengt.

Participatie van studenten

Studenten hebben in deze nieuwe fase een participerende rol in de werkgroep Onderwijs. De volgende studenten nemen deel aan deze werkgroep: Rebecca Drok, Christian Cobben en Floor van Dam. Daarnaast worden de leden van de werkgroep Studieverenigingen uit de vorige fase waar nodig geconsulteerd.

Aandacht voor alle relevante aspecten

Naast de werkgroepen wordt in themasessies kennis bij elkaar gebracht om aspecten als duurzaamheid, gezondheid, flexibiliteit, ontmoeting, toegankelijkheid, beveiliging, onderhoud en veiligheid met betrekking tot het nieuwe gebouw te onderzoeken.

Het nieuwe faculteitsgebouw moet een gastvrij gebouw worden, met voldoende ruimte voor ontmoeting en hoogwaardige voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en niet-klinische patiëntenzorg. En studieverenigingen moeten in het nieuwe gebouw op een laagdrempelige manier toegankelijk en vindbaar zijn.

Uitgangspunten

Lerend van de vorige fase worden onderstaande uitgangspunten voor het nieuwe faculteitsgebouw meegenomen in de werkgroepen.

Onderwijs

 • We verwachten dat activerend onderwijs een grotere rol gaat spelen in ons onderwijs. Dit vraagt om ruimte voor gemengde didactiek en werken in wisselende groepen.
 • We willen onderwijsruimtes zoveel mogelijk clusteren op een centrale plek in het nieuwe gebouw. Dat vergroot de vindbaarheid en maakt betere benutting van de ruimte mogelijk.
 • We onderzoeken hoe we onderwijsruimten straks, buiten het rooster, ook voor andere activiteiten kunnen gebruiken.

Onderzoek

 • Waar mogelijk worden onderzoeksvoorzieningen op een logische manier geclusterd en gedeeld.
 • De inrichting van het gebouw draagt bij aan het bevorderen van samenwerking tussen onderzoeksgroepen, bijvoorbeeld door het centraal situeren van onderzoeksvoorzieningen.
 • De inrichting van de onderzoeksomgeving faciliteert de opvang van groei dan wel krimp van groepen.
 • We streven naar een integrale benadering van logistiek en opslag voor de onderzoeksomgeving.

AGW (kantooromgeving)

 • In de kantooromgeving in het nieuwe gebouw komen verschillende soorten werk- en overlegplekken, afgestemd op de behoefte van Diergeneeskunde.
 • Ruimte wordt beter benut, doordat persoonsgebonden werkplekken worden losgelaten. Daardoor is in absolute zin minder kantooromgeving nodig. Bij het bepalen van het benodigde aantal werkplekken wordt rekening gehouden met piekbelasting op specifieke dagen van de week.
 • Voor de vindbaarheid van medewerkers en voor het ‘thuisgevoel’ worden binnen de kantooromgeving thuisbases gecreëerd voor onderzoeksgroepen, afdelingen en departementen.
 • Bij het situeren van de kantooromgeving ten opzichte van de onderzoeksomgeving wordt rekening gehouden met looproutes, zoals tussen celkweeklabs en werkplekken voor analisten.

Pathologie & Anatomie

 • Pathologie en anatomie zijn verschillende disciplines met eigen randvoorwaarden en protocollen. Door ze naast elkaar te situeren, kunnen bepaalde voorzieningen gedeeld worden, zoals de toegang en kleedruimten voor studenten.
 • Aanvoer van beide afdelingen blijft strikt gescheiden (vanwege de pathogenen), maar de afvoer kan wel worden gedeeld.
 • Een wens die nader onderzocht wordt, is het creëren van een pathologisch-anatomisch theater voor onderwijsdoeleinden.

Meer weten?

Op de informatiepagina op de studentensite vind je alle relevante informatie rondom de nieuwe huisvesting. Heb je vragen over het nieuwe faculteitsgebouw? Neem dan contact op met Kirsten Reijneveld, projectmanager nieuwbouw.