3 juni 2019

Kom naar een discussie over het jaarrooster

In opdracht van de rector is gedurende de eerste helft van dit academisch jaar onderzocht of er draagvlak binnen de faculteiten is om het jaarrooster ingrijpend te wijzigen (semestersysteem of kortere onderwijsblokken). Hiermee wordt beoogd teneinde het probleem van de werkdruk onder docenten te adresseren. De conclusie was dat dat draagvlak er niet is. Wel is het zinvol om te verkennen hoe binnen de bestaande kaders van het UU-jaarrooster (4 onderwijsblokken van minimaal 10 weken) docenten meer controle over de planning van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten kunnen krijgen, teneinde (gevoelde) werkdruk in het onderwijs te verlagen. Een vaak gehoorde klacht van docenten over het Utrechtse onderwijsjaar is dat het zo lang duurt en niet onderbroken wordt door langere pauzes, die onderzoek en reflectie mogelijk maken (dit in tegenstelling tot veel andere Nederlandse en buitenlandse universiteiten). Deze verkenning neemt de werkgroep jaarrooster op zich.

Graag nodigen we je van harte uit om met ons mee te denken over (andere) aanpassingen van het jaarrooster op een van de volgende twee bijeenkomsten:

Woensdag 19 juni, 15.30-17.00, Ruppertgebouw, zaal 0.02 (Leuvenlaan 19-21)

Dinsdag 25 juni, 15.00-16.30, Drift 21, Sweelinckzaal (Drift 21)

Ik hoop van harte dat je bereid bent mee te praten. Zo ja, zou je je dan willen opgeven (i.v.m. de catering) via dit formulier?

Concrete vragen die we aan de orde willen stellen zijn de volgende vijf.

 1. Kortere cursussen per blok
  In veel faculteiten worden alle tien de onderwijsweken van een blok voor onderwijsactiviteiten benut: in de regel 9 weken cursorisch onderwijs + 1 week toetsing/reparatie aan het einde. In gesprekken met vice-decanen onderwijs bleek dat het in sommige gevallen bespreekbaar zou zijn om het cursorisch onderwijs in 8 of zelfs 7 weken af te ronden (+ 1 week toetsing) en de zo gecreëerde ruimte niet op te vullen met geplande activiteiten. Ter achtergrondinformatie: de prestatieafspraken met het ministerie van OC&W, waarin een minimum aantal contacturen per jaar. waren vastgelegd, gelden niet meer, en de opleidingen hebben de vrijheid om onderwijsactiviteiten te reduceren of anders vorm te geven. Voorwaarde bij deze operatie is wel dat de druk op onderwijszalen tijdens piekmomenten in de daadwerkelijke onderwijsweken niet toeneemt, want daarvoor is er onvoldoende zalencapaciteit beschikbaar.
 2. Cursussen opeenvolgend i.p.v. tegelijk
  In het huidige systeem van het bacheloronderwijs is het zo dat gedurende het blok twee cursussen parallel aan elkaar lopen. Als we de mogelijkheid zouden geven om twee cursussen consecutief te laten lopen (dus 5 weken cursus 1 + 5 weken cursus 2), dan concentreren de docenten van cursus 1 hun onderwijs in de eerste 5 weken, terwijl ze de tweede 5 weken vrij hebben voor onderzoek, reflectie, etc.
 3. Blok 2 en 4 opknippen
  We kunnen de mogelijkheid/vrijheid scheppen om blok 2 op te knippen in een periode vóór de kerst van 10 ec, die door studenten voor de kerst wordt afgerond, en een periode na de kerst van 5 ec. Dat zou voor de docentinzet een voordeel hebben dat vergelijkbaar is met 2; we vermijden maatwerk voor exchange-studenten (early exit), we verlagen de werkdruk voor studenten tijdens de kerstvakantie; en creëren een plek voor bijzondere onderwijsvormen na de kerst (intensieve cursussen, excursies, inter- en multidisciplinair onderwijs). Een vergelijkbare opzet zou voor blok 4 mogelijk zijn.
 4. Vrijroosteren
  Een probaat middel om een docent in de gelegenheid te stellen om geconcentreerd onderzoek te doen is het vrijroosteren van die docent voor een onderwijsblok.
  1. wordt daarvan naar jouw mening nu optimaal gebruik gemaakt?
  2. geldt vrijroosteren voor alle onderwijsactiviteiten (incl. scripties, tutoraat, etc.) of alleen voor cursorisch onderwijs, en is dat verschil wenselijk?
  3. is het technisch mogelijk om het onderwijs van docenten met een grote onderwijstaak (0.7-0.8) in drie blokken te roosteren?
 5. Anders
  Heb je (andere) suggesties waarvan je zou willen dat de commissie ze verkent?

We hebben deze vragen in een eerder stadium schriftelijk aan de onderwijsdirecteuren voorgelegd. Hun reacties zullen we in de discussiesessies betrekken.