18 september 2020

Informatie over toetsen op locatie

Aangezien we voorlopig nog rekening moeten houden met alle coronamaatregelen, is er een aparte regeling gemaakt voor toetsen.

In het kort komt het erop neer, dat als je een toets op locatie hebt, je deze niet online mag doen. Uitzonderingen zijn:

 • studenten die in quarantaine zitten
 • ​​​​studenten die vanuit het buitenland studeren
 • studenten die zich ernstig zorgen maken over hun gezondheid
 • studenten die tot een risicogroep horen
 • studenten die samenwonen met mensen die tot een risicogroep horen

Heb je je niet tijdig afgemeld voor de toets, dan kan het zijn dat je pas in een later blok in dit collegejaar de kans krijgt de toets te herkansen. 

Wat moet je doen als je geen toets op locatie kunt doen?

Meld dit zo uiterlijk 5 werkdagen vóór de geplande toets bij de cursuscoördinator én bij de studieadviseur. Moet je vlak voor de toets plotseling in quarantaine, meld dit dan zo snel mogelijk. Je krijgt dan een alternatieve toets online.

Wil je liever niet aan de cursuscoördinator een reden opgeven, dan kun je eventueel ook je studieadviseur vragen door te geven dat je in aanmerking komt voor alternatieve toetsing. Je studieadviseur is de vertrouwenspersoon van je opleiding en zal geen gevoelige informatie zonder jouw toestemming delen met derden.​​​​

Als je door ziekte of overmacht niet kunt deelnemen aan een toets, dan kun je je afmelden via het toetsafmeldingsformulier.

Alternatieve toets

De alternatieve toets is niet later dan de gewone reparatietoets van de cursus. Je hebt dan dus nog steeds 2 toetskansen  

Maatregelen bij online toetsen

Als een toets online wordt afgenomen, kan de cursuscoördinator extra maatregelen nemen om zo de kans op fraude te verkleinen, zoals:

 • online proctoring of een vergelijkbare vorm van online toezicht tijdens het maken van het tentamen
 • mondeling tentamen
 • na de toets een individueel videogesprek voeren over de stof van de toets

Meer informatie

 1. Als een of meerdere toetsen van een cursus op locatie gepland zijn, zijn studenten verplicht hieraan op locatie deel te nemen.
 2. Een uitzondering betreft studenten die vanuit het buitenland studeren, studenten die zich sterk zorgen maken om hun gezondheid of tot een risicogroep voor Covid-19 behoren, of studenten die samenwonen met huisgenoten die tot een risicogroep behoren. Zij melden dit, voorzien van een korte uitleg, zo snel mogelijk, en op zijn laatst vijf werkdagen voordat de betreffende toets plaatsvindt, bij de cursuscoördinator én bij de studieadviseur. Als zij deze meldingen correct en op tijd hebben gedaan, hebben zij recht op een alternatieve toetsing online, die ten laatste plaatsvindt op het moment van de reguliere reparatietoets van de cursus.
 3. Studenten die door ziekte (Covid-19 of anderszins) of overmacht (al dan niet gerelateerd aan Covid-19, zoals een lokale lockdown of vervoersbeperkingen) niet kunnen deelnemen aan een toets, maken gebruik van de gewone herkansingsregels. Het toetsmoment wordt dan uitgesteld en de student behoudt daarnaast nog een reparatiemogelijkheid.
 4. Studenten die binnen vijf werkdagen voor de toets te horen krijgen dat zij in quarantaine moeten, worden aangeraden alsnog zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de docent. De docent zal dan verkennen of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn om alsnog de toets af te leggen. Wellicht is het mogelijk om aan te sluiten bij een online variant van de toets of bij een reguliere reparatietoets, een individuele mondelinge toets af te leggen of kan er ander maatwerk worden geleverd. Hoe vervelend ook: neem geen risico’s en houd je aan de quarantainevoorschriften.
 5. Studenten die om andere dan de onder 2 en 3 genoemde redenen niet deelnemen aan een geplande toets op locatie, of die zich in geval van 2 niet tijdig bij de cursuscoördinator en de studieadviseur met een beredeneerde uitleg gemeld hebben, moeten rekening houden met de mogelijkheid dat een vervangende toetsmogelijkheid hun pas wordt geboden na het onderwijsblok waarin de cursus plaatsvindt. In dat geval moet de vervangende toets wel voor het einde van het lopende collegejaar worden geboden.
 6. In alle gevallen waarin een online alternatief voor een reguliere toets op locatie wordt geboden, kan de cursuscoördinator maatregelen nemen die de kans op fraude verkleinen, zoals:
  • online proctoring of andere, vergelijkbare maar minder zware maatregelen van online toezicht tijdens het maken van het online tentamen
  • mondeling tentamen
  • na de toets een individueel videogesprek voeren over de stof van de toets, op basis waarvan het oordeel 'niet voldaan' kan worden gegeven, welk oordeel het cijfer van de toets vervangt.