12 juni 2020

Informatie over onderwijs blok 1 en 2

1. Belangrijkste besluiten

  • Je kunt erop rekenen dat we ons uiterste best doen om al het onderwijs door te laten gaan, hoe dan ook.
  • Je kunt je in de komende weken dus gewoon inschrijven voor de cursussen van blok 1 en 2.
  • In onze faculteit zal het meeste onderwijs online worden gegeven, in ieder geval in het eerste semester (blok 1 en 2).
  • Een beperkt aantal cursussen zal zowel online als op de universiteit worden verzorgd.
  • We zullen dus beperkt onderwijsactiviteiten op de campus kunnen organiseren.
  • Daarbij geven we voorrang aan eerstejaars Bachelor- en Masterstudenten en internationale studenten, voor wie de UU nieuw is.
  • Ook de introductie voor eerstejaars, die in de eerste week van september plaats vindt, zal grotendeels online zijn, maar we proberen wel waar dat kan kleinschalige activiteiten op de universiteit mogelijk te maken.
  • Alle cursussen van blok 1 bij de faculteit Geesteswetenschappen beginnen pas in de tweede week van september (maar cursussen bij de bacheloropleidingen KI, LAS en PPE kunnen vanwege hun interfacultaire aard al in de eerste week van september beginnen).

2. Blok 1 en 2

Zoals gezegd doen we ons uiterste best om het onderwijs gewoon door te laten gaan, hoe dan ook. Je kunt je in deze weken dus gewoon inschrijven voor de cursussen van blok 1 en 2. In onze faculteit zal het meeste onderwijs dus online zijn, maar voor een aantal cursussen zal bimodaal onderwijs worden georganiseerd, Daarbij zijn hoorcolleges online en is bij werkcolleges maximaal één derde van de studenten in de zaal aanwezig, terwijl twee derde van de groep op dat moment het college online vanuit huis volgt. Daarnaast moeten we altijd kunnen terugvallen op de optie van geheel online onderwijs, omdat de omstandigheden kunnen verslechteren.

Op dit moment bepalen we voor blok 1 welke cursussen geheel online zullen zijn en welke bimodaal. Wat dat precies betekent voor de cursussen waarvoor jij je inschrijft, dat hoor je uiterlijk in de eerste week van juli.

3. Recht om onderwijs online te volgen en te geven in blok 1 en 2

Als voor je cursus geldt dat er onderwijs op de universiteit plaatsvindt, dan is het goed om het volgende te weten: gedurende blok 1 en 2 van het academisch jaar 2020-2021 hebben studenten (en docenten) het recht om al het onderwijs online te volgen of te verzorgen. Dit universitaire besluit is genomen met het oog op risicogroepen: studenten en docenten voor wie het wegens hun gezondheidstoestand risicovol is om met het openbaar vervoer te reizen of in groepen onderwijs te volgen. Dat geldt ook voor studenten en docenten die het om uiteenlopende redenen te risicovol of te bewerkelijk vinden om op de universiteit college te volgen en te geven. Voor hen zal altijd een online alternatief aangeboden worden.

4. Introductie-activiteiten

Ook de introductie-activiteiten van de opleidingen gedurende de eerste septemberweek van 2020 staan in het teken van de beperkende maatregelen. Veel activiteiten zullen online moeten plaatsvinden, maar omdat we campusbijeenkomsten heel erg belangrijk vinden voor een goede studiestart voor onze nieuwe studenten, zal binnen de faculteit Geeseswetenschappen de gehele eerste week van september vrijgeroosterd worden van cursorisch onderwijs. Daardoor is er meer tijd en ruimte voor kleinschalige introductie-activiteiten op de campus. Het cursorisch onderwijs zal in de regel dus pas in de tweede week van september van start gaan. Een uitzondering vormen cursussen bij de bacheloropleidingen KI, LAS en PPE, die vanwege hun interfacultaire aard al in de eerste week van september kunnen beginnen.

5. De achtergrond van de beslissingen

De kans is groot dat we moeten leren leven met de anderhalve-metersamenleving totdat een vaccin voor COVID-19 algemeen beschikbaar zal zijn. Dat laat zeker een tot anderhalf jaar op zich wachten. Daarom moeten we aanvaarden dat de beperkende maatregelen het hele academisch jaar 2020-2021 van kracht zullen blijven en dat ze verder kunnen worden aangescherpt indien er sprake is van een opleving van het virus. Tegen die achtergrond hebben de landelijke universiteiten (VSNU) afspraken met het ministerie gemaakt over een landelijk onderwijskader en over de ruimte die individuele universiteiten hebben om het kader in te vullen. Van groot belang zijn daarnaast de specifieke regels die de UU afspreekt met de veiligheidsregio Utrecht. Die gaan vooral over de vervoersstromen binnen Utrecht (inclusief wandel- en fietsverkeer) en naar en van Utrecht (met name trein- en busverkeer). Tot nu toe zijn afspraken gemaakt over de (zeer beperkte) herstart van onderwijsactiviteiten op de campus vanaf 15 juni; dat gaat dus over het restant van blok 4.
Deze maatregelen treffen ons nauwelijks, omdat al het onderwijs van Geesteswetenschappen in blok 4 online plaats vindt, inclusief toetsing. Dat ligt anders voor het nieuwe academisch jaar. Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre de vervoersrestricties ook na 1 september zullen blijven bestaan, of dat er ruimte is voor een (bescheiden) oprekking. Het is onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn (zeg voor 1 juli) wel duidelijk zal zijn. Met deze onzekerheid zullen we dus moeten leven wanneer we op dit moment nadenken over de vorm waarin we ons onderwijs geven in het nieuwe academisch jaar.

6. Onderwijsgebouwen UU

Er is voor alle collegezalen van de UU een inventarisatie gedaan om te bepalen welke capaciteit beschikbaar is, uitgaande van 1,5 meter afstand tussen de gebruikers van de zalen. Die capaciteit verschilt per zaal, maar grofweg is de capaciteit beperkt tot 20%-33% van het gebruikelijke maximum. Een zaal met 25 plaatsen zal vanaf 1 september dus maximaal 8 personen kunnen herbergen. Daarnaast is er nog een beperkende factor voor de opening van de panden: de looproutes van en naar de collegezalen binnen de panden. Zo is het erg belangrijk dat er eenrichtingsverkeer mogelijk is, of als dat niet kan, dat kruisend verkeer 1,5 meter afstand kan houden. Ook moet een pand een aparte in- en uitgang hebben. Op dit moment is nog niet duidelijk voor welke panden in de binnenstad dit voor problemen gaat zorgen. Daardoor weten we ook nog niet hoeveel zalen met hoeveel capaciteit beschikbaar zullen zijn. De verwachting is wel dat die duidelijkheid er de komende weken zal komen.

7. Prioriteiten

Gezien de restricties die voortvloeien uit de anderhalve-metersamenleving, hebben we voor de hele UU moeten besluiten dat het meeste onderwijs in het eerste semester van 2020-2021 online zal plaatsvinden. Over het tweede semester is nog geen definitief besluit genomen, maar het is goed om er rekening mee te houden dat de situatie dan niet anders zal zijn.
Is er helemaal geen ruimte voor onderwijs op locatie? Jawel, maar beperkt. Daarom moeten we prioriteren. We denken nu na over activiteiten en groepen waarvoor onderwijs op locatie de hoogste prioriteit heeft. Tot die activiteiten behoren in elk geval onderwijs dat simpelweg niet online kan worden gegeven en onderwijs waarbij contact op locatie tussen studenten en docenten en tussen studenten onderling van groot belang is. Geldt dat niet voor al ons onderwijs? Zeker. Maar samen met de onderwijsdirecteuren zijn wij ervan overtuigd dat onderwijs aan eerstejaars bachelor- en masterstudenten in elk geval prioriteit verdient. Juist voor deze groep is het belang van binding met elkaar en met de opleiding enorm, met name met het oog op een goede start in een nieuwe omgeving. Ook toetsing, voor zover die niet goed online kan plaatsvinden, verdient prioriteit. Ten slotte is afgesproken dat hoorcolleges, losjes gedefinieerd als onderwijs (met name voor grotere groepen) waarbij directe interactie van relatief ondergeschikt belang is, altijd online zullen zijn. Samen met de opleidingen werken we nu aan een nadere prioritering.

8. Onderwijskwaliteit

We hebben in samenhang met deze prioritering wel een belangrijk besluit genomen: de prioritering van bijvoorbeeld eerstejaarscursussen mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van andere cursussen (of die nou online zijn, zoals vaak zal gebeuren, of op locatie). Met andere woorden: het mag niet zo zijn dat docenten minder tijd hebben voor tweede- of derdejaars cursussen omdat er meer docenten nodig zouden zijn voor eerstejaars cursussen. Want we vinden dat alle studenten evenveel recht hebben op goed onderwijs.
Goed onderwijs geven in de anderhalve-metersamenleving, en dus een goede balans vinden tussen online onderwijs en onderwijs op locatie, dat is een hele opgave, die het uiterste vraagt van docenten en studenten. We doen ons best om goed onderwijs te blijven verzorgen, maar we weten tegelijkertijd dat we ons het komende jaar moeten behelpen. Voor optimaal onderwijs is het essentieel dat er werkelijke interactie plaats vindt tussen docenten en studenten die elkaar zien en spreken in dezelfde ruimte. Daarom willen we zo snel als dat maar kan terugkeren naar onderwijs dat volledig op de universiteit wordt verzorgd. We betreuren het net zozeer als de meeste studenten dat die terugkeer nog wel even op zich zal laten wachten.

9. Coulanceregeling mastertoelating

Iedereen heeft hard gewerkt om het onderwijs in blok 3 en 4 zoveel mogelijk te laten doorgaan. Daarmee zijn veel studenten in staat om hun bachelor op tijd af te ronden. Toch kan het zijn dat je als gevolg van de coronacrisis vertraging hebt opgelopen. Daarom is besloten dit jaar coulanter met de mastertoelating om te gaan: alleen dit studiejaar worden Bachelor-studenten die nog niet helemaal klaar zijn onder bepaalde voorwaarden toch toegelaten tot de Master.

Ben je voorwaardelijk toegelaten tot een master, maar ben je op 1 september nog niet helemaal klaar met je bachelor als gevolg van de coronacrisis? Dan kun je toch aan je master beginnen. Voorwaarde is wel dat je maximaal 15 EC tekort komt en je je studievertraging hebt opgelopen in blok 3 en/of 4. Voldoe je aan de voorwaarden, doe dan vóór 17 augustus een aanvraag via het aanvraagformulier 

10. Financiële compensatie bij studievertraging

De landelijke overheid keert aan iedere masterstudent die in de periode tussen september 2020 tot en met januari 2021 afstudeert eenmalig een compensatiebedrag uit. Dit bedrag heeft een hoogte van ongeveer drie maanden les-, cursus-, of collegegeld en komt neer op € 535. Deze compensatie krijg je automatisch als je in september 2020 nog staat ingeschreven en uiterlijk 31 januari 2021 afstudeert en wordt in het eerste kwartaal van 2021 uitgekeerd; je hoeft dus niets te doen om deze compensatie te ontvangen. En voor de duidelijkheid: deze regeling geldt voor alle masterstudenten, dus ook voor internationale studenten, deeltijdstudenten en studenten die het instellingstarief betalen.

Heb je een aanvullende beurs en vervalt deze in de maanden juli, augustus of september 2020? Dan kom je automatisch in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 1.500 die in september door DUO uitgekeerd wordt. Ook hiervoor hoef je verder geen actie te ondernemen.

Voor niet EER-studenten treft de UU daarnaast een aparte regeling: diegenen die als gevolg van de coronacrisis niet in staat zijn om dit studiejaar (2019-2020) af te studeren, betalen in 2020-2021 niet het instellingscollegegeld-bedrag, maar het wettelijk bedrag voor de periode (in maanden) die benodigd is om het ontbrekende curriculumonderdeel alsnog af te ronden. Meer informatie hierover volgt nog. Ook krijgen alle Master-studenten nog afzonderlijk bericht.

Aanvullende informatie over financiële regelingen bij overmacht vind je hier: https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/financiele-regelingen/overmacht.

11. Versoepeling cum laude-regeling

Loopt je studie dit collegejaar uit als gevolg van de corona-situatie? Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je hierdoor niet meer in aanmerking komt voor het judicium cum laude. Daarom wil de faculteit de cum laude-regeling eenmalig gaan versoepelen op het punt van de studieduur voor zowel bachelor- als masterstudenten. Er is instemming van de faculteitsraad nodig op dit voorstel en we hopen deze op 26 juni te krijgen. De gewijzigde regeling zou betekenen dat waar je normaal gesproken binnen de geplande studieduur af moest studeren om in aanmerking te komen voor een cum laude, je nu vijf maanden langer de tijd krijgt, namelijk tot 31 januari 2021.

Een belangrijke kanttekening is dat de andere voorwaarden voor een cum laude uiteraard wel blijven gelden. Deze voorwaarden staan in artikel 6.2 van de OER.

12. Heropening UBU binnenstad en huisregels betreden UU gebouwen

Vanaf 15 juni zal de bibliotheek in de binnenstad weer beperkt open zijn. Er kunnen dan weer materialen worden uitgeleend en ingeleverd. Volg de ontwikkelingen van deze dienstverlening in de bibliotheek via https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek/praktisch/universiteitsbibliotheek-tijdens-coronamaatregelen.

Daarnaast zal er in de bibliotheek binnenstad vanaf 15 juni ook een beperkt aan studieplekken beschikbaar zijn voor studenten die thuis aantoonbaar niet goed kunnen studeren. Aanvraag en toewijzing van deze plaatsen loopt via studentbegeleiding. Hierover volgt nog meer informatie en een aparte webpagina vanuit de UU. Als je nu al vragen hebt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Meer informatie over de maatregelen die op dit moment gelden bij het betreden van de UU gebouwen zijn te vinden via de volgende link: https://students.uu.nl/praktische-zaken/corona-en-onderwijs/huisregels-in-gebouwen.

13. Studeren vanuit huis: intervisie voor studenten

In verband met de huidige omstandigheden bieden de Welzijnstrainers Geesteswetenschappen wekelijks een "studeren vanuit huis" - intervisiegroep aan. Binnen deze groep worden ervaringen gedeeld en ideeën opgedaan over bijvoorbeeld gemotiveerd en gestructureerd blijven studeren. Ook is er aandacht voor de extra stress die sommige studenten ervaren en voor gevoelens van eenzaamheid in tijden van de coronacrisis. De intervisie wordt ook in het Engels aangeboden. Studenten geven aan dat zij veel aan deze intervisie hebben, meer informatie en enkele ervaringen zijn terug te vinden via https://students.uu.nl/gw/begeleiding-en-advies/welzijnstrainers-gw.

14. Ten slotte

Deze hele situatie is niet ideaal, dat beseffen wij, en al onze docenten ook. We zouden allemaal willen dat er interactief onderwijs zou zijn op de campus. Maar dat kan niet. En dan is dit wel het beste dat we kunnen bieden in de omstandigheden. We hopen dat jullie, ondanks alles, op dezelfde enthousiaste en betrokken manier deel zullen uitmaken van de gemeenschap van onze faculteit als altijd. Want zonder betrokken, enthousiaste en ook kritische studenten, kunnen wij ons geen goed onderwijs voorstellen!

Blijf online verbonden via #UUgotthis:
Instagram https://www.instagram.com/humanitiesuu
Twitter https://twitter.com/HumanitiesUU

Hou contact met elkaar en steun elkaar. We wensen jullie en je naasten gezondheid toe.

namens het faculteitsbestuur,
Kevin Postma, student-assessor
Ted Sanders en Peter Schrijver, Vice-decanen