3 maart 2020

Haalbaarheidsonderzoek naar windenergie in het Utrecht Science Park

Windmolen Utrecht Science Park

In 2018 deed het adviesbureau Bosch en van Rijn in opdracht van V&C onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie op Utrecht Science Park. Er is voor een aantal klassen windmolens (grote, kleinere en innovatieve) onderzocht op welke locaties op het USP ze geplaatst zouden kunnen worden.

Afgelopen jaar besloot het College van Bestuur van de universiteit om in 2020 de haalbaarheid van windenergie op het USP te onderzoeken om te bepalen of en zo ja welke vervolgstappen moeten worden genomen. Een van de vier strategische thema’s is sustainability. Dus het is logisch dat de universiteit ook in de eigen bedrijfsvoering mogelijke alternatieve energiebronnen wil verkennen om in 2030 CO2 neutraal te zijn.

Verkenning
Het college wil eerst verkennen wat de mogelijkheden zijn van twee grote windmolens langs de snelweg A28 dichtbij het knooppunt Rijnsweerd. Waarbij vooral aandacht is voor financiële haalbaarheid, impact op de omgeving en draagvlak. Deze verkenning sluit aan op de duurzaamheidsambitie van de universiteit om in 2030 energieneutraal te zijn. Wind kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Deze verkenning past ook in de omgevingsvisie die wordt ontwikkeld door de gemeente Utrecht, samen met de UU en UMC Utrecht.

Participatie: inventariseren wensen en behoeften
Het haalbaarheidsonderzoek gebeurt in samenwerking met de omgeving. Inmiddels zijn vertegenwoordigers van diverse belangenpartijen geïnformeerd over deze plannen, zoals SSH, Stichting USP, bewonersverenigingen en woonbesturen van het Utrecht Science Park. Ook zijn er binnenkort diverse gesprekken met zowel in- als externe betrokkenen uit het veld over het haalbaarheidsonderzoek.

De input voor dit haalbaarheidsonderzoek wordt grotendeels opgehaald binnen het proces van de omgevingsvisie. Zo was er afgelopen januari een eerste grote bijeenkomst over de omgevingsvisie en komt er in april een tweede bijeenkomst. 

Vragen of meedenken?
Wil je meer weten over dit haalbaarheidsonderzoek? Of wil je meedenken over de energietransitie van de Universiteit Utrecht? Neem dan contact op met Jolt Oostra, programma manager energie, door een e-mail te sturen naar communicatievenc@uu.nl.