1 juli 2020

Enkele belangrijke regelingen in verband met corona

Omdat deze bijzondere periode om bijzondere maatregelen vraagt, zijn er op verschillende niveaus regelingen getroffen om de situatie voor jullie te verzachten, zeker als je dit collegejaar uitloopt met je studie:

  • Financiële tegemoetkoming van de overheid, als je als masterstudent studievertraging oploopt
  • Versoepeling van de cum laude-regeling op het punt van de studieduur: je krijgt 5 maanden langer de tijd om af te studeren, tot 31 januari 2021 (de overige voorwaarden voor cum laude blijven wel van toepassing) 

Financiële compensatie bij studievertraging voor Masterstudenten

De landelijke overheid keert aan iedere masterstudent die in de periode tussen september 2020 tot en met januari 2021 afstudeert eenmalig een compensatiebedrag uit. Dit bedrag heeft een hoogte van ongeveer drie maanden les-, cursus-, of collegegeld en komt neer op € 535. Deze compensatie krijg je automatisch als je in september 2020 nog staat ingeschreven en uiterlijk 31 januari 2021 afstudeert en wordt in het eerste kwartaal van 2021 uitgekeerd. Je hoeft dus niets te doen om deze compensatie te ontvangen. En voor de duidelijkheid: deze regeling geldt voor alle masterstudenten, dus ook voor internationale studenten, deeltijdstudenten en studenten die het instellingstarief betalen.

Heb je een aanvullende beurs en vervalt deze in de maanden juli, augustus of september 2020? Dan kom je automatisch in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 1.500 die in september door DUO uitgekeerd wordt. Ook hiervoor hoef je verder geen actie te ondernemen.
 
Voor niet EER-studenten treft de UU daarnaast een aparte regeling: diegenen die als gevolg van de coronacrisis niet in staat zijn om dit studiejaar (2019-2020) af te studeren, betalen in 2020-2021 niet het instellingscollegegeld-bedrag, maar het wettelijk bedrag voor de periode (in maanden) die benodigd is om het ontbrekende curriculumonderdeel alsnog af te ronden. Meer informatie hierover volgt nog.

Versoepeling cum laude-regeling

Loopt je studie dit collegejaar uit als gevolg van de corona-situatie? Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je hierdoor niet meer in aanmerking komt voor het judicium cum laude. Daarom wil de faculteit de cum laude-regeling eenmalig gaan versoepelen op het punt van de studieduur. Er is alleen nog instemming van de faculteitsraad nodig op dit voorstel en we hopen deze op 26 juni te krijgen.
 
De gewijzigde regeling zou betekenen dat waar je normaal gesproken binnen de geplande studieduur af moest studeren om in aanmerking te komen voor een cum laude, je nu vijf maanden langer de tijd krijgt, namelijk tot 31 januari 2021. Een belangrijke kanttekening is dat de andere voorwaarden voor een cum laude uiteraard wel blijven gelden. Deze voorwaarden staan in artikel 6.2 van de OER beschreven en luiden als volgt:

  • voor de onderdelen van het programma is het gewogen gemiddelde cijfer ten minste een 8,0
  • het cijfer voor de scriptie is een 8,5 of hoger
  • voor geen van de cursussen is een cijfer lager dan een 7,0 behaald
  • voor maximaal 15 EC (MA), 30 EC (RMA) zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen
  • er is geen beslissing van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.15, lid 4 onder b) inhoudend dat vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de student niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum laude).

Er is een aantal verzoeken van studenten binnengekomen om de scriptie en andere toetsen te laten beoordelen door middel van een pass/fail-oordeel, of door het cijfer alleen mee te tellen als dit geen negatieve consequenties voor het gemiddelde heeft. We begrijpen dat dit een aantrekkelijke oplossing lijkt, maar we vinden deze voorstellen vanuit didactisch oogpunt niet te onderbouwen. In ons onderwijs hanteren we het uitgangspunt dat de manier waarop we studentenwerk evalueren en formuleren in de vorm van een cijfer een wezenlijke bijdrage levert aan wat studenten leren. De differentiatie van cijfers geeft niet alleen aan dat je het ‘gehaald hebt’ of niet, het geeft ook aan van welk niveau het werk is. Het is zelfs onze taak om studenten hierover duidelijkheid te verschaffen. Ook in de huidige, afwijkende omstandigheden zijn we goed in staat een dergelijke evaluatie te geven, en er is dan ook geen reden om af te wijken van dit essentieel onderdeel van onze didactiek. Daarom zullen wij niet aan die verzoeken om pass/fail-beoordeling tegemoet komen. Wel kun je erop rekenen dat docenten zich zeer bewust zijn van de uiteenlopende moeilijkheden waarmee studenten in deze periode geconfronteerd worden.

Problemen bij (af)studeren

Het kan natuurlijk zo zijn dat je je door de omstandigheden zorgen maakt over je studievoortgang of de toekomst, stressklachten hebt of op onoverkomelijke problemen stuit, bijvoorbeeld door ziekte van jouzelf of je naasten en andere gevallen van overmacht. Je kunt dan het beste contact opnemen met je studieadviseur. Die kan je adviseren over wat je kunt doen en als tussenpersoon optreden als er maatwerk nodig is. Op https://students.uu.nl/gw/contact/studieadviseurs zie je wie je studieadviseur is (of ga naar students.uu.nl > je eigen opleiding > contact > studieadviseur).

Vragen? 

Neem contact op met je studieadviseur of het Studiepunt (studiepunt.gw@uu.nl).