1 oktober 2018

Eerste vergadering universiteitsraad 2018-2019 met College van Bestuur

Universiteitsraad 2018-2019

Op 24 september vergaderde het College van Bestuur (CvB) voor de eerste keer van dit academisch jaar met de nieuwe universiteitsraad. Twaalf nieuwe studentleden en een nieuw personeelslid werden geïnstalleerd.De onderwerpen die besproken werden, waren: speerpunten van de nieuwe universiteitsraad, de tweede kwartaalrapportage van 2018 (Q2) en budgetbesluiten na het vaststellen van de kaderbrief.

Mededelingen van College van Bestuur

Het college is erg teleurgesteld in de op Prinsjesdag aangekondigde korting op hoger onderwijs en de effecten die deze zullen hebben op de Universiteit Utrecht. Het signaal dat de minister hiermee afgeeft, wordt als teleurstellend ervaren. Het college wil wel in gesprek blijven met de minister.

Speerpunten UR 2018/2019

De Universiteitsraad 2018/2019 wil zich weer inzetten voor verschillende onderwerpen. Onderwerpen die hoog in het vaandel staan zijn welzijn en werkdruk, onderwijs en digitalisering, internationalisering en verengelsing, diversiteit, duurzaamheid, leefbaarheid USP/De Uithof, het studentenleven en de medezeggenschap in het licht van de uitwerking van de kwaliteitsafspraken.

Q2-rapportage

De universiteitsraad stemt in met de rapportage over het tweede kwartaal (Q2), op één punt na. Hierbij was het college van plan om extra gelden te besteden aan achterstallig onderhoud bij Vastgoed en Campus (V&C), terwijl er al sprake is van een positieve prognose. De raad begrijpt de noodzaak van (extra) onderhoud, maar acht zich in dit besluit onvoldoende geïnformeerd. Het college stemt in om dit onderwerp door te schuiven naar de Q3-rapportage.

Budgetbesluiten na vaststellen kaderbrief 2019

Na het vaststellen van de definitieve kaderbrief 2019 stelde het college enkele budgetmutaties voor. De raad stemde hiermee in.

Vragen aan College van Bestuur

Aan de hand van verscheidene vragen van raadsleden geeft het college aan bezig te zijn met concrete plannen voor een universitair breed rookbeleid, een verbetering van Studyspot en een zo snel mogelijk bericht op intranet over de functionaris gegevensbescherming met daarbij een pagina met alle bevoegdheden.