27 februari 2018

Druk bezochte vergadering van U-raad met CvB

U-raad

De U-raad vergaderde op 19 februari met het College van Bestuur (CvB) tijdens de Week van de Medezeggenschap. Er was ditmaal erg veel publiek aanwezig. Kom een volgende keer zeker weer langs!

Nota Gedragscode taal

De universiteitsraad had een paar vragen over de gedragscode taal. Zo wilde de raad bijvoorbeeld een clausule waarbij de opleidingscommissies instemmingsrecht krijgen over de voertaal van hun opleiding. Het college sprak uit dat op dit moment het ministerie van OCW in gesprek is om te kijken waar dit recht ligt. Het liefst komt dit zo decentraal mogelijk te liggen. Op dit moment is het afwachten wat er uit dit gesprek komt. Daarnaast ligt de vraag op tafel om de standaardtaal, nu Engels, voor de masteropleidingen te veranderen naar ‘Nederlands, tenzij’. Het College van Bestuur geeft aan dat dit juist een bewuste keuze was in lijn met het strategisch plan, maar past de nota aan. Er komt in te staan dat er een argumentatie moet zijn waarom masteropleidingen in het Engels wordt aangeboden.

Nota Digitale cursusplanner

Het CvB is het eens met het feit dat er een cursusplanner moet komen, maar er moet eerst worden gekeken naar wat de directie ITS vindt dat nodig is om dit te realiseren. Er wordt eerst in algemene zin gekeken of er in de markt een product is dat hetzelfde kan bieden als de door de raad voorgestelde, intern ontwikkelde, digitale cursusplanner, omdat dat meer zekerheid geeft op de langere termijn. Het college geeft aan dat de raad betrokken wordt in dit proces en dat het er zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor het einde van dit collegejaar, op terug komt.

Gedragscode studieverenigingen

Het CvB beaamt dat studieverenigingen in overleg met de universiteit moeten gaan en bevestigt dat de gedragscodes worden opgesteld in samenspraak met de studieverenigingen.

Caracal

Naar aanleiding van een artikel in DUB over de aanbesteding van een evaluatiesysteem vraagt de raad zich af waarom externe aanbesteding nodig is als er een goed werkend, intern ontwikkeld systeem is. Het college laat weten dat als Caracal als product van een bestaande BV zou uitkomen, het mee kan doen met de aanbestedingsprocedure.

Thuisthuis

Een stel studenten wil een nieuw soort restaurant openen in De Uithof met goedkoop eten dat smaakt zoals mama het maakte. De vraag ligt op tafel of hier binnen De Uithof nog ruimte voor is. Het CvB geeft aan dat de studenten in gesprek kunnen graag met USP (Utrecht Science Park) om te kijken naar de mogelijkheden.