8 juli 2019

College van Bestuur zegt aan U-raad toe alfa/gamma te beschermen

Universiteitsraad 2018-2019

Op 1 juli vergaderde het College van Bestuur (CvB) voor de laatste keer van dit academisch jaar met de universiteitsraad. De onderwerpen die besproken werden, waren: kaderbrief, gedragscode studentenorganisaties en professionalisering medezeggenschap.

Gedragscode studentenorganisaties

De universiteitsraad stemde de gedragscode voor studentorganisaties met zestien stemmen tegen en zes stemmen voor weg. Het is de meerderheid van de raadsleden onvoldoende duidelijk geworden wat de precieze status van het document zou worden. Ook waren er bedenkingen over de toegevoegde waarde van een Utrechtse gedragscode, omdat veel studentenorganisaties zich al aan andere codes hebben gebonden.

Professionalisering medezeggenschap

De universiteitsraad is met het College van Bestuur overeengekomen dat het minimum aantal werkuren voor faculteitsraden en assessoren wordt verhoogd. Vanaf komend collegejaar werken studentleden van faculteitsraden met maximaal twintig personen minimaal zes uur per week. Ook krijgen faculteitsraadsleden instemmingsrecht op hun tijdsinvestering. Assessoren krijgen minimaal zestien uur de tijd om hun taken uit te voeren. De beschikbare tijd van de assessoren van de faculteiten REBO en DGK stijgt daarmee flink. Het aantal beschikbare uren voor de assessor van UCU verdubbelt zelfs.

Kaderbrief

De U-raad kreeg de kaderbrief voorgelegd. Zij werd gevraagd om in te stemmen met verschillende veranderingen in de budgetten voor onder meer communicatie & marketing, IT en huisvesting. Eén van de hoofdpunten waarover de raad het met het bestuur eens moet worden, is de verdeling van gelden over huisvesting, ondersteuning en onderwijs & onderzoek.

In de eerste versie van de kaderbrief liet het studiepunttarief een dalende trend zien. Met een extra 8M uit de reserve lukte het om dit tarief nog op peil te houden. In de financiële commissie is gevraagd om dit extra budget op te hogen om ervoor te zorgen dat er genoeg geld beschikbaar blijft voor onderwijs en onderzoek. Door de voorjaarsnota vanuit de overheid kon dit verzoek gehonoreerd worden en in de volgende vergadering is besloten dat de 8M beschikbaar wordt als reservering voor toekomstige budgetverschuivingen als gevolg van de commissie van Rijn. De suggesties van deze commissie leiden er namelijk toe dat er meer geld voor de bètafaculteiten ter beschikking komt ten koste van de alfa / gamma / medische faculteiten. Ondanks deze nationale verschuiving in middelen, blijft het voor universiteiten mogelijk om de middelen zelf anders te verdelen. Het CvB bevestigde op de vragen van de U-raad dat ze de budgetten voor alfa / gamma faculteiten zal beschermen. Alhoewel de exacte plannen nu nog niet duidelijk zijn, wordt de universiteitsraad eind 2019 om instemming gevraagd op de vernieuwing van het universitair verdeelmodel.

Hiernaast werd de raad ook gevraagd om in te stemmen met extra middelen voor communicatie en marketing. Na een meeting met Monique Mourits, directeur Communicatie & Marketing had de raad een duidelijk overzicht gekregen waarvoor extra budget nodig was. De raad had wel wat bezwaren, maar heeft uiteindelijk wel besloten in te stemmen met de verhoging van het budget.

Grotere zorgen had de raad over de gevraagde verhoging van het ITS-budget. Het investeringsbudget zou 1,8M hoger worden en het IT-budget zou indicatief jaarlijks met 6% stijgen, voor de komende drie jaar. Concrete plannen waarom dit precies nodig zou zijn, waren er niet en deed de raad beslissen hier niet mee in te stemmen. In een levendige vergadering met twee schorsingen heeft het college besloten het voornemen om de IT-kosten jaarlijks met 6% te laten stijgen weg te laten uit deze kaderbrief. In december, met de begroting, kan de directie ITS concrete voorstellen doen en kan de raad dan eventueel instemmen met de extra kosten.