6 februari 2020

Advies over één all-gender toilet per gebouw overgenomen

Pictogram genderneutraal toilet

In 2018 startte een pilot met drie all-gender toiletgroepen. Ook voor de pilot was al een aantal toiletten all-gender. All-gender betekent dat de toiletten gebruikt kunnen worden door iedereen, je hoeft niet meer te kijken of het een dames- of herentoilet is. Doel van de pilot was te onderzoeken of het wenselijk is het aantal all-gender toiletten uit te breiden of zelfs tot een standaard te maken. Het College van Bestuur heeft het advies van het Facilitair Service Centrum (FSC) overgenomen om in alle gebouwen waar dat bouwtechnisch en financieel mogelijk is, minimaal één all-gender toiletgroep te hebben.

Analyse

Tijdens de pilot zijn er enquêtes gehouden om de ervaringen van gebruikers te inventariseren. De uitkomsten zijn geanalyseerd en op basis daarvan is een advies opgesteld. Uit de analyse blijkt dat een combinatie van gescheiden man/vrouw-toiletten en all-gender toiletten op het meeste draagvlak kan rekenen. Dit komt ook tegemoet aan het beleid van de UU om inclusiviteit te bevorderen. Inclusiviteit impliceert in dit verband dat iedereen zich welkom kan voelen en dat de toiletgebruikers met een (soms sterke) voorkeur voor all-gender toiletten én de toiletgebruikers met een (soms sterke) voorkeur voor gescheiden man/vrouw-toiletten tegemoet worden gekomen. Het overstappen naar uitsluitend all-gender toiletten óf uitsluitend gescheiden man/vrouw-toiletten kan niet op voldoende draagvlak rekenen.

Advies

Het FSC heeft daarom geadviseerd om bij nieuwbouw standaard minimaal één all-gender toiletgroep per gebouw te realiseren. Bij bestaande bouw wordt geadviseerd te starten met de onderwijslocaties (waar veel mensen komen) te voorzien van minimaal één all-gender toilet per gebouw als dit mogelijk is zonder grote investeringen.  

De all-gender toiletten dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen zodat ze voor iedereen prettig zijn, bijvoorbeeld de aanwezigheid van vuilnisbakjes voor sanitaire middelen, afgescheiden urinoirs en spiegels in het toilet.

Het advies is besproken met de universiteitsraad en door het College van Bestuur overgenomen. Als eerste vervolgstap gaat het FSC inventariseren in welke bestaande onderwijsgebouwen all-gender toiletten gerealiseerd kunnen worden en wat de kosten daarvan zijn. De toiletgroepen die voor de pilot omgebouwd zijn tot all-gender toiletten, blijven all-gender toiletten.

Waarom all-gender toiletten?

Inclusiviteit krijgt de laatste tijd een groeiende aandacht in de samenleving, media en ook binnen de universiteit. In de gescheiden man/vrouw-toiletten doet iemands geslacht er nadrukkelijk meer toe dan daarbuiten. Er zijn daardoor personen die toiletbezoek op de Universiteit Utrecht onprettig vinden of zelfs helemaal vermijden. Om iedereen zich welkom te laten voelen heeft de universiteit de pilot met all-gender toiletten gehouden.