Aanmelden en indelingen master jaar 1 2023-2024

Beste student,

Via dit bericht informeren we je over het studieprogramma en de indelingsprocedure van de master geneeskunde. Op donderdag 9 februari 2023 wordt er om 19.00 uur een voorlichting georganiseerd.

Studieprogramma

Het programma van het eerste en tweede jaar van de Master bestaat voornamelijk uit coschappen in de verschillende klinische vakgebieden. Daarnaast maken coschap-voorbereidende blokken, keuzeonderwijs en lijnonderwijs deel uit van het programma. Het zogenaamde schakeljaar is het derde en laatste jaar van de Master, en is ingericht als brug naar de vervolgopleidingen. Je functioneert onder andere als semi-arts op een klinische afdeling naar keuze en je doet een wetenschappelijke stage.

Indelingsprocedure

Bij het maken van de indeling wordt er getracht de capaciteit van de coschappen zo goed mogelijk te benutten en de studenten zo vroeg mogelijk te informeren over de groepsindeling. De indeling gebeurt op geleide van de studievoortgang zoals geregistreerd in Osiris en het voorgaande individuele rooster. Studenten die op het moment van de indelingsronde aan de indelingseis voldoen worden na aanmelding via het formdeskformulier ingedeeld en ontvangen hun indeling per Solis-mail.

Indelingseisen en ingangseisen

Er mag pas deelgenomen worden aan de Master als je de Bachelor Geneeskunde volledig hebt afgerond. Dit betekent dat je officieel bericht van afstuderen moet hebben ontvangen waarin staat dat je geslaagd bent voor het bachelorexamen met een vastgestelde examendatum. De examendatum van je bachelor is de dag dat de examencommissie heeft vastgesteld dat je aan alle exameneisen hebt voldaan. Dit is altijd de laatste werkdag van de maand. Meer uitleg over de examendatum en het afstuderen is te vinden op de volgende website: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/praktische-zaken/afstuderen.

Pas als aan de ingangseisen (zoals hierboven en in art 4.2 OER) wordt voldaan mag daadwerkelijk gestart worden met de cursussen van masterjaar 1. Hierbij nogmaals de ingangseisen:

  • Bericht van afstuderen ontvangen met een vastgestelde examendatum die voor de 1e van de maand ligt waarin je start met de master
  • Goedgekeurde inschrijving voor de master opleiding in Studielink per de 1e van de maand waarin je start met de master

Let op: controleer zelf je studievoortgang in Osiris en zorg er zelf voor dat al je studiepunten op tijd binnen zijn!

Indelingseisen

Studenten ontvangen een voorlopige indeling als ze aan de eisen voor het onderwijs van jaar 3 voldoen. Deze indelingseisen zijn als volgt:

  • Bachelor jaar 1 volledig afgerond
  • Minimaal 150 EC in totaal in Osiris behaald

Aanmelden voor indeling

Vanaf dit collegejaar vindt er een wijziging plaats in de aanmeldingsprocedure van een indeling voor collegejaar 2023-2024. Je wordt zoals voorgaande jaren niet meer automatisch ingedeeld, maar je dient je hier expliciet voor aan te melden door middel van een aanmeldingsformulier. Je kan je aanmelden t/m vrijdag 31 maart 2023.

https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/GNK_Aanmelding_Indeling_Master_Jaar_1

Zonder een door jou ingevulde aanmelding wordt je dus niet meer ingedeeld. Wil je wel een indeling maar ben je te laat met het aanmelden? Dan ontvang je na je aanmelding een indeling in de op dat moment nog vrije plekken. Gezien de vele studenten die een indeling nodig hebben kunnen deze plekken beperkt zijn. We adviseren je dan ook op tijd aan te melden.

Wil je niet ingedeeld worden voor de master? Bijvoorbeeld omdat je een tussenjaar wilt nemen of een andere studie wilt volgen? Dan vragen we je dit ook aan te geven in het formulier.

Wanneer ontvang ik mijn indeling?

Dit hangt af van het aantal punten dat je hebt op het moment van indelen, zie de toelichting hierboven over de indelingsrondes. Indien je voor start van de indelingen voldoet aan de indelingseis, dan kun je jouw indeling dus eind april/begin mei 2023 verwachten.

Voorkeuren

Het is mogelijk een voorkeur op te geven voor een start week. Deze voorkeur kan worden opgegeven via het Formdeskformulier https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht-gnk/GNK_Aanmelding_Indeling_Master_Jaar_1 Gezien de complexe puzzel is het belangrijk om te weten dat deze voorkeur geen garantie is op de gewenste plek. Wordt je niet in de voorkeurweek geplaatst dan kan hier niet op worden teruggekomen.

Voorrang studieadviseurs

In sommige gevallen is er voorrang mogelijk bij de indeling. Plaatsing met voorrang is mogelijk wanneer er sprake is van onder andere overmacht, topsport, bestuursfunctie, bijzondere situatie/activiteit. Of je hiervoor in aanmerking komt wordt alleen bepaald door de studieadviseurs! Neem indien je verwacht hiervoor in aanmerking te komen contact op met de studieadviseurs. Let op: de vraag naar voorrang op de indeling is alleen mogelijk van 20 februari tot 24 maart 2023. Indien je voorrang krijgt is deze alleen van toepassing op de overige studenten in je eigen indelingsronde.

Afzeggen

Nadat je een indeling hebt ontvangen krijg je 1 week de tijd om je hiervoor af te melden. Dit kan alleen voor de gehele indeling en niet alleen een deel ervan. Als je na bovengenoemde deadline nog afzegt voor een indeling wordt je, tenzij je dit moet doen door persoonlijke omstandigheden (via de studieadviseurs), achteraan de lijst voor verdere indelingen geplaatst. Ook kan je een aantekening professioneel gedrag krijgen zoals genoemd in OER CRU Master artikel 5.4.5.

Ruilen van groep

Het wijzigen van de groepsindeling is alleen mogelijk door te ruilen met een andere student. Ruilen kan tot uiterlijk in de 5e week voor start van jouw groep. Indien je een ruilmaatje hebt gevonden kan de ruil worden aangevraagd door beiden afzonderlijk een mail naar coschappen@umcutrecht.nl te sturen met de gewenste ruil. Zonder een bevestiging van beiden studenten kan het verzoek niet in behandeling genomen worden. Daarnaast is de ruil pas definitief nadat team coschappen deze heeft goedgekeurd.

Keuzestages master jaar 1 en 2

Een onderdeel van het studieprogramma van de master zijn de keuzestages van jaar 1 en jaar 2. In eerdere jaren werd je hiervoor ingedeeld in een specifieke groep en periode. Vanaf collegejaar 2022-2023 wordt je niet meer in een specifieke periode ingeschreven en ontvang je een periode-vrije inschrijving. Dit betekent dat je zelf mag bepalen wanneer je de stages wilt inplannen, mits dit niet overlapt met de rest van je indeling. Aanmelden voor de keuzestage doe je via Scorion, zie de informatie op https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/keuzeonderwijs-master.

Let op, je mag alleen met een keuzestage starten indien je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  • Er is geen overlap tussen de keuzestage en één van de Blokken of LINKen waarvoor je bent ingedeeld. De indeling voor de coschappen gaat altijd voor op de keuzestage en overlap is niet toegestaan. We raden je daarom aan te wachten met het vast zetten van je keuzestage totdat je een definitieve indeling hebt ontvangen. Plan je de keuzestage toch voordat de indeling bekend is? Dan zal je deze keuzestage bij eventuele overlap zelf moeten verplaatsen naar een andere periode.
  • Je hebt een geldige inschrijving op studielink voor de master per de 1e van de maand waarin je start met de stage.
  • Je dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van je keuzestage de aanmelding via Scorion in bij de keuze coördinator. Dien je je voorstel later in? Dan kunnen we niet garanderen dat deze op tijd goedgekeurd kan worden en je op de gewenste datum kan starten met je stage.
  • Wil je mee doen met de cursus “Academic Writing and Skills”? Dan kan je in het Aanmeldingsformulier aangeven dat je hieraan deel wilt nemen.
  • Wil je naar het buitenland, meld je dan bij het International Office en bespreek dit ook met de coschapindelers. Vermeld dit ook in je aanmeldformulier voor masterjaar 1. Let op dat je je ook je keuzestage in het buitenland pas vast zet op het moment dat je definitieve indeling bekend is.

Inschrijvingen

Inschrijving opleiding via Studielink

Voordat je met de master kan starten dien je je in Studielink voor de opleiding aan te melden. Aanmelden voor de aankomende maand kan uiterlijk t/m de laatste dag van de voorafgaande maand. Wil je bijvoorbeeld per 1 september ingeschreven staan? Dan kan je je uiterlijk op 31 augustus hiervoor inschrijven in Studielink. Het is niet toegestaan om met onderwijs van de master te starten zonder geldige inschrijving per de 1e van die maand, dus zorg ervoor dat je dit op tijd regelt.

Wil je meer informatie over het aanmelden voor de opleiding? Kijk dan hier: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/praktische-zaken/in-en-uitschrijving/in-en-uitschrijving-uu.

Cursusinschrijving

Na het ontvangen van je indeling wordt je door Onderwijszaken voor alle cursussen ingeschreven in Osiris. Je indeling kan je terugvinden in Osiris en je rooster in MyTimetable. Controleer hier zelf ook je inschrijving. Klopt er iets niet? Neem dan contact op via coschappen@umcutrecht.nl.

Contact

Heb je nog vragen? Bekijk dan eerst de informatie op de website: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Mail dan naar coschappen@umcutrecht.nl.

Voorlichting

De voorlichting vindt fysiek plaats op donderdag 9 februari van 19.00 tot 20:30 uur in de Groene Collegezaal. We hopen jullie allemaal daar te zien!