Generatieve AI in het onderwijs

Heb je toevoegingen voor deze pagina’s, mis je informatie of heb je vragen? Neem contact op met Teaching Support externe link.

Artificiële intelligentie heeft een steeds grotere impact op onze samenleving, werkzaamheden en natuurlijk het onderwijs. De introductie van de chatbot ChatGPT (eind 2022) en Google’s chatbot Bard (juli, 2023) houdt de gemoederen tot op de dag van vandaag flink bezig. Deze tools maken het mogelijk om teksten te genereren of e-mails en liedjes te schrijven. ChatGPT en Bard zijn vormen van generatieve AI (GenAI). Bij generatieve AI geeft de gebruiker een opdracht of stelt een vraag (prompt), het model interpreteert de opdracht en genereert op basis daarvan content. ChatGPT en Bard zijn onderdeel van een steeds grotere beweging. Er zijn naast ChatGPT en Bard nog vele andere chatbots beschikbaar en dit aantal zal alleen maar toenemen. Daarnaast zijn er ook snelle ontwikkelingen bij andere generatieve AI, die bijvoorbeeld beeldmateriaal of video's genereren.

Richtlijnen

Studenten mogen gebruik maken van GenAI als de docent aangeeft dat dit mag. De student moet zich houden aan de regels die de docent aangeeft betreffende de manieren hoe het wel en niet mag worden gebruikt en hoe ernaar gerefereerd moet worden. Er worden handvatten ontwikkeld om duidelijkheid te scheppen voor docenten welke keuzes er gemaakt kunnen worden, zodat deze keuzes goed en duidelijk gecommuniceerd worden naar de studenten. 

Zie voor meer informatie de pagina Generatieve AI 

Voor je begint

Het is belangrijk om van de volgende dingen op de hoogte te zijn:

 • De docent is bepalend in wat wel en niet mag per opdracht, zorg dat je daar goed van op de hoogte bent.
 • Het is voor studenten nooit toegestaan om werk dat volledig door GenAI is ontwikkeld in te leveren als eigen werk. Als dit wel gebeurt, wordt dit beschouwd als fraude, zie OER.[1] 
 • Studenten zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van werk waarbij het voor de beoordelaar mogelijk is om te evalueren of de beoogde competenties verworven zijn.
 • Verder blijft de student ook volledig verantwoordelijk voor alles wat wordt ingeleverd. (Let dus goed op en ga met zorg om met gegenereerde data).
  • Als je GenAI iets vraagt te genereren kan het namelijk zo zijn dat:
   • Het inhoudelijk niet klopt
   • Het tekstueel niet klopt.
   • Gegenereerde bronnen niet echt bestaan
   • Etc.

 [1] In de OER is dit als volgt verwoord: “Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van studenten waardoor er een onjuiste weergave is van hun eigen prestaties op het gebied van kennis, vaardigheden en inzicht, wat er toe kan leiden dat de examinator niet meer in staat is het kennen of kunnen van de studenten op een correcte en eerlijke wijze te beoordelen.” 

Relevante informatie