Let op! Studeer je af gedurende het collegejaar, dan moet je zelf je uitschrijving regelen via Studielink. Je kunt je uitschrijven zodra alle resultaten die je nodig hebt om af te studeren correct in Osiris geregistreerd zijn. Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand volgend op de maand waarin je een uitschrijfverzoek indient. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Kijk voor meer informatie hieronder bij > Uitschrijven.

Kijk voor de laatste updates over diploma's en de diploma-uitreikingen op onze overzichtspagina over Afstuderen.

Afstudeerprocedure

Controleer in Osiris of alle cursussen in je studievoortgangsoverzicht (SVO) staan.

  • Staan er resultaten onder Overig die moeten meetellen binnen je studieprogramma? Geef dit dan door aan het Studiepunt.
  • Heb je resultaten behaald buiten de Universiteit Utrecht die niet in Osiris staan, volg dan de procedure op de website: students.uu.nl > jouw opleiding> Praktische zaken > Regelingen en procedure > Goedkeuring en vrijstelling.
  • Honours cursussen zijn extra-curriculair; ze tellen niet mee voor je afstuderen. Daarom worden ze in Osiris onder Overig geplaatst. De cursussen worden direct na je afstuderen toegevoegd aan de vrije ruimte en worden uiteraard vermeld op je diplomabijlage.

Je bent verplicht je masterscriptie te uploaden in het digitaal scriptiearchief (Scripties Online). Doe dit zodra de definitieve versie is goedgekeurd. Kijk voor meer informatie in het linkermenu, bij "Uploaden masterscriptie".

De examencommissie controleert aan het begin van elke maand wie er in de voorafgaande maand aan alle exameneisen van het studieprogramma heeft voldaan en stelt vervolgens de examendatum vast.

Je examendatum is de laatste dag van de maand waarin je laatste studieresultaat is geregistreerd in Osiris (dus níet de toetsdatum op het studievoortgangsoverzicht). Als je laatste studieresultaat bijvoorbeeld op 23 april wordt geregistreerd in Osiris, dan is je examendatum 30 april.

Studieresultaten die na de examendatum in Osiris geregistreerd worden, tellen niet meer mee voor je examen en worden niet vermeld op het International Diploma Supplement (IDS).

Let op! Je kunt je uitschrijven zodra alle resultaten die je nodig hebt om af te studeren correct in Osiris geregistreerd zijn. Je hoeft niet te wachten op bericht van de examencommissie over je afstuderen.

In de eerste helft van de maand ná je examendatum ontvang je een e-mail van de examencommissie dat je bent afgestudeerd. Dus als je bijvoorbeeld 31 januari bent afgestudeerd, dan ontvang je halverwege februari een e-mail. In deze e-mail vind je ook informatie over de mogelijkheid om uitstel van afstuderen aan te vragen.

Voldoe je aan alle eisen om af te studeren, maar wil je hier nog mee wachten? Dit is alleen mogelijk als je:

  • een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is;
  • onderdelen in het buitenland gaat volgen;
  • een stage gaat doen.

Om je afstuderen uit te stellen moet je binnen twee weken na ontvangst van de afstudeermail een verzoek tot uitstel indienen bij de examencommissie. Gebruik hiervoor dit formulier. Houd je studenten e-mail dus goed in de gaten!

Collegegeldvrij besturen

De UU kent een regeling waarbij je een jaar collegeldvrij kunt besturen. Lees hier wat de voorwaarden zijn. Kom je hiervoor in aanmerking en wil je voor dit bestuursjaar uitstel van afstuderen aanvragen? Hou er dan rekening mee dat je pas na afloop van het bestuursjaar, dus in september van het jaar daarop, kunt afstuderen. Maak via Studentenservice een afspraak met een van de studentendecanen om je te laten adviseren.

Ongeveer drie weken na ontvangst van de afstudeermail kun je uit het diplomaregister van DUO een verklaring opvragen van het behaalde diploma. Hierop staan de opleidingsnaam en de examendatum vermeld. Je kunt deze verklaring gebruiken als bewijs van afstuderen, bijvoorbeeld bij inschrijven voor een vervolgopleiding of bij sollicitaties.

Je kunt de verklaring zelf opvragen bij DUO als je over een DigiD beschikt en je diploma hebt behaald ná 1995. Is dit niet het geval, dan kun je een verklaring aanvragen via dit online aanvraagformulier.

Je diploma krijg je tijdens de feestelijke diploma-uitreiking die door de opleiding wordt georganiseerd.

Lees meer over verklaringen.

Je diploma krijg je tijdens de feestelijke diploma-uitreiking die door de opleiding wordt georganiseerd. Er worden per jaar vaak maar twee uitreikingen georganiseerd; er kan daardoor behoorlijk wat tijd liggen tussen je examendatum en de feestelijke uitreiking. Kijk links in het menu bij Diploma-uitreiking voor data en meer informatie.

De examencommissie bekijkt of je voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van het judicium Cum Laude. Het judicium wordt vermeld op het diploma en in het International Diploma Supplement (IDS). Voor meer informatie zie de Onderwijs- en examenregeling (OER); hierin staan de geldende eisen.

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort.

De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Naast de Grading Tables wordt ook je gemiddelde cijfer vermeld. Dit gemiddelde wordt berekend over alle behaalde resultaten binnen je studieprogramma. Het betreft een gewogen gemiddelde; het resultaat van een 15 EC onderdeel telt drie keer zo zwaar mee als het resultaat van een 5 EC onderdeel.

Meer informatie over de Grading Tables lees je op UU cijfers in het buitenland: Grading Tables.

Studeer je af gedurende het collegejaar, dan moet je zelf je uitschrijving regelen via Studielink. Je kunt je uitschrijven zodra alle resultaten die je nodig hebt om af te studeren correct in Osiris geregistreerd zijn. Je hoeft niet te wachten op bericht van de examencommissie over je afstuderen.

Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand volgend op de maand waarin je een uitschrijfverzoek indient. Als je laatste resultaat in april in osiris is geregistreerd, en je wilt je per 1 mei uitschrijven, dan moet je dit uiterlijk 30 april doen. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Je mag ook na je afstuderen voor de rest van het collegejaar ingeschreven blijven, of in Studielink aangeven per een latere maand je inschrijving te willen beëindigen. Uiteraard betaal je dan nog wel collegegeld. 

Studeer je af in de zomer (juni, juli, augustus), dan hoef je niks te doen. Je hebt bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus geen recht op restitutie van collegeld en je inschrijving loopt vanzelf af op 31 augustus.

Lees meer over de uitschrijfdatum en restitutie collegegeld.

Je recht op studiefinanciering en OV- studentenreisproduct vervalt per de datum van je uitschrijving. Je moet deze zelf stopzetten bij DUO.

Lees meer over het stopzetten van studiefinanciering en OV-kaart.

Contact

Denk je dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gehad? Heb je in het verleden (buitenlandse) studiepunten behaald die nog niet in Osiris staan vermeld? Heb je een andere vragen over de afstudeerprocedure? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

 

informatie over na het afstuderen.

Nadat je voor je master bent afgestudeerd kun je:
 

Nadat je bent afgestudeerd ben je alumnus of alumna van de Universiteit Utrecht. Lees meer over wat het inhoudt om alumnus te zijn.

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald ná 1995. Is dit niet het geval, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.