Bij Taal- en cultuurstudies is een stage of studeren in het buitenland een verplicht onderdeel van de opleiding voor minimaal 7,5 EC (ben je vóór 2017 gestart, dan is er een verplichting van minimaal 15 EC). In principe volg je een stage op niveau 3, maar het is ook mogelijk een stage op niveau 2 te volgen. Voorwaarde voor een niveau 3 stage is dat er sprake is van zelfstandig onderzoek. Overleg met je stagebegeleider (docent) of jouw werkzaamheden daartoe gerekend kunnen worden. Overweeg als voorbereiding op je stage de cursus Community based onderzoek Geesteswetenschappen (TC3V19001).

Je kunt de stage/periode buitenland opnemen in je profileringsruimte, maar het is ook mogelijk om de stage als een een stage+ pakket als keuzepakket in je hoofdrichting op te nemen. Dat geldt ook voor cursussen die je in het buitenland wilt gaan volgen.  De stage moet dan voor 15 EC op niveau 3 gevolgd worden en ook voor het niveau van de cursussen in het buitenland geldt dat dit binnen de niveau-eisen van de hoofdrichting moeten vallen. Zie hiervoor informatie over het keuzepakket. De pakketten moeten worden goedgekeurd door de hoofdrichtingsadviseur.

Stagecoördinatoren

Wil je een stage doen op het gebied van een van de onderstaande onderwerpen, neem dan contact op met de betreffende stagecoördinator voor het vinden van een stagedocent:

 • Media en Cultuur: neem contact op met stagecoördinator Sanne Sprenger (S.Sprenger@uu.nl)
 • Taal, literatuur en communicatie: neem contact op met stagecoördinator Karen Schoutsen (stageTLC@uu.nl)
 • Internationale Betrekkingen, Geschiedenis of Kunstgeschiedenis: neem contact op met Josi Smit (t.j.smit@uu.nl)
 • Religiewetenschappen, ethiek of filosofie: neem contact op met Bart Mijland (b.mijland@uu.nl)

Als TCS-student doe je je stage nog gewoon volgens de onderstaande procedure en niet via Osiris Zaak!

Stage in het buitenland

Je kunt er ook voor kiezen om stage in het buitenland te lopen. Deze stages vereisen wel meer voorbereidingstijd dan andere stages.

Stappenplan voor het lopen van een stage

Lees ook de uitgebreide informatie in de stagehandleiding voor studenten (pdf).

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. Je stagecoördinator kan je eventueel helpen. Begin tijdig met het zoeken naar een stage en kijk hoe de stage in je studieprogramma past. Let op, niet elke stage is even geschikt.

 • Via de stagebank van Geesteswetenschappen.
 • Via het stageoverzicht van Career Services.
 • Door zelf contact op te nemen met een organisatie.
 • Door gebruik te maken van je eigen netwerk van vrienden, familie, buren, docenten, etc.
 • Door de kanalen van je opleiding te volgen. Dit kan Facebook, LinkedIn, een blog, Blackboard, de website van de studievereniging of een nieuwsbrief zijn.

Vaak moet je solliciteren op een stageplaats. Career Services biedt handige trainingen en sollicatietips die je kunnen helpen.

Als je een stage gevonden hebt, meld je dit bij je stagecoördinator (zie contactgegevens boven dit menu). Hij/zij koppelt je dan aan een stagedocent. Dit kan iedere examenbevoegde docent binnen de faculteit Geesteswetenschappen zijn. Het is niet de bedoeling dat je zelf docenten hiervoor benadert. De docent bepaalt of de stageopdracht wordt goedgekeurd.

Naast de stagedocent, die de stage vanuit de universiteit begeleidt, heb je ook een stagebegeleider bij je stageorganisatie. Dat is meestal de persoon met wie je al contact hebt gehad bij het solliciteren. Hij/zij zal de meeste dagelijkse begeleiding op zich nemen.

Heb je een docent buiten je opleiding? Dan heb je toestemming van de examencommissie nodig via het formulier Goedkeuring stagedocent buiten eigen opleiding (pdf). 

In overleg met de stagebegeleider en je docent stel je een stagewerkplan op. Wat er in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van welk soort stage je gaat lopen:

In het stagewerkplan beschrijf je:

 • hoe de stageopdracht eruitziet
 • wat je leerdoelen zijn
 • hoe de begeleiding er tijdens de stage uit gaat zien

Daarnaast neem je enkele afspraken op in je stagewerkplan:

 • een gesprek met je stagebegeleider in de organisatie halverwege je stage, zodat je feedback kunt krijgen op je functioneren.
 • eventueel een presentatie van je eindproduct aan je directe collega's of je stagebegeleider, dat is nuttig voor de werkzaamheden van je collega's en leerzaam voor jezelf omdat je leert presenteren in een professionele omgeving en zo laat zien dat je meer uit je stage wilt halen.
 • deadline voor het inleveren van je stageverslag en je logboek (zie ook stap 6).

Het stagewerkplan wordt goedgekeurd met behulp van het stagewerkplanformulier (pdf). Dit formulier vul je in en laat je door de stagedocent én de stagebegeleider ondertekenen.

Voor je stage moet er een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student worden opgesteld. Zo wordt je stagevergoeding en je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je kunt hiervoor de standaard stageovereenkomst (pdf) van de faculteit Geesteswetenschappen gebruiken (of de Engelse versie internship agreement (pdf)).

Als de stageorganisatie over een eigen overeenkomst beschikt, dan hoef je alleen die te gebruiken. De stageovereenkomst moet ondertekend worden door jou, de stageorganisatie en de faculteit Geesteswetenschappen. Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst (pdf).

Uitzonderingen 

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Als je stage gaat lopen bij of via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan krijg je van het Ministerie een informatiepakket om je stageaanvraag in te dienen. Naar het Stagebureau (stage.gw@uu.nl) mail je een stageovereenkomst, de begeleidende brief, je stagewerkplan en het stagewerkplanformulier (zie stap 5). Het Stagebureau registreert dan je stage en stuurt een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour naar het Ministerie. Het is dus niet nodig om de standaard overeenkomst van de faculteit te gebruiken.
 • Mediastages
  Heb je een stageplaats gevonden via www.mediastages.nl, dan hoef je alleen de overeenkomst van Mediastages te gebruiken. Mail die overeenkomst naar het Stagebureau (stage.gw@uu.nl) samen met de andere benodigde documenten (zie stap 5). Het Stagebureau stuurt alleen de docent een ondertekend exemplaar retour. Jij ontvangt van Mediastages zelf al een kopie.
 • Meertens Instituut
  Met het Meertens Instituut is afgesproken dat zowel de overeenkomst van de faculteit als die van het Meertens Instituut wordt gebruikt. Zorg dat je beide overeenkomsten, ruim voordat je aan je stage begint, inlevert bij het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl).
 • Onderwijsstage
  Voor een onderwijsstage krijg je over het algemeen 7,5 EC. De faculteit Geesteswetenschappen vertegenwoordigt daar twee van de drie partijen, bijvoorbeeld op het stagewerkplanformulier (stageorganisatie en stagedocent). Zie voor meer informatie de richtlijn onderwijsstage (pdf). Je kunt voor de onderwijsstage wel de standaard stageovereenkomst van de faculteit Geesteswetenschappen gebruiken.
  (N.B. Onderwijsstages komen erg weinig voor. Als je twijfelt of deze informatie voor jou bedoeld is, neem dan contact op met je stagecoördinator)

Als je het stagewerkplan hebt laten goedkeuren en je stageovereenkomst is ondertekend, dan mail je het volgende naar het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl ):

 • stagewerkplanformulier (ondertekend door alle partijen)
 • stagewerkplan
 • originele stageovereenkomst

Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst. Je stagedocent hoeft de stageovereenkomst dus niet te tekenen.

Vervolgens ontvangen jij, je docent en de stageorganisatie een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour. Ook word je dan ingeschreven voor de stage in OSIRIS (dit kun je niet zelf doen). Het is dus niet de bedoeling dat je docent je toevoegt in Osiris!

Let op! Het is verplicht, zeker als je naar het buitenland gaat, bovengenoemde documenten vóór aanvang van je stage in te leveren bij het Stagebureau. Lukt dit niet, doe het dan zo spoedig mogelijk erna, uiterlijk 2 weken na aanvang van je stage.

Aan het einde van de stage schrijf je een stageverslag. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent.

Verslag inleveren

Je levert het verslag in bij je stagedocent. Bij sommige stages wordt afgesproken dat de stageorganisatie ook een verslag ontvangt. Stuur een digitale versie (inclusief alle bijlagen) via e-mail naar het Stagebureau Geesteswetenschappen: stage.gw@uu.nl.

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De beoordeling gebeurt aan de hand van een standaard beoordelingsformulier dat hoort bij het soort stage:

Beoordeling door begeleider van de stageorganisatie

De stagebegeleider van de stageorganisatie wordt gevraagd om nadere input te leveren voor de beoordeling. Het feedbackformulier stagewerkplek (pdf) / Internship Feedback Form (pdf, Engels) vormt hierbij de leidraad.

Eindcijfer

De docent stelt je op de hoogte van je eindcijfer en zorgt dat je de ingevulde beoordelingsformulieren ontvangt of kunt inzien. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.