De hoofdrichting is opgebouwd rond een 'kernpakket'. De hoofdrichting bestaat uit 12 cursussen (2+4+2+4):

2 x 7,5 EC  voorbereiding (1e jaar: Basiscursus Onderzoek en een cursus op het vakgebied van het kernpakket)
4 x 7,5 EC  kernpakket 
2 x 7,5 EC  voorbereiding eindwerkstuk en het eindwerkstuk
4 x 7,5 EC  keuzepakket

Er zijn meer dan 60 kernpakketten te volgen. Het kernpakket is een verdiepingspakket of een interdisciplinaire minor van een opleiding binnen de faculteit Geesteswetenschappen.  In het kernpakket verwerf je de onderzoeksvaardigheden die binnen dat vakgebied vereist worden op bachelorniveau. Na afronding van je kernpakket bereid je je voor op een eindwerkstuk bij één van de bacheloropleidingen in de faculteit Geesteswetenschappen.In de loop van het tweede en derde jaar volg je een TCS-hoofdrichting. Een hoofdrichting bestaat uit minimaal 90 EC*, waarvan minimaal 37,5 EC op niveau 3 en maximaal 22.5 EC op niveau 1

Het kernpakket bestaat uit 4 cursussen. Voorwaarde voor de toegang tot een kernpakket is een positief BSA en het behalen van een basiscursus onderzoek en één verplichte voorbereidende cursus. Bij enkele kernpakketten zijn meer vereisten vanwege de voorbereiding op een vervolgmaster. Heb je een ingangseis gemist, overleg dan met de studieadviseur. 

De kernpakket keuzesite (link zie hieronder) helpt je op weg om een goede keuze te maken,  maar lees eerst verder hoe je je het beste op je keuze kunt voorbereiden. 

*Studenten die vóór 2016 zijn gestart vinden onderaan deze pagina aanvullende informatie over hun programma.

De basiscursus onderzoek bereidt je voor op onderzoek binnen de discipline waarin je je eindwerkstuk gaat schrijven. Je verwerft de onderzoeksvaardigheden die je in niveau 3 cursussen van je hoofdrichting moet toepassen. Voor de cursussen in het kernpakket binnen de gekozen hoofdrichting geldt deze cursus daarom als ingangseis of veronderstelde/aanbevolen voorkennis.

Volg deze cursus aan het einde van het eerste jaar. Er zijn verschillende basiscursussen onderzoek. Bekijk op de website TCS kernpakketten kiezersite welke basiscursussen tot welke kernpakketten toegang geven.  

In het tweede semester van je eerste jaar kies je een voorbereidende cursus en een basiscursus onderzoek, die samen de verplichte voorbereiding op het kernpakket vormen.  In de beschrijvingen van de kernpakketten staat uit welke cursussen je kunt kiezen.

Sommige hoofdrichtingen hebben verschillende tracks. In de beschrijvingen van de kernpakketten wordt aangegeven welke voorbereiding per track noodzakelijk is. Ook op de blackboardomgeving van de hoofdrichting kun je hierover informatie vinden. 

Twijfel je nog?

Twijfel je nog tussen twee hoofdrichtingen? Dan is er ruimte voor voorbereiding op een tweede hoofdrichting. Omdat de cursussen bij verschillende opleidingen worden aangeboden, moet je goed opletten dat de voorbereidende cursussen van verschillende hoofdrichtingen geen roosteroverlap hebben. 

Aan het einde van je opleiding schrijf je een eindwerkstuk. Daarbij word je begeleid door een docent van een van de opleidingen Geesteswetenschappen. De voorwaarden waaronder je je mag inschrijven voor een eindwerkstuk verschilt per vakgebied: soms na het afronden van je kernpakket, soms tegelijk met de laatste cursus van je kernpakket. Er geldt voor alle opleidingen binnen de faculteit dat je een verplichte voorbereidende cursus doet voor je met je eindwerkstuk start. Meer hierover staat in de kernpakketbeschrijving op de site. Lees hier meer over het eindwerkstuk.

Hoe kies je een kernpakket?

Om er achter te komen welk pakket bij jou past kun je op de TCS  kernpakketten kiezersite zoeken op: 

Thema: alle kernpakketten zijn in 4 themagebieden ingedeeld, te weten "Taal, media en communicatie", "Geschiedenis en Internationale Betrekkingen", "Kunst cultuur en literatuur", "Ideeën overtuigingen en diversiteit". 
Hoofdrichting: elk kernpakket behoort tot één van de 14 hoofdrichtingen binnen TCS. Dat is ook je afstudeerrichting en zal worden vermeld op je diplomabijlage (IDS).
Bacheloropleiding: alle kernpakketten worden aangeboden door één van de 18 bacheloropleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen.
Basiscursus Onderzoek: elk kernpakket is verbonden aan een onderzoeksmethode. Je kunt selecteren op één van de 8 basiscursussen onderzoek.

Je schrijft je in de maand mei in voor een hoofdrichting. Lees meer over het inschrijven voor een hoofdrichting (tevens overzicht registratieformulieren vanaf collegejaar 2011). Je hebt in die periode een gesprek met de adviseur van de hoofdrichting waar het kernpakket deel van uit maakt. Wie dat is, staat in de beschrijving van het gekozen kernpakket. 

Op de site tcs.sites.uu.nl vind je het aanbod van alle kernpakketten. Een pdf van de kernpakketten van collegejaren 2017 en 2018 vind je onder voorgaande jaren.

Het keuzepakket

Naast het kernpakket kies je nog een keuzepakket dat onderdeel uitmaakt van je hoofdrichting. Dit keuzepakket kan bestaan uit: 

Minor (waarbinnen maximaal 2 cursussen op niveau 1)
Verdiepingspakket  (let op verdiepingspakketten waar ingangseisen voor gelden)
StagePlus-pakket (Stage 15 EC op niveau 3, Twee cursussen (15 EC) die expliciet voorbereiden op het onderzoekselement, zoals 'Community based  onderzoek (GW)' en/of een cursus naar keuze of een door een andere bacheloropleiding binnen geesteswetenschappen aangeboden stagePlus-pakket)
Cursussen aan een buitenlandse instelling (waarbinnen maximaal 2 cursussen op niveau 1). 

Het keuzepakket stel je samen vast met de hoofdrichtingsadviseur van het door jou gekozen kernpakket. De hoofdrichtingsadviseur keurt met een handtekening op het hoofdrichting-registratieformulier het keuzepakket goed. Voor het keuzepakket gelden vaak andere ingangseisen dan voor het kernpakket. Bekijk voor het keuzepakket de ingangseisen die staan beschreven bij het eerste vak in Osiris. 

Je kunt ook een eigen hoofdrichting samenstellen.  Bij het inrichten van een eigen hoofdrichting verdient het aanbeveling om uit te gaan van een bestaande minor, of een zogenaamd ‘verdiepingspakket’ van een andere bacheloropleiding, die nog niet in het aanbod staat op https://tcs.sites.uu.nl/ . Deze hoofdrichting dient te voldoen aan de eisen van een hoofdrichting die vastgelegd zijn in de Onderwijs en Examenregelingen:

- 90 EC 
- tenminste twee cursussen (15 EC) als voorbereiding op het kernpakket, waarvan één cursus die onderzoekmethoden en heuristiek van de relevante academische discipline betreft en één cursus op het gebied van het betreffende vakgebied;
- één cursus (7,5 EC) voorbereidend op het eindwerkstuk ;
- een eindwerkstuk met een studielast van ten minste 7,5 studiepunten, zoals beschreven in de onderwijsprogramma’s van de opleidingen binnen de faculteit, danwel de Universitaire Onderwijscatalogus; 
- een pakket van vier samenhangende cursussen (kernpakket) (totaal 30 EC) naar keuze: minor of een verdiepingspakket;
- een tweede pakket van vier samenhangende cursussen/onderdelen (totaal 30 EC) naar keuze:

  • Minor (waarbinnen maximaal 2 cursussen op niveau 1)
  • Verdiepingspakket
  • StagePlus-pakket (Stage 15 EC op niveau 3, Twee cursussen (15 EC) die expliciet voorbereiden op het onderzoekselement, zoals Onderzoeker als Adviseur en/of een cursus naar keuze of een door een andere bacheloropleiding binnen geesteswetenschappen aangeboden stage+- pakket)
  • Cursussen aan een buitenlandse instelling (max. 2 op niveau 1). Het tweede pakket moet worden goedgekeurd door de adviseur van de hoofdrichting ; 

Binnen de hoofdrichting van minimaal 90 EC dienen minimaal 37,5 EC op gevorderd niveau (niveau 3) en maximaal 22,5 EC op inleidend niveau (niveau 1) te liggen; 

Dien hiervoor een schriftelijk voorstel met argumenten en een lijst van de keuzecursussen in ter goedkeuring door de examencommissie. Belangrijk daarbij is dat de zelf samengestelde hoofdrichting in ieder geval voorbereidt op één masterprogramma. Je moet dan ook een verklaring van de mastercoördinator bij het verzoek toevoegen.

Ook voor afwijkingen binnen een hoofdrichting moet je schriftelijk goedkeuring vragen aan de examencommissie. 

Je kunt twee hoofdrichtingen combineren. In de Onderwijs en Examenregeling voor TCS staat: 

"Een student mag met meer dan één hoofdrichting afstuderen. Een tweede hoofdrichting wordt slechts dan op het Internationale Diploma Supplement vermeld wanneer volledig aan de eisen van beide hoofdrichtingen voldaan is en wanneer onderdelen van de twee hoofdrichtingen niet overlappen.

Een student die TCS als een tweede bachelor volgt dient te voldoen aan de eis zoals deze is geformuleerd in de facultaire OER, artikel 5.14."

 

Ben je voor 2016 met je hoofdrichting gestart?

Dan rond je de hoofdrichting af zoals de eisen van de hoofdrichting waren bij de start van de hoofdrichting. De registratieformulieren per collegejaar waarin je gestart bent met de hoofdrichting vind je op deze site.
Wanneer er verplichte cursussen niet meer in aanbod zijn, dan neem je contact op met de hoofdrichtingsadviseur.  

Informatie over aansluitende masterprogramma's of bedrijven en instellingen waar je stage kunt lopen staat op blackboard in de hoofdrichtingomgeving. Daar staan ook nog eventuele tips rondom aanvullende pakketten en planning. 

2 hoofdrichtingen

Wanneer je met twee hoofdrichtingen bent gestart, dan heb je daarvoor toestemming gevraagd bij de studieadviseur en heb je voor iedere hoofdrichting een registratieformulier ingevuld en laten ondertekenen door de studieadviseur. Wanneer je 1 eindwerkstuk wilt schrijven voor de twee gekozen hoofdrichtingen, dan dien je daar toestemming voor te vragen bij de twee hoofdrichtingadviseurs. Hier vind je daarvoor een formulier

Indien het programma van de hoofdrichting is goedgekeurd door de examencommissie wordt het uiterlijk 1 oktober 2018 in OSIRIS vastgelegd, zodat je op je Studievoortgangsoverzicht kunt terugzien welke cursussen je nog moet behalen om je hoofdrichting af te ronden.

Let op! Met dit formulier schrijf je je niet in voor de cursussen, je legt er alleen je examenprogramma mee vast in Osiris. De cursusinschrijving loopt via OSIRIS. Je ontvangt aan het einde van je eerste jaar voor de cursusinschrijving voor het eerste semester van jaar 2 een uitnodiging van het Studiepunt per e-mail.