In de loop van het tweede en derde jaar volg je een TCS-hoofdrichting. Een hoofdrichting bestaat uit minimaal 90 EC*, waarvan minimaal 37,5 EC op niveau 3 en maximaal 22.5 EC op niveau 1.
De hoofdrichting is opgebouwd rond een 'kernpakket'. De hoofdrichting bestaat uit 12 cursussen (2+4+4+2):

2 x 7,5 EC  voorbereiding (1e jaar: Basiscursus Onderzoek en een cursus op het vakgebied van het kernpakket)
4 x 7,5 EC  kernpakket 
4 x 7,5 EC  keuzepakket
2 x 7,5 EC  voorbereiding eindwerkstuk en het eindwerkstuk

Er zijn meer dan 60 kernpakketten te volgen. Het kernpakket is een verdiepingspakket of een interdisciplinaire minor van een opleiding binnen de faculteit Geesteswetenschappen.  In het kernpakket verwerf je de onderzoeksvaardigheden die binnen dat vakgebied vereist worden op bachelorniveau. Na afronding van je kernpakket volg je een voorbereidende cursus op een eindwerkstuk bij één van de bacheloropleidingen in de faculteit Geesteswetenschappen. 

Het kernpakket bestaat uit 4 cursussen. Voorwaarde voor de toegang tot een kernpakket is een positief BSA en het behalen van een basiscursus onderzoek en één verplichte voorbereidende cursus. Bij enkele kernpakketten zijn meer vereisten vanwege de voorbereiding op een vervolgmaster. Heb je een ingangseis gemist, overleg dan met de studieadviseur. 

De kernpakket keuzesite (link zie hieronder) helpt je op weg om een goede keuze te maken, maar lees eerst verder hoe je je het beste op je keuze kunt voorbereiden. En hoe je naast je kernpakket een keuzepakket kiest. In de maand april heb je tevens een gesprek met jouw tutor, die je hierbij ook kan adviseren.

 

De basiscursus onderzoek bereidt je voor op onderzoek binnen de discipline waarin je je eindwerkstuk gaat schrijven. Je verwerft de onderzoeksvaardigheden die je in niveau 3 cursussen van je hoofdrichting moet toepassen. Voor de cursussen in het kernpakket binnen de gekozen hoofdrichting geldt deze cursus daarom als ingangseis of veronderstelde/aanbevolen voorkennis.

Volg deze cursus aan het einde van het eerste jaar. Er zijn verschillende basiscursussen onderzoek. Bekijk op de website TCS kernpakketten kiezersite welke basiscursussen tot welke kernpakketten toegang geven.  

In het tweede semester van je eerste jaar kies je een voorbereidende cursus en een basiscursus onderzoek, die samen de verplichte voorbereiding op het kernpakket vormen.  In de beschrijvingen van de kernpakketten staat uit welke cursussen je kunt kiezen.

Sommige hoofdrichtingen hebben verschillende tracks. In de beschrijvingen van de kernpakketten wordt aangegeven welke voorbereiding per track noodzakelijk is. Ook op de blackboardomgeving van de hoofdrichting kun je hierover informatie vinden. 

Twijfel je nog?

Twijfel je nog tussen twee hoofdrichtingen? Dan is er ruimte voor voorbereiding op een tweede hoofdrichting. Omdat de cursussen bij verschillende opleidingen worden aangeboden, moet je goed opletten dat de voorbereidende cursussen van verschillende hoofdrichtingen geen roosteroverlap hebben. 

Aan het einde van je opleiding schrijf je een eindwerkstuk. Daarbij word je begeleid door een docent van een van de opleidingen Geesteswetenschappen. De voorwaarden waaronder je je mag inschrijven voor een eindwerkstuk verschilt per vakgebied: soms na het afronden van je kernpakket, soms tegelijk met de laatste cursus van je kernpakket. Er geldt voor alle opleidingen binnen de faculteit dat je een verplichte voorbereidende cursus doet voor je met je eindwerkstuk start. Meer hierover staat in de kernpakketbeschrijving op de site. Lees hier meer over het eindwerkstuk.

Hoe kies je een Kernpakket?

Om er achter te komen welk pakket bij jou past kun je op de TCS  kernpakketten kiezersite zoeken op: 

Thema: alle kernpakketten zijn in 4 themagebieden ingedeeld, te weten "Taal, media en communicatie", "Geschiedenis en Internationale Betrekkingen", "Kunst cultuur en literatuur", "Ideeën overtuigingen en diversiteit". 
Hoofdrichting: elk kernpakket behoort tot één van de 14 hoofdrichtingen binnen TCS. Dat is ook je afstudeerrichting en zal worden vermeld op je diplomabijlage (IDS).
Bacheloropleiding: alle kernpakketten worden aangeboden door één van de 18 bacheloropleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen.
Basiscursus Onderzoek: elk kernpakket is verbonden aan een onderzoeksmethode. Je kunt selecteren op één van de 8 basiscursussen onderzoek.

Op deze site vind je het aanbod van alle kernpakketten. Een pdf van de kernpakketten van collegejaren 2017 t/m 2019 vind je onder voorgaande jaren.

Het keuzepakket

Naast het kernpakket kies je nog een keuzepakket dat onderdeel uitmaakt van je hoofdrichting. Dit keuzepakket kan bestaan uit: 

Minor (waarbinnen maximaal 2 cursussen op niveau 1). Als je een minor opneemt in jouw hoofdrichting krijg je op het IDS geen aparte minorvermelding, dit heeft verder geen consequenties voor aanmelding bij een master (dan gaat het om de cursussen, niet om de minorvermelding)
Verdiepingspakket van een opleiding binnen de faculteit Geesteswetenschappen  (let op verdiepingspakketten waar ingangseisen voor gelden)
StagePlus-pakket (Stage 15 EC op niveau 3, Twee cursussen (15 EC) die expliciet voorbereiden op het onderzoekselement, zoals 'Community based  onderzoek (GW)' en/of een cursus naar keuze of een door een andere bacheloropleiding binnen geesteswetenschappen aangeboden stagePlus-pakket)
Cursussen aan een buitenlandse instelling (waarbinnen maximaal 2 cursussen op niveau 1). 

Het keuzepakket stel je samen vast met de hoofdrichtingsadviseur van het door jou gekozen kernpakket. De hoofdrichtingsadviseur keurt met een handtekening op het hoofdrichting-registratieformulier het keuzepakket goed. Voor het keuzepakket gelden vaak andere ingangseisen dan voor het kernpakket. Bekijk voor het keuzepakket de ingangseisen die staan beschreven bij het eerste vak in Osiris. 

Het kan voorkomen dat de cursussen uit het door jouw gekozen kernpakket en het keuzepakket in dezelfde timeslots worden aangeboden. Je kunt dan het volgende doen: 

 

  • het is mogelijk binnen jouw keuzepakket één cursus, waar de roosteroverlap bestaat, te wisselen voor een andere cursus zonder overlap. Denk er dan wel aan dat je een cursus met hetzelfde niveau of een niveau hoger kiest binnen dezelfde discipline. Overleg dit met jouw hoofdrichtingsadviseur en neem de vervanging op in jouw hoofdrichtingsverklaring (kan ook achteraf als wijziging).
  • de cursussen van jouw keuzepakket volg je bij voorkeur in jaar 2 naast jouw kernpakket. Als het voor jouw planning beter is, mag je de keuzepakket-cursussen ook in jaar 3 of gespreid over jaar 2 en 3 volgen.
  • binnen een timeslot is er meer ruimte  dan het aantal contacturen per cursus, dus kunnen de cursussen binnen eenzelfde timeslot op andere dagen en tijden vallen. Als bovenstaande opties binnen jouw studieplanning echt geen oplossing zijn, dan kun je in het uiterste geval een e-mail naar het studiepunt sturen met daarin de informatie (cursuscode, cursusnaam, timeslots) van de twee cursussen die overlap hebben, vermeld dat je TCS- of LAS-student bent. Er wordt dan gekeken op welke dag/tijd de cursussen vallen. Alleen verzoeken die volledig zijn zoals hiervoor aangegeven, worden beantwoord. Let op: de kans bestaat dat de toetsen van cursussen binnen eenzelfde timeslot op eenzelfde datum vallen.

Inschrijven voor een hoofdrichting

Je schrijft je in de maand mei in voor een hoofdrichting. Lees meer over het inschrijven voor een hoofdrichting (tevens overzicht registratieformulieren vanaf collegejaar 2011). Je hebt in die periode een gesprek met de adviseur van de hoofdrichting waar het kernpakket deel van uit maakt. Wie dat is, staat in de beschrijving van het gekozen kernpakket. De hoofdrichtingsadviseur geeft toestemming voor de invulling van jouw hoofdrichting (en daarmee ook voor de combinatie van kernpakket en keuzepakket).

Je kunt ook een eigen hoofdrichting samenstellen. Bespreek jouw plan volgens onderstaande richtlijnen eerst met de studieadviseur. Bij het inrichten van een eigen hoofdrichting verdient het aanbeveling om uit te gaan van een bestaande minor, of een zogenaamd ‘verdiepingspakket’ van een andere bacheloropleiding, die nog niet in het aanbod staat op https://tcs.sites.uu.nl/ . Deze hoofdrichting dient te voldoen aan de eisen van een hoofdrichting die vastgelegd zijn in de Onderwijs en Examenregelingen:

- 90 EC 
- tenminste twee cursussen (15 EC) als voorbereiding op het kernpakket, waarvan één cursus die onderzoekmethoden en heuristiek van de relevante academische discipline betreft en één cursus op het gebied van het betreffende vakgebied;
- één cursus (7,5 EC) voorbereidend op het eindwerkstuk ;
- een eindwerkstuk met een studielast van ten minste 7,5 studiepunten, zoals beschreven in de onderwijsprogramma’s van de opleidingen binnen de faculteit, danwel de Universitaire Onderwijscatalogus; 
- een pakket van vier samenhangende cursussen (kernpakket) (totaal 30 EC) naar keuze: minor of een verdiepingspakket;
- een tweede pakket van vier samenhangende cursussen/onderdelen (totaal 30 EC) naar keuze:

  • Minor (waarbinnen maximaal 2 cursussen op niveau 1)
  • Verdiepingspakket
  • StagePlus-pakket (Stage 15 EC op niveau 3, Twee cursussen (15 EC) die expliciet voorbereiden op het onderzoekselement, zoals Onderzoeker als Adviseur en/of een cursus naar keuze of een door een andere bacheloropleiding binnen geesteswetenschappen aangeboden stage+- pakket)
  • Cursussen aan een buitenlandse instelling (max. 2 op niveau 1). Het tweede pakket moet worden goedgekeurd door de adviseur van de hoofdrichting ; 

Binnen de hoofdrichting van minimaal 90 EC dienen minimaal 37,5 EC op gevorderd niveau (niveau 3) en maximaal 22,5 EC op inleidend niveau (niveau 1) te liggen; 

Dien hiervoor een schriftelijk voorstel met argumenten en een lijst van de keuzecursussen in ter goedkeuring door de examencommissie. Belangrijk daarbij is dat de zelf samengestelde hoofdrichting in ieder geval voorbereidt op één masterprogramma. Je moet dan ook een verklaring van de mastercoördinator bij het verzoek toevoegen.

Ook voor afwijkingen binnen een hoofdrichting moet je schriftelijk goedkeuring vragen aan de examencommissie. 

Je kunt twee hoofdrichtingen combineren. In de Onderwijs en Examenregeling voor TCS staat: 

"Een student mag met meer dan één hoofdrichting afstuderen. Een tweede hoofdrichting wordt slechts dan op het Internationale Diploma Supplement vermeld wanneer volledig aan de eisen van beide hoofdrichtingen voldaan is en wanneer onderdelen van de twee hoofdrichtingen niet overlappen.

Een student die TCS als een tweede bachelor volgt dient te voldoen aan de eis zoals deze is geformuleerd in de facultaire OER, artikel 5.14."