Je eindwerkstuk is meestal gekoppeld aan een cursus op niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de major Taalwetenschap. In deze 'proeve van bekwaamheid' presenteer je vaardigheden en kennis die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied kiezen van Taalwetenschap. De Capstone Course is een verplichte voorbereiding op het eindwerkstuk: je bepaalt je onderwerp en zoekt een begeleider en schrijft een onderzoeksvoorstel.

Zie voor meer informatie rondom het eindwerkstuk de Blackboard Community Bachelor Taalwetenschap.

De eindwerkstuk-coördinator is Joost Zwarts. Hij speelt een adviserende en toeziende rol. Hij kan je helpen bij het zoeken naar een geschikt onderwerp en een geschikte begeleider en is ook beschikbaar voor hulp en advies bij problemen op inhoudelijk en procesmatig vlak.

Een eindwerkstuk is een individuele studieprestatie. Bij het schrijven word je ook individueel begeleid door een docent van de opleiding. Je mag zelf een begeleider kiezen uit de lijst in de Blackboard Community. Het is uiteraard verstandig iemand te kiezen die affiniteit heeft met het beoogde onderwerp van je werkstuk. (Wanneer je twee bacheloropleidingen volgt, moet je voor beide opleidingen een apart Eindwerkstuk schrijven. Een combinatie is niet mogelijk.)

Behalve de coaching tijdens de Capstone Course, biedt de opleiding Taalwetenschap coaching-bijeenkomsten aan voor studenten die bezig zijn met het eindwerkstuk. Deze bijeenkomsten zijn niet verplicht, maar worden wel ten sterkste aanbevolen

Scriptiearchief

De UU heeft een eigen scriptiearchief waarin je je kunt oriënteren op onderwerpen en kunt zien waar andere studenten in het verleden hun eindwerkstuk over hebben geschreven.

Ben je klaar met je eindwerkstuk? Dan moet je de definitieve versie uploaden in ons scriptieachrief (in Osiris). Je kunt dit pas doen als je een mailtje hebt gekregen van het Examensecretariaat. Je eindwerkstuk blijft 7 jaar bewaard.

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je je eindwerkstuk af hebt, moet je dit inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Zodra je begeleider aangeeft dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

  • Je uploadt je eindwerkstuk in Osiris via Zaken > Mijn zaken 
    en
  • Je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je eindwerkstuk, lever je het in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht. Binnen een week nadat je bericht hebt gekregen over je afstuderen, ontvang je een e-mail met instructies over hoe je je scriptie kunt uploaden naar het scriptiearchief in Osiris.

Formulieren en regelingen Eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle bacheloreindwerkstukken worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan je bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (Word). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar, kan een derde beoordelaar worden ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. We verwachten dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).