Je eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je vaardigheden en kennis presenteert die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied kiezen van Spaanse taal en cultuur. 

Het eindwerkstuk is inhoudelijk gekoppeld aan het verdiepingspakket dat je gekozen hebt. Je schrijft je eindwerkstuk in je derde jaar.

 

CRITERIA

In je eindwerkstuk laat je zien dat je wetenschappelijk kunt denken, argumenteren en rapporteren. Je schrijft je eindwerkstuk in correct Spaans.

VORM

 • Het bachelor eindwerkstuk dient te beginnen met een samenvatting van circa 200 woorden.
 • Een uitgewerkt literatuuronderzoek of een onderzoek over een cultureel fenomeen (onderzoek over een of meerdere literaire teksten of over een cultureel verschijnsel, gebaseerd op een analyse van primaire teksten en/of visuele media en wetenschappelijke literatuur).
 • Verslag van een onderzoek dat gebaseerd is op een literatuurstudie en op empirisch taalkundig onderzoek
 • Een kritische reflectie van een vertaling en het origineel op basis van bestaande vertaalwetenschappelijke theorieën.
 • Een activiteit gericht op een directe bijdrage aan onderwijs op een gespecificeerd niveau.

Je werkt een van deze thema's uit als een geschreven werkstuk met een omvang van 4000-6000 woorden, exclusief noten, literatuurlijst en bijlagen. In overleg en na toestemming van je begeleider kun je een andere vorm kiezen; bijvoorbeeld presentatie op een website, als het onderwerp van het eindwerkstuk daartoe aanleiding geeft.

TITELPAGINA

Op de titelpagina vermeld je de volgende informatie (bij een afwijkende vorm, zoals website, film, e.d., neem je deze informatie op een zelf te kiezen manier op):

 • titel van het werkstuk
 • je initialen, achternaam en studentnummer
 • naam begeleider
 • de vermelding 'eindwerkstuk bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur (SP3V14001)'
 • de vermelding van het verdiepingspakket waarop het eindwerkstuk aansluit
 • maand en jaar van inlevering van de eindversie

LITERATUURLIJST

De bibliografische referenties in het eindwerkstuk en de bibliografie stel je op volgens de standaarden van de Modern Language Association (MLA-stijl) of volgens die van de American Psychological Association (APA-stijl).

BEGELEIDER

Bij het schrijven word je individueel begeleid door een docent van de opleiding. Om een evenredige verdeling van de begeleidingstaken te waarborgen wordt de begeleider aangewezen door de opleiding. Vul daarom minstens vier weken voor je met het eindwerkstuk wilt beginnen dit formulier in.

Op het inschrijvingsformulier vul je je gegevens in en zet je in grote lijnen uiteen aan welk onderwerp je wilt gaan werken. Mocht je problemen hebben met het vinden van een onderwerp, neem dan voorafgaand aan het invullen van het formulier contact op met:
- Reindert Dhondt voor onderwerpen op het gebied van literatuur en cultuur
- Ellen-Petra Kester voor onderwerpen op het gebied van taalkunde en vertalen
- Silvia Canto en Kristi Jauregi voor onderwerpen op het gebied van didaktiek en verwerving van het Spaans

Na ontvangst van je e-mail krijg je een begeleider toegewezen en kun je contact met hem of haar opnemen.

Je hebt recht op 14 uur aan begeleiding van je begeleider.

SPECIALISMEN BEGELEIDERS

 • Sergio Baauw
  Syntaxis, sociolingüistiek, eerste- en tweede taalverwerving van het Spaans, vertalen
 • Kristi Jauregi of Silvia Canto
  Didactiek van het Spaans, tweede taalverwerving van het Spaans
 • Ellen-Petra Kester
  Syntaxis, morfologie, sociolinguïstiek, creolistiek
 • Dorien Nieuwenhuijsen
  Historische ontwikkeling van het Spaans, taalvariatie in hedendaags Spaans, tweetaligheid, dialectologie van Spaans-Amerika, vertaalwetenschap
 • Reindert Dhondt 
  Hedendaagse Spaanstalige letterkunde met bijzondere aandacht voor essayistisch discours, grensliteratuur (bv. Mexico-VS), drugscultuur, imagologisch onderzoek.
 • Helena Houvenaghel
  - Verbanning en migratie; expressie van hybride identiteit bij contacten tussen twee culturen, beeldvorming van "de ander".
  -Symbolische figuren uit de Spaanse en Latijns-Amerikaanse traditie (zoals bijv. Don Juan of La Malinche); 'rewriting' (herinterpreteren) van deze figuren.
  -Writing of the "self": projectie van de schrijver in essays, brieven, dagboeken.
 • María Luisa García-Manso
  Hedendaagse Spaantalige letterkunde, theater, zelf- en metafictie, gender, identiteit, ballingschap, migratie en cultureel geheugen.

TWEEDE BEGELEIDER

De examencommissie kan -op voorstel van de begeleider- een tweede begeleider toestaan van buiten de opleiding Spaanse taal en cultuur, als het onderwerp van het eindwerkstuk qua expertise daar aanleiding toe geeft.

 • Je begeleider bewaakt de voortgang van je eindwerkstuk en evalueert het eindresultaat. Bij de beoordeling is altijd een tweede docent betrokken.
 • In de vierde week van het blok moet je een onderzoeksvoorstel indienen. Let op: dit voorstel moet goedgekeurd worden door beide beoordelaars; alleen na goedkeuring van beide beoordelaars mag je door gaan met je plan. Als je voorstel als onvoldoende wordt beoordeeld kun je het eenmaal reviseren, in overleg met de begeleiders. Indien ook de revisie als onvoldoende wordt beoordeeld dan vervalt je recht op verdere begeleiding gedurende het blok. In je onderzoeksvoorstel moet je de volgende punten in ieder geval behandelen: (a) een gemotiveerde vraagstelling of doelstelling, (b) een plan van aanpak (operationalisering, methoden), (c) beoogd eindresultaat, (d) tijdsplanning, (e) literatuurlijst.
 • De eindversie van het eindwerkstuk moet uiterlijk op de laatste werkdag van het blok waarvoor je staat ingeschreven voor het eindwerkstuk worden ingeleverd bij de beide beoordelaars, of zoveel eerder als bepaald door je eerste begeleider.
 • De beoordeling van het eindwerkstuk gebeurt aan de hand van formulieren. Deze staan onder het kopje "Beoordeling".

Scriptiearchief

De UU heeft een eigen scriptiearchief waarin je je kunt oriënteren op onderwerpen en kunt zien waar andere studenten in het verleden hun eindwerkstuk over hebben geschreven.

Ben je klaar met je eindwerkstuk? Dan moet je de definitieve versie uploaden in ons scriptieachrief (in Osiris). Je kunt dit pas doen als je een mailtje hebt gekregen van het Examensecretariaat. Je eindwerkstuk blijft 7 jaar bewaard.

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je je eindwerkstuk af hebt, moet je dit inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Zodra je begeleider aangeeft dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • Je uploadt je eindwerkstuk in Osiris via Zaken > Mijn zaken 
  en
 • Je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je eindwerkstuk, lever je het in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht. Binnen een week nadat je bericht hebt gekregen over je afstuderen, ontvang je een e-mail met instructies over hoe je je scriptie kunt uploaden naar het scriptiearchief in Osiris.

Formulieren en regelingen Eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle bacheloreindwerkstukken worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan je bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (Word). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar, kan een derde beoordelaar worden ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. We verwachten dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).