Je eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je vaardigheden en kennis presenteert die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied kiezen van Spaanse taal en cultuur. 

Het eindwerkstuk is inhoudelijk gekoppeld aan het verdiepingspakket dat je gekozen hebt. Je schrijft je eindwerkstuk in je derde jaar.

 

CRITERIA

In je eindwerkstuk laat je zien dat je wetenschappelijk kunt denken, argumenteren en rapporteren. Je schrijft je eindwerkstuk in correct Spaans.

VORM

 • Het bachelor eindwerkstuk dient te beginnen met een samenvatting van circa 200 woorden.
 • Een uitgewerkt literatuuronderzoek of een onderzoek over een cultureel fenomeen (onderzoek over een of meerdere literaire teksten of over een cultureel verschijnsel, gebaseerd op een analyse van primaire teksten en/of visuele media en wetenschappelijke literatuur).
 • Verslag van een onderzoek dat gebaseerd is op een literatuurstudie en op empirisch taalkundig onderzoek
 • Een kritische reflectie van een vertaling en het origineel op basis van bestaande vertaalwetenschappelijke theorieën.
 • Een activiteit gericht op een directe bijdrage aan onderwijs op een gespecificeerd niveau.

Je werkt een van deze thema's uit als een geschreven werkstuk met een omvang van 4000-6000 woorden, exclusief noten, literatuurlijst en bijlagen. In overleg en na toestemming van je begeleider kun je een andere vorm kiezen; bijvoorbeeld presentatie op een website, als het onderwerp van het eindwerkstuk daartoe aanleiding geeft.

TITELPAGINA

Op de titelpagina vermeld je de volgende informatie (bij een afwijkende vorm, zoals website, film, e.d., neem je deze informatie op een zelf te kiezen manier op):

 • titel van het werkstuk
 • je initialen, achternaam en studentnummer
 • naam begeleider
 • de vermelding 'eindwerkstuk bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur (SP3V14001)'
 • de vermelding van het verdiepingspakket waarop het eindwerkstuk aansluit
 • maand en jaar van inlevering van de eindversie

LITERATUURLIJST

De bibliografische referenties in het eindwerkstuk en de bibliografie stel je op volgens de standaarden van de Modern Language Association (MLA-stijl) of volgens die van de American Psychological Association (APA-stijl).

BEGELEIDER

Bij het schrijven word je individueel begeleid door een docent van de opleiding. Om een evenredige verdeling van de begeleidingstaken te waarborgen wordt de begeleider aangewezen door de opleiding. Vul daarom minstens vier weken voor je met het eindwerkstuk wilt beginnen dit formulier in.

Op het inschrijvingsformulier vul je je gegevens in en zet je in grote lijnen uiteen aan welk onderwerp je wilt gaan werken. Mocht je problemen hebben met het vinden van een onderwerp, neem dan voorafgaand aan het invullen van het formulier contact op met:
- Reindert Dhondt voor onderwerpen op het gebied van literatuur en cultuur
- Ellen-Petra Kester voor onderwerpen op het gebied van taalkunde en vertalen
- Silvia Canto en Kristi Jauregi voor onderwerpen op het gebied van didaktiek en verwerving van het Spaans

Na ontvangst van je e-mail krijg je een begeleider toegewezen en kun je contact met hem of haar opnemen.

SPECIALISMEN BEGELEIDERS

 • Sergio Baauw
  Syntaxis, sociolingüistiek, eerste- en tweede taalverwerving van het Spaans, vertalen
 • Kristi Jauregi of Silvia Canto
  Didactiek van het Spaans, tweede taalverwerving van het Spaans
 • Ellen-Petra Kester
  Syntaxis, morfologie, sociolinguïstiek, creolistiek
 • Dorien Nieuwenhuijsen
  Historische ontwikkeling van het Spaans, taalvariatie in hedendaags Spaans, tweetaligheid, dialectologie van Spaans-Amerika, vertaalwetenschap
 • Reindert Dhondt 
  Hedendaagse Spaanstalige letterkunde met bijzondere aandacht voor essayistisch discours, grensliteratuur (bv. Mexico-VS), drugscultuur, imagologisch onderzoek.
 • Helena Houvenaghel
  - Verbanning en migratie; expressie van hybride identiteit bij contacten tussen twee culturen, beeldvorming van "de ander".
  -Symbolische figuren uit de Spaanse en Latijns-Amerikaanse traditie (zoals bijv. Don Juan of La Malinche); 'rewriting' (herinterpreteren) van deze figuren.
  -Writing of the "self": projectie van de schrijver in essays, brieven, dagboeken.
 • María Luisa García-Manso
  Hedendaagse Spaantalige letterkunde, theater, zelf- en metafictie, gender, identiteit, ballingschap, migratie en cultureel geheugen.

TWEEDE BEGELEIDER

De examencommissie kan -op voorstel van de begeleider- een tweede begeleider toestaan van buiten de opleiding Spaanse taal en cultuur, als het onderwerp van het eindwerkstuk qua expertise daar aanleiding toe geeft.

Je begeleider bewaakt de voortgang van je eindwerkstuk en evalueert het eindresultaat. Bij de beoordeling is altijd een tweede docent betrokken. De beoordeling gebeurt aan de hand van formulieren. Deze staan onder het kopje "Beoordeling".

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je je eindwerkstuk af hebt, moet je dit inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Als je begeleider heeft aangegeven dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • Je uploadt je eindwerkstuk in Osiris via de tab Zaken > Mijn zaken 
  en
 • Je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je eindwerkstuk, lever je het in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht: 

 • Ga naar Scripties Online
 • Log in met je Solis ID (studentnummer) en wachtwoord. 
 • Vul je studentnummer in. Je naam en opleiding worden automatisch aangevuld.
 • Vul de rest van het formulier in. Er wordt automatisch een bevestigingsmail gestuurd naar het Studiepunt Geesteswetenschappen als je scriptie is geüpload. Hieronder staan wat tips met waar je op moet letten bij het uploaden.
 • Voordat je je scriptie uploadt, moet deze zijn goedgekeurd door je begeleider.
 • Vermeld de titel in de taal waarin je scriptie geschreven is. Het abstract schrijf je in dezelfde taal.
 • Koppel je scriptie aan de opleiding waarin je afstudeert.
 • Je scriptie verschijnt in het archief nadat je examendatum geregistreerd is. Als je een scriptie samen met een andere student hebt geschreven, dan zal het beschikbaar komen als de eerste auteur is afgestudeerd.
 • De scripties zijn openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen, tenzij je kiest voor een publicatieverbod of embargo. Je kunt je scriptie tot een bepaalde datum laten afschermen of je kunt er voor kiezen om je scriptie nooit openbaar te laten maken, bijvoorbeeld omdat je verder gaat met onderzoek naar het onderwerp. De scriptie zelf zal niet worden getoond, de bijbehorende bibliografische gegevens zullen wel worden getoond. Ook als je op een later tijdstip je bedenkt, is het mogelijk je scriptie alsnog op niet zichtbaar te zetten. Stuur hiervoor een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl met hierin je studentnummer, je naam en de titel van je scriptie. Je moet in de mail ook aangeven wat de reden is dat je de scriptie wilt afschermen, en tot welke datum je dit wilt laten duren. Als je een scriptie samen hebt geschreven, stem dit dan ook eerst af met de andere auteur.
 • Wees terughoudend met het opnemen van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer).
 • Lever je scriptie bij voorkeur aan in (onbeveiligd) PDF-formaat. Alleen onbeveiligde PDF's blijven altijd toegankelijk en leesbaar. Beveiligde PDF’s mogen worden aangeleverd, maar de Universiteitsbibliotheek geeft dan geen garantie dat de scriptie duurzaam toegankelijk blijft. Het is ook mogelijk om de scriptie in Word- format aan te leveren. Echter ook dan kan de duurzame archivering niet gegarandeerd worden. Indien de wens is om scriptie in een ander bestandsformaat (dan PDF of Word) aan te leveren, dient van tevoren contact opgenomen te worden via bibliotheek@uu.nl.
 • Stuur een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl als je een tweede scriptie wilt uploaden.

Osiris Zaken

De faculteit Geesteswetenschappen werkt aan het in gebruik nemen van Osiris Zaak voor het beoordelen van eindwerkstukken. De eindwerkstukken, met bijbehorend eindoordeel, zullen ook gearchiveerd worden in Osiris. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Formulieren en regelingen Eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle bacheloreindwerkstukken worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan je bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar, kan een derde beoordelaar worden ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. We verwachten dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).

Het departement Talen, literatuur en communicatie maakt naast de hierboven genoemde instructies gebruik van een aanvullende toetsregeling (pdf).