De bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC (60 EC per jaar, waarbij 1 EC = 28 uur studielast). In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat de overgangsregelingen zijn voor studenten die cursussen gemist hebben.

Voor een overzicht van welke cursussen bij je examenprogramma horen, kun je het beste in de Cursusplanner kijken bij het examenprogramma waar je onder valt:

Voor hulp bij het maken van je studieplanning, kun je terecht bij je tutor of studieadviseur.

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) en een profileringsruimte. Hoe de verdeling is van het aantal EC dat je voor de verschillende onderdelen moet behalen, verschilt per studiejaar. Studenten die zijn begonnen in studiejaar 2019-2020 hebben een major van 127,5 EC en een profileringsruimte van 52,5 EC. Studenten van voor die tijd moeten 120 EC in hun major halen en 60 EC voor hun profilering.

Major (127,5 EC)

Profileringsruimte (52,5 EC, jaar 2 en 3)

 

Basispakketten

Jaar 1: basispakketten (60 EC)

In het 1e jaar volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC: B1 en B2. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke thema's, theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Spaanse taal en cultuur. Daarnaast volg je intensieve taalvaardigheidscursussen om de taal te leren. Heb je al genoeg kennis van het Spaans, dan kun je eventueel een vrijstelling aanvragen.

Verdiepingspakketten

Jaar 2: verdieping (30 EC) 

Aan het einde van je 1e jaar kies je verplicht een verdiepingspakket waarmee je je gaat specialiseren ten opzichte van de algemene basis die je in het eerste jaar ontwikkeld hebt. Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een deelgebied van het vakgebied Spaanse taal en cultuur. Vanaf 2019 moet je daarnaast ook nog 2 verplichte cursussen volgen uit een ander verdiepingspakket. Als je vóór 2019 bent begonnen, geldt deze eis nog niet tenzij je ervoor kiest over te stappen naar het examenprogramma van 2019.

Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 3e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij de onderzoeksrichting van jouw verdiepingspakket. 

Uitbreiding verdieping

Naast je verdiepingspakket volg je vanaf 2019 2 verplichte cursussen uit het andere verdiepingspakket. 

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn.  Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Het verdiepingspakket 'Literatuur en cultuur' stelt de culturele diversiteit van de hedendaagse Spaanstalige gebieden centraal en belicht de impact die literatuur en cultuur hebben op de Spaanstalige maatschappij vandaag. In dit pakket leer je nadenken over diversiteit en culturele identiteit in de Spaanstalige context. Daarbij besteden we aandacht aan de gevolgen die hedendaagse fenomenen als migratie en globalisering hebben op het vormen van een meer complexe culturele identiteit voorbij de Spaanstalige landsgrenzen. Er wordt ook nagedacht over de invloed die literatuur en cultuur hebben op de Spaanstalige maatschappij: we bespreken romans die politieke regimes in Spaanstalige landen kritisch onder de loep nemen, films die een nieuwe visie bieden op een bepaalde periode uit de geschiedenis van Spaanstalige landen, blogs en columns die een kritische kijk bieden op ontwikkelingen in de Spaanstalige samenleving.

Aansluitende masters

Dit verdiepingspakket bereidt voor op de masterprogramma’s Literatuur Vandaag/Literature Today, Interculturele communicatie en de onderzoeksmasters Comparative Literary Studies en Ancient, Medieval and Renaissance Studies

Cursusoverzicht

In het verdiepingspakket 'Taalkunde en vertalen' wordt het verschijnsel taal vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. Je verdiept je  kennis over de structuur van het Spaans (morfologie en syntaxis) en maakt kennis met pragmatiek (taalgebruik in zijn context). Je bestudeert hoe sprekers van het Spaans hun taal verwerven, als eerste of als tweede/vreemde taal en hoe sprekers van het Spaans zich in hun taal uitdrukken, waarbij wordt ingegaan op de verschillende (Latijns-Amerikaanse) dialecten van het Spaans en op diverse situaties van taalcontact. Daarnaast bevat dit verdiepingspakket een cursus waarin je leert vertalen uit en naar het Spaans, maak je kennis met vertaalreflectie en verdiep je je in de culturele en literaire context van het vertalen.

Aansluitende masters

Dit verdiepingspakket bereidt voor op de masterprogramma’s Meertaligheid en Taalverwerving, Literair vertalen, Professioneel vertalen en de onderzoeksmaster Linguistics Bovendien vormt dit pakket een goede voorbereiding op de educatieve master.

Cursusoverzicht

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.
Academische contextcursussen en Methodencursussen

Methodencursus

Binnen de major volg je een methodencursus in blok 3. 

Academische contextcursus (AK)

Studenten die zijn begonnen vóór 2019-2020 moeten ook nog een academische contextcursus volgen: voor studenten begonnen in 2017 en 2018 is dat 7,5 EC en voor studenten die vóór 2017 zijn gestart 15 EC.

Je volgt 1 methodencursus  (7,5 EC op niveau 2/3), deze cursus volg je in blok 3. Je hebt keuze uit de volgende cursussen:

Jaar 3: Voorbereiding eindwerkstuk

De cursus Escritura y comunicación académicas bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

In het kort

1 EC = 28 uur studielast
1 cursus: 7,5 EC * 28 uur = 210 uur
1 jaar: 8 cursussen van 7,5 EC = 60 EC
Hele opleiding: 3 * 60 EC = 180 EC

Vragen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.