Tot voor kort waren weldenkende mensen ervan overtuigd dat religie uit het publieke leven zou verdwijnen als gevolg van de modernisering van de samenleving. Geloof zou louter een zaak van de persoonlijke levenssfeer worden. De laatste decennia is echter het tegendeel waar gebleken: religie leverde conflictstof van Noord-Ierland tot Indonesië en Nigeria. 

Inhoud en doel minor

In deze interdisciplinaire minor verkennen wij de historische processen achter de terugkeer van religie in het publieke domein, en in het publieke debat. Het zwaartepunt ligt op de rol van het christendom in West-Europa, maar nadrukkelijk binnen de bredere context van de historische en contemporaine relaties met de wereld daarbuiten. Zij richt zich op studenten van religiewetenschappen, historici en sociale wetenschappen met een interesse in de religieus gefundeerde gevoeligheden in sociale en internationale betrekkingen en conflicten.

In de geseculariseerde landen van Oost-Europa zijn de oude kerken terug van weggeweest en evangelicale en fundamentalistisch-christelijke groepen drukken hun stempel op de Amerikaanse politiek. Buiten de westerse wereld staat de koloniale erfenis van zending en missie ter discussie, inclusief de wijze waarop koloniale regimes religie op westerse leest gedefinieerd en de verhoudingen tussen religieuze groepen politiek verankerd hebben. Het islamdebat in West-Europese landen heeft ertoe geleid dat oude controverses over sleutelbegrippen als tolerantie, secularisatie en fundamentalisme nieuw leven worden ingeblazen. 

Studieprogramma

De minor Religie in het publieke domein bestaat uit vier verplichte cursussen.

Blok 1
Blok 2

GE2V15003
Religieuze culturen in de VS
Niveau 2
7,5 EC

Blok 3

RS2V15001
Kolonialisme en religieus pluralisme
Niveau 3
7,5 EC

Blok 4

GE3V15004
Religie, cultuur en moderniteit
Niveau 3
7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten binnen de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier (doc) gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Het formulier kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 mei t/m dinsdag 6 juni 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2016-2017.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp) Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Balie

maandag t/m vrijdag: 11.00 - 15.00 uur

 

Waarvoor ga je naar het Studiepunt Geesteswetenschappen?

 • voor studie-inhoudelijke zaken:
  • cursusinschrijving
  • roosters
  • registratie studieresultaten (OSIRIS)
  • studievoortgangoverzicht (SVO)
  • stages
  • studeren in het buitenland
  • en afstuderen
 • om een afspraak maken met
  • de studieadviseur
  • de stagecoördinator
  • en coördinator buitenland
 • voor het waarmerken van diploma's en cijferlijsten
 • om een verzoek tot vrijstelling of goedkeuring van cursussen in te dienen