Deze minor wordt in 2019-2020 niet meer aangeboden.

Inhoud minor

De minor Politiek tussen nationale staat en mondiale samenleving gaat over de veranderende institutionele context van politieke processen in Europa. Welke verschillende politieke instituties heeft Europa gekend sinds het eind van de achttiende eeuw? Wat zijn hierbij belangrijke concepten en theorieën? Hoe wordt het politieke gezag überhaupt gelegitimeerd? En kan het sociaal contract dat de natiestaat legitimeert en burgers beschermt ook werken op internationaal niveau?

Doel

Het doel van deze minor is niet alleen om studenten een grondige kennis te laten verwerven van politieke, geschiedkundige en filosofische inzichten over de natiestaat en politiek op mondiaal vlak, maar ook om de studenten in staat te stellen om zelf op een onderbouwde en kritische manier vragen te kunnen onderzoeken op dit terrein. 

Cursussen

Het studieprogramma van de minor bestaat uit vier cursussen. De eerste cursus geeft een inleiding in institutionele analyse, waarbij zowel economische als politieke instituties centraal staan. Daarna volgt een cursus waarin een historisch overzicht gegeven wordt van verschuivingen in het denken over politieke macht en instituties. De derde cursus richt zich op de politiek-filosofische vraag of de legitimatie voor politieke instituties op nationaal vlak ook op mondiaal vlak stand houdt. In de laatste cursus kunnen de studenten de opgedane kennis aanwenden in het beantwoorden van een eigen onderzoeksvraag over politieke instituties.

De eerste en vierde cursus van deze minor zijn gemeenschappelijk met de minor Macht en onmacht van de markt, waarin economische instituties centraal staan in plaats van politieke instituties.

Aansluiting bachelor

De minor sluit goed aan op, onder meer:

  • de Thematisch oriënterende cursus (TOC) 'Rechtvaardige wereld' bij de bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies.
  • de verdiepingspakketten 'Staat en burgerschap', 'Geschiedenis van het kapitalisme' en 'Globalisering' bij de bacheloropleiding Geschiedenis.
  • de verdiepingspakketten 'Ethiek en Politiek' en 'Wat is de mens?' bij de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Voorbereiding master

De minor bereidt goed voor op, onder meer:

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok1

GE2V15001

Geld, macht, staat en markt

Niveau 2

7,5 EC

Blok 2

GE3V15003

De verplaatsing van de politiek

Niveau 3

7,5 EC

Blok 3

WY3V15002

Legitimatie van de politiek

Niveau 3

7,5 EC

Blok 4

GE3V14007

Instituties geanalyseerd

Niveau 3

7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Cursusplanner.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.