Masterscriptie

Om te kunnen afstuderen schrijf je een scriptie. In je scriptie laat je zien dat je:

  • aantoonbare kennis hebt van en inzicht in het vakgebied van de Nederlandse taal en cultuur op een gevorderd niveau. Dit betreft de taal-, communicatie- en letterkunde van het Nederlands in de context van internationalisering en globalisering, met bijzondere aandacht voor de achtergronden van taal- en cultuurbeleid en taal- en cultuurverspreiding op regionaal, landelijk en internationaal niveau;
  • een originele bijdrage kan leveren aan die kennis door middel van onderzoek en dat je de onderzoeksresultaten kan integreren met bestaande wetenschappelijke inzichten;
  • volgens de gangbare wetenschappelijke normen kan rapporteren aan een publiek van specialisten over een relevant wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal-, communicatie- en letterkunde.

Afspraken over de scriptie maak je over het algemeen met je begeleidende docent. Heb je andere vragen? Neem dan contact op met je mastercoördinator.

Onderzoek en probleemstelling

Je masterscriptie (15 EC) bestaat uit een onderzoek. Centraal in een onderzoeksvoorstel is de probleemstelling. Een goede probleemstelling vormt het raamwerk van elk wetenschappelijk onderzoek. In principe komt elke probleemstelling voort uit een specifieke vraag die je over een bepaald fenomeen of proces wilt stellen en een idee van wat het antwoord op je vraag zou kunnen zijn. Jouw interesse in het fenomeen en de probleemstelling vormen het vertrekpunt voor het uitwerken van een onderzoeksopzet.

Een afstudeerscriptie heeft bij uitstek een wetenschappelijk karakter. Dat houdt allereerst in dat de probleemstelling geworteld is in een serieuze wetenschappelijke theorie en aansluit bij de recente literatuur over het onderwerp. Vervolgens doe je onderzoek volgens een welgekozen methode. Ten slotte voldoet de verslaglegging aan de wetenschappelijke eisen.

Voor meer informatie zie Richtlijnen Masterthesis (pdf). 

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.