Het masterprogramma Neerlandistiek heeft een studielast van 60 EC. In het programmaboek staat alle informatie die je aan het begin van het studiejaar nodig hebt.

Studieopbouw

  • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste kiest!
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder:

Onderdelen van het programma

Het studieprogramma omvat de volgende onderdelen:

  • 3 verplichte cursussen (15 EC)
  • een verplichte keuze voor 15 EC uit de keuzecursussen
  • een stage voor 10 EC
  • een onderzoeksproject van 20 EC

 

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen

Je kunt het programma eventueel invullen met cursussen uit het landelijke aanbod van Masterlanguage. Wanneer je cursussen van Masterlanguage wilt volgen, moet je dit eerst overleggen met de programmacoördinator en studieadviseur. Daarnaast moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie.

 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’.