Het masterprogramma Neerlandistiek heeft een studielast van 60 EC. In het programmaboek staat alle informatie die je aan het begin van het studiejaar nodig hebt.

Het programma richt zich op beleidsmatige, culturele en communicatieve vraagstukken op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. We benaderen die vraagstukken vanuit de perspectieven van de ‘transnational studies’, transnationale neerlandistiek en interculturele communicatie, met aandacht voor de verhouding tussen individu-groep-natie-internationale context. In concreto vanuit deze invalshoeken:

 • Vergelijkend perspectief. Je leert overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse taal en cultuur en andere talen en culturen te onderscheiden en te beoordelen. Veel van het onderzoek dat je uitvoert zal daarom comparatief van aard zijn. Welke taalpolitiek kiest Nederland bijvoorbeeld, en hoe kijkt men in het buitenland tegen deze politiek aan?
 • Processen van beeld- en identiteitsvorming. Je verwerft inzicht in de (stereotiepe) beeldvorming van de Nederlandse identiteit binnen en buiten Nederland. Je leert hoe culturele identiteiten geconstrueerd worden met gebruikmaking van specifieke taal- en cultuurkenmerken. Hoe dragen bijvoorbeeld vertalingen van Nederlandse literaire werken bij aan het beeld dat in het buitenland van Nederland bestaat?
 • Meertaligheid en taalvaardigheid. Je leert hoe verschillen in taalvaardigheid het onderlinge begrip kunnen beïnvloeden, en hoe Nederlandse taalpolitiek op lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal beleid ingericht is. Hoe communiceren meertalige jongeren, en wat is daar Nederlands of juist internationaal aan?
 • Interactie tussen de Nederlandse samenleving en samenlevingen met andere talige en culturele achtergronden. Welke weerslag heeft een langdurige internationale en meertalige samenwerking in de literatuur en op het taalgebruik?
 • Educatief perspectief. Je leert hoe je de inzichten die je opdoet vanuit die verschillende invalshoeken kunt overdragen aan anderen. Je bekijkt wat er in lessen Nederlands in binnen- en buitenland aan bod komt, en welke visies er aan deze keuzes ten grondslag liggen.

Het masterprogramma Neerlandistiek heeft een studielast van 60 EC. In de het studeerwijzer staat alle informatie die je aan het begin van het studiejaar nodig hebt.

Studieopbouw

 • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste kiest!
 • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder:

Onderdelen van het programma

Het studieprogramma omvat de volgende onderdelen:

 • 4 verplichte cursussen (20 EC)
 • een verplichte keuze voor 10 EC uit de keuzecursussen (zie hieronder het uitklapmenu 'Keuzecursussen: vakinhoudelijke accenten)
 • een stage voor 15 EC
 • een onderzoeksproject van 15 EC

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Bij het invullen van de keuzeruimte kun je vakinhoudelijke accenten leggen. Je kunt kiezen voor een focus op:

1) Interculturele communicatie;
2) Letterkunde;
3) Taalkunde;
4) Taalbeheersing/communicatie

In onderstaand schema vind je welke keuzecursussen bij de verschillende deelgebieden van de Neerlandistiek horen. Je mag ook cursussen uit verschillende deelgebieden combineren al naar gelang je voorkeur.

Binnen het masterprogramma Neerlandistiek kunnen de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Je vindt meer info over masterlanguage op:  www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen

Blok 2: Taalbeheersing in de praktijk

Blok 3: Historische letterkunde in de klas

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/neerlandistiek/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’.