Studieprogramma

Het masterprogramma Neerlandistiek heeft een studielast van 60 EC. 

Het programma richt zich op beleidsmatige, culturele en communicatieve vraagstukken op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. We benaderen die vraagstukken vanuit de perspectieven van de ‘transnational studies’, transnationale neerlandistiek en interculturele communicatie, met aandacht voor de verhouding tussen individu-groep-natie-internationale context. In concreto vanuit deze invalshoeken:

 • Vergelijkend perspectief. Je leert overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse taal en cultuur en andere talen en culturen te onderscheiden en te beoordelen. Veel van het onderzoek dat je uitvoert zal daarom comparatief van aard zijn. Welke taalpolitiek kiest Nederland bijvoorbeeld, en hoe kijkt men in het buitenland tegen deze politiek aan?
 • Processen van beeld- en identiteitsvorming. Je verwerft inzicht in de (stereotiepe) beeldvorming van de Nederlandse identiteit binnen en buiten Nederland. Je leert hoe culturele identiteiten geconstrueerd worden met gebruikmaking van specifieke taal- en cultuurkenmerken. Hoe dragen bijvoorbeeld vertalingen van Nederlandse literaire werken bij aan het beeld dat in het buitenland van Nederland bestaat?
 • Meertaligheid en taalvaardigheid. Je leert hoe verschillen in taalvaardigheid het onderlinge begrip kunnen beïnvloeden, en hoe Nederlandse taalpolitiek op lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal beleid ingericht is. Hoe communiceren meertalige jongeren, en wat is daar Nederlands of juist internationaal aan?
 • Interactie tussen de Nederlandse samenleving en samenlevingen met andere talige en culturele achtergronden. Welke weerslag heeft een langdurige internationale en meertalige samenwerking in de literatuur en op het taalgebruik?
 • Educatief perspectief. Je leert hoe je de inzichten die je opdoet vanuit die verschillende invalshoeken kunt overdragen aan anderen. Je bekijkt wat er in lessen Nederlands in binnen- en buitenland aan bod komt, en welke visies er aan deze keuzes ten grondslag liggen.

Studieopbouw

 • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest!
 • Een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma vind je hieronder:

Onderdelen van het programma

Het studieprogramma omvat de volgende onderdelen:

 • 4 verplichte cursussen (20 EC)
 • een verplichte keuze voor 10 EC uit de keuzecursussen (zie hieronder het uitklapmenu 'Keuzecursussen: vakinhoudelijke accenten)
 • een stage voor 15 EC
 • een onderzoeksproject van 15 EC

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in Osiris onder het tabblad ‘Voortgang’.