Het masterprogramma Neerlandistiek heeft een studielast van 60 EC. In het programmaboek staat alle informatie die je aan het begin van het studiejaar nodig hebt.

Studieopbouw

  • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste kiest!
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder:

Onderdelen van het programma

Het studieprogramma omvat de volgende onderdelen:

  • 4 verplichte cursussen (20 EC)
  • een verplichte keuze voor 10 EC uit de keuzecursussen (zie hieronder het uitklapmenu 'Keuzecursussen: vakinhoudelijke accenten)
  • een stage voor 15 EC
  • een onderzoeksproject van 15 EC

 

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Bij het invullen van de keuzeruimte kun je vakinhoudelijke accenten leggen. Je kunt kiezen voor een focus op:

1) Interculturele communicatie;
2) Letterkunde;
3) Taalkunde;
4) Taalbeheersing/communicatie

In onderstaand schema vind je welke keuzecursussen bij de verschillende deelgebieden van de Neerlandistiek horen. Je mag ook cursussen uit verschillende deelgebieden combineren al naar gelang je voorkeur.

Binnen het masterprogramma Neerlandistiek kunnen de volgende cursussen uit het landelijke cursusaanbod van Masterlanguage (MaLa) als keuzecursus gevolgd worden. Je vindt meer info over masterlanguage op:  www.masterlanguage.nl. Op diezelfde website schrijf je je in voor de cursussen

Blok 2: Taalbeheersing in de praktijk

Blok 3: Historische letterkunde in de klas

Let op: Voor MaLa-cursussen buiten de bovenstaande selectie moeten studenten toestemming aanvragen bij de examencommissie om de cursus(sen) mee te laten tellen voor het afstuderen.
Kijk hiervoor op de studenten-website: https://students.uu.nl/gw/neerlandistiek/praktische-zaken/regelingen-en-procedures

 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’.