Je rondt deze onderzoeksmaster af met een scriptie. Een onderzoeksmasterscriptie is een wetenschappelijke tekst waarin je, op basis van onafhankelijk onderzoek, geacht wordt bij te dragen aan het debat binnen je vakgebied.

Aanpak

De centrale onderzoeksvraag moet je aan het begin helder formuleren. Je zet verder de relevantie van de onderzoeksvraag met betrekking tot het wetenschappelijk debat binnen het vakgebied uiteen. In het hoofdgedeelte van de tekst moet je laten zien hoe je te werk bent gegaan in de beantwoording van je onderzoeksvraag; wat is je methode, waarom heb je hiervoor gekozen en wat zijn je bevindingen? In de conclusie moet je je bevindingen analyseren in het licht van je oorspronkelijke vraag en de bredere gevolgtrekkingen van je conclusies toelichten.

Vereisten

Een onderzoeksmasterscriptie moet in correct en duidelijk Engels geschreven zijn. Als student Nederlandse letterkunde mag je je scriptie ook in het Nederlands schrijven. Doorgaans bevat de scriptie 30.000 woorden met een maximum van 40.000 woorden (inclusief voetnoten en literatuurlijst).

Meer informatie?

Digitaal scriptiearchief

Als je scriptie af is en is goedgekeurd, moet je deze uploaden naar het digitaal scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek, Scripties Online. Dit is een verplicht onderdeel van je afstuderen. Je kunt hier ook scripties van andere studenten inzien.

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle scripties worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de opleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

De beoordeling van je scriptie wordt binnen de faculteit Geesteswetenschappen gedaan aan de hand van een standaard beoordelingsformulier voor een researchmaster (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar of wanneer zij komen tot een eindcijfer van 6,5 of lager, wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).