Let op; Deze minor vervalt in 2017-2018.

Studenten die in blok 3 van 2016-17 met deze minor zijn gestart, kunnen deze in blok 1 en 2 van 2017-18 nog afronden.

 

Doel en inhoud minor

In deze minor wordt gereflecteerd op verhalen die Nederlanders over en aan zichzelf en de wereld vertellen, in verschillende media en in verschillende perioden en tijdperken. De vier cursussen gaan over de cruciale aspecten en functies van die verhalen: identiteit, boek- en filmcultuur, landschap en taal. Elk van de aspecten en functies wordt in diachronie bestudeerd om ontwikkelingen en turning points te signaleren. Referentiekader hierbij is steeds de huidige situatie. Het doel is om te leren reflecteren op (de geschiedenis van) de Nederlandse cultuur, taal & identiteit.

Cursussen

  1. ‘God created the earth, but the Dutch created the Netherlands.’ Nederlanders hebben Nederland gevormd, maar hoe vormde het land de Nederlanders? Welke rol heeft het landschap gekregen in de Nederlandse cultuur en het Nederlands identiteitsbesef? In deze cursus staat de relatie tussen Nederlanders en hun leefomgeving centraal. Daarbij worden twee aspecten van het Nederlandse landschap uitgelicht: water en wonen. Traditioneel speelt het water een grote rol in het Nederlands bewustzijn en is het veelvuldig aanwezig in culturele uitingen: ‘Denkend aan Holland zie ik brede rivieren…’ Representaties van het water in woord en beeld door de eeuwen heen worden besproken, ook met het doel te bezien of die representaties voor alle inwoners van een land hetzelfde doel en belang dienen. Kijken Limburgse auteurs en schilders hetzelfde tegen water aan als bijvoorbeeld Zeeuwse, en hoe worden zo lokale en regionale identiteiten gevormd in relatie tot nationale?  Ook de Nederlandse tradities in ruimtelijke ordening, van polders tot Vinexwijk, bekijken we aan de hand van boeken, schilderijen en films waarin deze tradities tot stand komen en tegelijk bediscussieerd en bekritiseerd worden. Niet iedereen woont bijvoorbeeld graag in een Vinexwijk. Hoe hangen opinies daarover samen met identiteitsvorming? In deze cursus worden verbeeldingen van het landschap en de woonomgeving in woord en beeld geanalyseerd en geïnterpreteerd. We verdiepen ons in een theoretisch kader waarmee die analyses kunnen worden gemaakt en oefenen in een excursie naar het Rijksmuseum, een presentatie en een onderzoeksnota in het koppelen van theorie en analyse. 
  2. Nederland is niet eentalig. Zo worden naast het Algemeen Nederlands ook Fries en een groot aantal (andere) streektalen gesproken. Taalvariëteiten hoeven echter niet altijd geografisch gedefinieerd te zijn; er bestaan ook taalvariëteiten die gangbaar zijn in bepaalde maatschappelijke groepen. Zo duidt de term „Poldernederlands“ van Jan Stroop op een variëteit van het Nederlands die gangbaar zou zijn onder hoger opgeleide vrouwen in het Gooi. Ook in het door René Appel genoemde ‘straattaal’ - een jeugdtaal waarin niet alleen veel leenwoorden uit het Engels, maar ook uit allochtone minderheidstalen herkenbaar zijn - lijkt identificatie en identiteit hand in hand te gaan met taal. In deze vierde en laatste cursus komen de diverse taalvariëteiten door de eeuwen heen aan de orde, en wordt de relatie gezocht tussen taal en identiteit.

Studieprogramma

De minor Nederlandse cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).