Doel en inhoud minor

Er verblijven grote groepen mensen voor kortere of langere tijd in Nederland voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Vanuit de overheid en de samenleving wordt van deze mensen gevraagd Nederlands te leren. Deze minor biedt een gedegen theoretische en praktische kennismaking met het onderwijzen, leren en gebruiken van het Nederlands als Tweede Taal (NT2). NT2 wordt niet geïsoleerd beschouwd in deze minor maar altijd in samenhang met de sociale en linguïstische achtergrond van leerders waarbij veel aandacht is voor aspecten van meertaligheid en taalcontact. Tot in de jaren tachtig was er veel belangstelling voor NT2 vanuit de praktijk van de komst van veelal laagopgeleide arbeidsmigranten en hun nakomelingen. Hoewel deze groep door de jaren heen altijd wel in meerdere of mindere mate vertegenwoordigd is geweest, is in de afgelopen (en komende) jaren de nadruk verschoven naar vluchtelingen. Behalve voor deze groepen migranten, is er in de minor ook aandacht voor andere leerders van het Nederlands als Tweede Taal, zoals buitenlandse studenten en expats. 

Als je belangstelling hebt voor taal, en in het bijzonder voor het Nederlands als tweede taal of vreemde taal, biedt deze minor je de gelegenheid om je kennis en inzicht in dit onderwerp te verbreden en te verdiepen. In de minor verwerf je kennis en inzicht in de belangrijkste theorieën over tweede-taal-ontwikkeling, over het leren van een tweede of vreemde taal. Je maakt kennis met de praktijk in een onderwijsstage waarin je studenten begeleidt die Nederlands aan het leren zijn. Tenslotte verdiep je je in de bijzondere taalsituatie van jeugdige en volwassen vluchtelingen, en leer je deze begrijpen vanuit diverse perspectieven.

Studenten van Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen met belangstelling voor deze problematiek zijn van harte welkom in deze minor.

NB. Deze minor leidt niet op tot docent NT2, maar biedt verdieping en achtergrond op het thema.

Cursussen

De minor richt zich op 3 leerlijnen:

  1. Theorie: gestuurde en ongestuurde (natuurlijke) tweedetaalverwerving; positionering van NT2 in debatten rond meertaligheid en taalcontact.
  2. Praktijk: kennismaking met praktijk van onderwijs, in de vorm van individuele begeleiding van studenten die Nederlands leren.
  3. Context: Toepassen van theoretische en praktische inzichten in maatschappelijke context van taalonderwijs voor jeugdige en volwassen vluchtelingen en andere migranten.

Studieprogramma

De minor Nederlands als tweede taal bestaat uit bestaat uit drie verplichte cursussen en een verplichte stage (30 EC).

Veronderstelde voorkennis

Het is essentieel dat de minorstudenten voldoende beheersing van de traditionele schoolgrammatica overeenkomstig met de toets basisgrammatica (MT1V11002) hebben.

Blok 1

TL2V14104

Tlc-Tweede Taalontwikkeling

Niveau 2

7,5 EC

LET OP: de student Engels die deze minor volgt, dient voor TL2V14104 een andere cursus te kiezen. Neem contact op met de studieadviseur.

Blok 2

TL2V17001

Tlc- Nederlands als Tweede Taal

Niveau 2

7,5 EC

LET OP: De student die deze minor volgt, en eerder NE3V14301 (Ned-Nederlands als Tweede Taal) heeft afgerond, dient een andere cursus te kiezen. Neem contact op met de studieadviseur.

Blok 3

TL2V17002

Tlc-Stage NT2

Niveau 2

7,5 EC

LET OP: De student Taal- en Cultuurstudies die deze minor volgt, kan geen stage opnemen als onderdeel van de minor; deze student dient daarvoor een andere cursus te kiezen. Neem contact op met de studieadviseur.

Overige studenten kunnen hier meer informatie over de stage vinden.

Blok 4

TL3V17001

Tlc-Taalonderwijs aan nieuwkomers

Niveau 3

7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.