Inhoud

Er verblijven grote groepen mensen voor kortere of langere tijd in Nederland voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Vanuit de overheid en de samenleving wordt van deze mensen gevraagd Nederlands te leren. Deze minor biedt een gedegen theoretische en praktische kennismaking met het onderwijzen, leren en gebruiken van het Nederlands als Tweede Taal (NT2). NT2 wordt niet geïsoleerd beschouwd in deze minor maar altijd in samenhang met de sociale en linguïstische achtergrond van leerders waarbij veel aandacht is voor aspecten van meertaligheid en taalcontact. Tot in de jaren tachtig was er veel belangstelling voor NT2 vanuit de praktijk van de komst van veelal laagopgeleide arbeidsmigranten en hun nakomelingen. Hoewel deze groep door de jaren heen altijd wel in meerdere of mindere mate vertegenwoordigd is geweest, is in de afgelopen (en komende) jaren de nadruk verschoven naar vluchtelingen. Behalve voor deze groepen migranten, is er in de minor ook aandacht voor andere leerders van het Nederlands als Tweede Taal, zoals buitenlandse studenten en expats.  

Studenten van Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen met belangstelling voor deze problematiek zijn van harte welkom in deze minor.

NB. Deze minor leidt niet op tot docent NT2, maar biedt verdieping en achtergrond op het thema.

Doel

Als je belangstelling hebt voor taal, en in het bijzonder voor het Nederlands als tweede taal of vreemde taal, biedt deze minor je de gelegenheid om je kennis en inzicht in dit onderwerp te verbreden en te verdiepen. In de minor verwerf je kennis en inzicht in de belangrijkste theorieën over tweede-taal-ontwikkeling, over het leren van een tweede of vreemde taal. Je maakt kennis met de praktijk in een onderwijsstage waarin je studenten begeleidt die Nederlands aan het leren zijn. Ten slotte verdiep je je in de bijzondere taalsituatie van jeugdige en volwassen vluchtelingen, en leer je deze begrijpen vanuit diverse perspectieven.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Cursussen

De minor richt zich op 3 leerlijnen:

  1. Theorie: gestuurde en ongestuurde (natuurlijke) tweedetaalverwerving; positionering van NT2 in debatten rond meertaligheid en taalcontact.
  2. Praktijk: kennismaking met praktijk van onderwijs, in de vorm van individuele begeleiding van studenten die Nederlands leren.
  3. Context: Toepassen van theoretische en praktische inzichten in maatschappelijke context van taalonderwijs voor jeugdige en volwassen vluchtelingen en andere migranten.

Veronderstelde voorkennis

Het is essentieel dat de minorstudenten voldoende beheersing van de traditionele schoolgrammatica overeenkomstig met de toets basisgrammatica (MT1V11002) hebben en bekendheid met de beginselen van de taalwetenschap (bijv. Van Taal Naar Talen of Topics in Linguistics).

Studieprogramma

De minor Nederlands als tweede taal bestaat uit bestaat uit drie verplichte cursussen en een verplichte stage (30 EC).

LET OP:

  • De student BA English Language and Culture die deze minor volgt, dient voor TL2V14104 en andere cursus te kiezen. Neem contact op met de studieadviseur.
  • De student Taal- en Cultuurstudies die deze minor volgt, kan de stage alleen volgen als van de verplichte stage van 15 EC, de helft nog niet ingevuld is. Anders dient de student als vervanging een andere cursus te kiezen. Neem in dat geval contact op met de studieadviseur.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Stage in de NT2-minor: wat moet ik regelen?

De registratie voor de stage in de NT2-minor loopt via de reguliere stageprocedure van de faculteit Geesteswetenschappen. Dit betekent dat je een aantal dingen moet regelen voor je inschrijving en voordat je de stage kan starten. Je krijgt hierover bericht van de minorcoördinator als het zover is (ongeveer begin december). Je dient dan drie documenten in te leveren bij het Stagebureau GW (stage.gw@uu.nl):

  1. Stagewerkplan NT2-minorstage (formulering van o.a. je leerdoelen en afspraken omtrent begeleiding – let op: dit formulier ontvang je begin december van de minorcoördinator)
  2. Stagewerkplanformulier (goedkeuring van het stagewerkplan door je stagedocent en stagebegeleider bij UCU. Benodigd: handtekening van jezelf, je stagedocent en je stagebegeleider bij UCU)
  3. Stageovereenkomst (benodigd: een handtekening van jezelf, je stagebegeleider bij UCU en de derde handtekening wordt verzorgd door het Stagebureau)

Mocht je vragen hebben over deze procedure, neem dan contact op met de departementale stagecoördinator (Karen Schoutsen, stagetlc@uu.nl).

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.