Met een stage pas je, wat je in je opleiding hebt geleerd, in de praktijk toe. Je kunt een gedeelte van je profileringsruimte (7,5 tot max. 15 EC) gebruiken om stage te lopen. 

Stage Muziekwetenschap

Contactpersoon stages MCW

Telefoonnummer: 030 253 6263

Je stagecoördinator is je contactpersoon voor stages, bijvoorbeeld voor vragen of informatie als je overweegt stage te gaan lopen. Heb je al een stage gevonden? Vraag dan je stagecoördinator om je te koppelen aan een stagedocent. Je inschrijving wordt geregeld door het Stagebureau Geesteswetenschappen (Studiepunt Geesteswetenschappen). Dit kun je dus niet zelf doen, zoals bij normale vakken.

Stagebureau Geesteswetenschappen

(Studiepunt Geesteswetenschappen)

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
stage.gw@uu.nl

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer!

Stage lopen 

Lees ook de uitgbreide stagehandleiding voor studenten.

Belangrijke documenten in de opstartfase

Stage zoeken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats (bijvoorbeeld via je eigen netwerk van bekenden, sociale media, Stages Geesteswetenschappen en Career Services). Je stagecoördinator kan je eventueel ook helpen. Begin in ieder geval tijdig met het zoeken naar een stage en kijk hoe de stage in je studieprogramma past. Let op: niet elke stage is even geschikt. 

Handige bijeenkomsten om bij te wonen zijn: CarrièreNacht GeesteswetenschappenYour Perspective en de sollicitatietrainingen van Career Services.

Als je een stage gevonden hebt, meld je dit bij je stagecoördinator S.Sprenger@uu.nl. Voor bachelorstages op het gebied van Media en Cultuur (en Muziek) is zij ook je stagedocent. Het is niet de bedoeling dat je zelf docenten hiervoor benadert. De docent bepaalt of de stageopdracht wordt goedgekeurd.

Stagewerkplan maken

Als je bent aangenomen op een stageplek, schrijf je een conceptversie van je stagewerkplan. Hierin beschrijf je: de stageopdracht, de leerdoelen, afspraken rondom begeleiding en enkele belangrijke data, zoals gesprekken, presentaties en deadlines. Wat er exact in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van de stage die je gaat lopen:

In overleg met de stagebegeleider en je stagedocent stel je een definitief stagewerkplan op. 

Goedkeuring

Vul het stagewerkplanformulier in en laat dit ondertekenen door je stagedocent én de stagebegeleider. 

Stageovereenkomst opstellen

Voor je stage moet er een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student worden opgesteld. Zo wordt je stagevergoeding en je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je gebruikt hiervoor de standaard stageovereenkomst (pdf) van de faculteit Geesteswetenschappen (of de Engelse versie, internship agreement (pdf)). Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst.

Zodra je je overeenkomst hebt ondertekend en laten ondertekenen door je stagebegeleider (dus niet stagedocent), mail je het volgende naar het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl ):

 • stagewerkplanformulier (ondertekend door alle partijen)
 • stagewerkplan
 • originele stageovereenkomst

Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst. Je stagedocent hoeft de stageovereenkomst dus niet te tekenen.

Vervolgens ontvangen jij, je docent en de stageorganisatie een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour. Ook word je dan ingeschreven voor de stage in OSIRIS (dit kun je niet zelf doen). Het is dus niet de bedoeling dat je docent je toevoegt in Osiris!

Let op! Het is verplicht, zeker als je naar het buitenland gaat, bovengenoemde documenten vóór aanvang van je stage in te leveren bij het Stagebureau. Lukt dit niet, doe het dan zo spoedig mogelijk erna, uiterlijk 2 weken na aanvang van je stage.

Uitzonderingen 

Met sommige stageorganisaties zijn afwijkende afspraken gemaakt:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mediastages
  Deze instanties hebben een eigen stageovereenkomst.
 • Meertens Instituut
  Je levert zowel de facultaire overeenkomst als de eigen overeenkomst van het Meertens Instituut aan.

Begeleiding

Verschillende mensen begeleiden je tijdens je stage:

 • de stagedocent, die de stage vanuit de universiteit begeleidt 
 • een stagebegeleider bij je stageorganisatie

Logboek bijhouden

Tijdens je stage lever je minimaal drie keer een logboek in waarin je werkzaamheden en reflectie daarop vastlegt. Je stagedocent geeft hier feedback op. Je logboek voeg je uiteindelijk toe als bijlage aan je stageverslag.

Stageverslag schrijven

Je stage wordt beoordeeld op basis van je stageverslag. Je kunt het beste al vroeg tijdens je stage beginnen met het schrijven ervan. Je mag 10% van je stage-werktijd hieraan besteden.

Stageverslag afronden

Aan het einde van de stage rond je het stageverslag af. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent.

Stageverslag inleveren

Je levert het verslag in bij je stagedocent en eventueel de stageorganisatie. Mail je verslag (inclusief alle bijlagen) naar het Stagebureau Geesteswetenschappen: stage.gw@uu.nl.

Beoordeling van je stage

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De beoordeling gebeurt aan de hand van een standaard beoordelingsformulier dat hoort bij het soort stage:

We vragen je stagebegeleider van de stageorganisatie ook om nadere input voor de beoordeling. Hiervoor kun je het feedbackformulier stagewerkplek (pdf) / Internship Feedback Form (pdf, Engels) gebruiken.

Eindcijfer

Je stagedocent stelt je op de hoogte van je eindcijfer en zorgt dat je de ingevulde beoordelingsformulieren ontvangt of kunt inzien. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Een stage is niet altijd even gemakkelijk te vinden, maar er zijn allerlei manieren om toch stage te kunnen lopen. 

Stage als je een functiebeperking hebt

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met je stagecoördinator. Ook kun je gebruik maken van onderstaande websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je aan topsport doet, kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator voor meer informatie en als je hier vragen over hebt.