Stage MA Meertaligheid en taalverwerving

De verplichte begeleide praktijkcomponent (blok 3) van het programma MTV kan op verschillende manieren worden ingevuld. Een stage lopen van 5 of 10 EC is één van de opties. De MTV-stage bevat een duidelijke onderzoekscomponent en is een mooie voorbereiding op de beroepsuitoefening als deskundige op het gebied van ons programma.

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie om je stage te regelen en af te ronden, inclusief de uitgebreide richtlijnen voor de begeleide praktijkcomponent. Neem bij het voorbereiden van je stage tijdig contact op met Marijke de Belder (stagecoördinator MA MTV). Hij zal je een stagedocent toewijzen en kan controleren of de stage geschikt is.

Doelen stage MA MTV

Het doel van de stage of 'begeleide praktijkcomponent', zoals wij hem ook wel noemen, is voorbereiding op de beroepsuitoefening als deskundige op het gebied van het programma. Bekijk hier de uitgebreide richtlijnen voor de begeleide praktijkcomponent. De succesvolle student leert om de opgedane kennis op (mogelijk problematische) gebieden van de taalontwikkeling, taalvariatie, vreemdetalenonderwijs, meertaligheid en/of taaldescriptie op academisch werk -en denkniveau toe te passen bij een onderzoeksinstituut, instelling of bedrijf, en om de verworven wetenschappelijke inzichten te toetsen aan de praktijk van het werkveld.

Belangrijke randvoorwaarden stage MA MTV

  • De begeleide praktijkcomponent moet inhoudelijk aansluiten bij het programma Meertaligheid en Taalverwerving. Het onderzoek is toepassingsgericht en kan intern of extern uitgevoerd worden. Een intern onderzoek is gekoppeld aan lopende projecten binnen het onderzoeksinstituut (Uil-OTS), een extern onderzoek wordt uitgevoerd bij een ander onderzoeksinstituut of bij een instelling of bedrijf.
  • De begeleide praktijkcomponent kan worden opgenomen als cursorisch onderdeel van de taalspecifieke invulling van het programma, indien het voldoet aan de taalspecifieke eisen (het verslag is in de betreffende taal geschreven, de inhoud is gerelateerd aan de betreffende taal en het onderzoek is begeleid door een docent van de betreffende opleiding).
  • Je mag pas met de stage (en scriptie) beginnen als je het kerncurriculum hebt behaald. 

Stageproducten en -beoordeling

Je rondt de stage af met een stageverslag (4000 woorden) en een onderzoeksverslag (6000 woorden, exclusief bijlagen). Het stageverslag wordt becijferd door je stagedocent en het cijfer voor je onderzoeksverslag wordt in overleg beoordeeld door de onderzoeksbegeleider (een medewerker van het onderzoeksinstituut, de instelling of het bedrijf waar de student het onderzoek uitvoert) en je begeleidende docent. Beide verslagen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer.

Taalkeuze stageproducten

  • Om de stage te laten meetellen als taalspecifiek onderdeel is het noodzakelijk dat het stageverslag is geschreven in de taal van de desbetreffende track. Anders volstaat het Nederlands.
  • De taalkeuze van het onderzoeksverslag wordt in overleg met de onderzoeksbegeleider en de begeleidende docent bepaald. Indien de student een taalspecifieke invulling volgt moet het verslag in de betreffende taal worden geschreven.

Waar kun je stage lopen?

Voorbeelden van externe onderzoeksinstituten zijn het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen, de Fryske Akademy in Leeuwarden of het Meertens Instituut in Amsterdam. Voorbeelden van instellingen en bedrijven die onderzoek doen, beleid en/of materiaal ontwikkelen op gebieden die aansluiten bij de inhoud van het masterprogramma zijn de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), het CITO, de landelijke pedagogische centra, (taal)beleidsorganisaties, taleninstituten en uitgeverijen.

Stage-etalage: eerder gelopen stages

De Stage-etalage bevat eerder gelopen stages van de masterprogramma's van het departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC), zo ook van de master Meertaligheid en taalverwerving. Je kunt hier inloggen met je solis-ID en inspiratie opdoen voor jouw stagezoektocht. Aan het eind van je eigen stage, voeg je jouw stage toe aan de Stage-etalage ter inspiratie van toekomstige studenten Meertaligheid en taalverwerving. Met vragen kun je terecht bij de coördinator loopbaanoriëntatie van TLC, Karen Schoutsen.

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling. 

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.