De masterscriptie vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van het masterprogramma. De student toont aan in staat te zijn een aspect van het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. Het onderzoek is praktijkgericht, dat wil zeggen: het heeft betrekking op een algemeen maatschappelijk probleem of op een onderzoeksvraag die voortkomt uit een instelling of bedrijf. Het verslag van dit onderzoek moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. De student maakt hierbij duidelijk in staat te zijn de resultaten van zijn/haar bevindingen op een effectieve wijze te presenteren.

De masterscriptie wordt in principe geschreven in het Nederlands, behalve bij een taalspecifieke invulling.

Planning

Begin in de loop van blok 1, of uiterlijk blok 2, met nadenken over een onderwerp voor je scriptie. Vraag in een vroeg stadium advies aan de programmacoördinator of tutor. Aan het eind van blok 2 moet vaststaan: onderwerp, eerste begeleider en plan van aanpak. Je scriptie wordt afgerond in blok 4. Als uiterste inleverdatum geldt de laatste werkdag van het blok. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met uitdrukkelijk toestemming van de eerste begeleider kan hiervan worden afgeweken.

Taalspecifieke invulling

Bij een taalspecifieke invulling van het masterprogramma ben je verplicht je masterscriptie in de betreffende taal in te leveren. Let er ook op dat je je inschrijft voor de taalspecifieke variant. In dit geval is minstens één van de begeleiders van de scriptie een gekwalificeerd examinator in de betreffende taalopleiding die het taalspecifieke karakter van het afstudeerproject bewaakt.

Voor meer informatie zie Richtlijnen Masterthesis (pdf). Let erop dat dit document op het gebied van beoordeling verouderd kan zijn.

Digitaal scriptiearchief

Uiteindelijk moet je je masterscriptie uploaden in het digitale scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek. Dit is een verplicht onderdeel van het afstuderen. Je kunt in dit digitale scriptiearchief ook scripties van andere studenten inzien ter inspiratie.

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle scripties worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de opleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

De beoordeling van je scriptie wordt binnen de faculteit Geesteswetenschappen gedaan aan de hand van een standaard beoordelingsformulier voor de academische master.pdf (pdf). In sommige gevallen wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier derde beoordelaar.pdf (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).