Je masterscriptie is een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van je masterprogramma. Je onderzoekt en beoordeelt een aspect van je vakgebied mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. Je onderzoek is praktijkgericht, dat wil zeggen: het heeft betrekking op een algemeen maatschappelijk probleem of op een onderzoeksvraag die voortkomt uit een instelling of bedrijf. Het verslag van dit onderzoek moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. In je scriptie presenteer je de resultaten van je bevindingen op een effectieve wijze.

Je masterscriptie wordt in principe geschreven in het Nederlands, behalve bij een taalspecifieke invulling (zie tabblad hieronder).

Kijk voor de actuele gegevens over beoordeling, hieronder bij het tabblad beoordeling.

Bij een taalspecifieke invulling van het masterprogramma ben je verplicht je masterscriptie in de betreffende taal in te leveren. Let er ook op dat je je inschrijft voor de taalspecifieke variant. In dit geval is minstens één van de begeleiders van de scriptie een gekwalificeerd examinator in de betreffende taalopleiding die het taalspecifieke karakter van het afstudeerproject bewaakt.

In het verleden hebben studenten scripties geschreven over onder andere de volgende onderwerpen:

 • 'Topicalisatie in imperatieve zinnen in het Nedersaksisch en het Nederfrankisch: Een empirisch-descriptief onderzoek'
 • 'Meertaligheid in het onderwijs'
 • 'Die Rolle von syntaktischem Transfer bei niederländischsprachigen Fremdspracherwerbern des Deutschen. Eine Untersuchung anhand der Verbcluster im Nebensatz'
 • 'Du und Sie – je und u. Eine Untersuchung der Verwendung der Anredepronomina in der deutschen und der niederländischen Sprache'
 • 'The younger the better? Age effects in learning English as a foreign language'
 • 'Effects of explicit vs. implicit grammar instruction in secondary schools'
 • 'Teaching English to children with a language impairment'
 • 'L’acquisition segmentale et suprasegmentale des enfants français'
 • 'Etude de l’utilisation de la langue seconde et des stratégies de communication par des jeunes enfants alloglottes et leurs enseignantes lors d’une séance collective d’apprentissage de la L2 par la méthode Piramide aux Pays-Bas'
 • '"Do rieen ze os van de sukke aaf!" Onderzoek naar de taalkeuze van dialectsprekende kinderen in Limburg 30 juni 2011'
 • 'Frequenter of meer frequent. Een corpusonderzoek naar de invloed van het Engels op de trappen van vergelijking in het Nederlands'
 • 'El análisis de la anáfora SE por niños españoles'
 • ‘El uso de las preposiciones por los pacientes agramáticos españoles con afasia de Broca’

Begin in de loop van blok 1, of uiterlijk blok 2, met nadenken over een onderwerp voor je scriptie. Vraag in een vroeg stadium advies aan de programmacoördinator of tutor. Aan het eind van blok 2 moet vaststaan: onderwerp, eerste begeleider en plan van aanpak. Je scriptie wordt afgerond in blok 4. Als uiterste inleverdatum geldt de laatste werkdag van het blok. Alleen in uitzonderlijke gevallen en met uitdrukkelijk toestemming van de eerste begeleider kan hiervan worden afgeweken. 

Heb je vragen? Blijf er niet mee lopen, maar neem contact op met je begeleidende docent!

Daarnaast vind je meer informatie in het document Richtlijnen TLC Masterthesis. LET OP: op het gebied van beoordeling is dit document veroouderd, kijk voor de huidige stand van zaken bij het tabblad beoordeling dat je hieronder vindt.

Scriptiearchief

De UU heeft een eigen scriptiearchief waarin je je kunt oriënteren op onderwerpen en kunt zien waar andere studenten in het verleden hun scriptie over hebben geschreven.

Ben je klaar met je scriptie? Dan moet je de definitieve versie uploaden en publiceren in ons scriptieachrief (in Osiris). Je kunt dit pas doen als je een mailtje hebt gekregen van het Examensecretariaat. Je scriptie blijft 7 jaar bewaard.

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Scriptie inleveren

Als je je scriptie af hebt, moet je deze inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Als je begeleider heeft aangegeven dat je scriptie klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • je uploadt je scriptie in Osiris via de tab Zaken > Mijn zaken 
  en
 • je uploadt je scriptie in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je scriptie, lever je deze in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht. Binnen een week nadat je bericht hebt gekregen over je afstuderen, ontvang je een e-mail met instructies over hoe je je scriptie kunt uploaden naar het scriptiearchief in Osiris.

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle scripties worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de opleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

De beoordeling van je scriptie wordt binnen de faculteit Geesteswetenschappen gedaan aan de hand van een standaard beoordelingsformulier voor de academische master.pdf (pdf). In sommige gevallen wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier derde beoordelaar.pdf (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).