Je kunt in je profileringsruimte een of meer practica volgen van 7,5 EC (op niveau 3). Je kunt je hiervoor tijdens de cursusinschrijvingsperiode inschrijven. Het zijn cursussen met voorrangsregels, dus let op de kortere inschrijfduur!

Het practicum is een vorm van projectgestuurd onderwijs waarbij je gezamenlijk en onder begeleiding werkt aan een (onderzoeks)project dat nauw verbonden is aan de beroepspraktijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek dat in opdracht van een professionele partner (een bedrijf, een instelling, een maker) wordt uitgevoerd, al dan niet in directe samenwerking met de praktijk. Of er wordt gewerkt aan een concept of een concreet product dat een directe bijdrage levert aan het veld van media en cultuur.

Het practicum heeft als doel een brug te slaan tussen onderwijs, theorie en praktijk. Je leert om de kennis en vaardigheden die je in een van de verdiepingspakketten hebt opgedaan actief in te zetten in een professionele context. Je traint daarnaast belangrijke professionele vaardigheden, zoals het communiceren met professionele partners, werken in teamverband, ontwikkelen van ideeen en concepten en het toe werken naar een concreet eindproduct. 
 
Het practicum biedt een goede gelegenheid om aan den lijve te ervaren hoe je als media- en cultuurwetenschapper je kennis en vaardigheden productief kunt maken in de samenleving en maatschappij in het algemeen en in het veld van media en cultuur in het bijzonder. Op deze manier kun je je op een gedegen manier orienteren op (een deel van) de beroepspraktijk. 

Practica

De inhoud van het practicum staat niet altijd van tevoren vast. Ieder jaar wordt er opnieuw bekeken welk project centraal staat en met welke partners er wordt samengewerkt. Hierdoor is het mogelijk om in te blijven springen op vragen en verzoeken vanuit het veld en op wat actuele thema's zijn in de samenleving en in het veld van media en cultuur.

Let op: Practica Nieuwe media, Data School I en II zijn ieder te volgen als zelfstandige cursus van 7,5 EC. Practicum I een ingangseis is voor Practicum II. Als je beide practica wilt volgen, moet je je voor beide apart inschrijven via Osiris student.
 

Utrecht Data School Practicum  biedt onderwijs om met hedendaagse digitale tools data-onderzoek te verrichten. Je wordt getraind om met deze tools te werken, kritisch naar data te kijken en analyses en visualisaties te maken. Daarnaast leer je om gegevens in de juiste context te plaatsen en betekenis te geven. Deze cursus betreft een introductie in data-analyse. Gedurende het traject werk je aan een projectvoorstel dat je uiteindelijk gaat pitchen aan een externe opdrachtgever.

 

Utrecht Data School Practicum II biedt de tijd, begeleiding en faciliteiten om jouw projectvoorstel daadwerkelijk uit te voeren. Je leert zelfstandig onderzoek te doen en in samenwerkingsverband een product voor een opdrachtgever te realiseren. Je presenteert de uiteindelijke resultaten op een sympos.

 

 

Practicum Audiovisuele Media biedt de gelegenheid om de nodige basisvaardigheden toe te passen bij het realiseren van audiovisuele producties. Tijdens de wekelijkse seminars wordt het maakproces van fictiefilms en documentaires geanalyseerd aan de hand van voorbeeldfragmenten en productiedocumenten. Op basis van deze seminars, technische instructies met professionele apparatuur en diverse audiovisuele oefeningen, worden handvatten aangereikt voor het uitvoeren van conceptontwikkeling, camera- en geluidstechniek, mise en scène, interview en montage. In teamverband maak je eerst een beeldverhaal op basis van een eigen idee. Vervolgens realiseer je een korte audiovisuele productie in opdracht van de betrokken docenten of een externe organisatie in het culturele veld, op basis van een mediastudies-gerelateerde onderzoeksvraag met een Practice-as-Research benadering. Doel is dat je leert hoe je jouw onderzoeksvaardigheden kan inzetten voor en theoretische kennis kan vertalen naar een audiovisueel product. In een geschreven verslag reflecteer je vervolgens op dat maakproces en leg je verantwoording af over je keuzes.

 

Practicum Theater en Danscultuur staat in het teken van creatieve maakprocessen van theater- en dansvoorstellingen. Je leert van binnenuit over de praktijk van creatieve processen door deze van dichtbij te observeren. Hoe wordt een voorstelling gemaakt, hoe wordt er op de vloer gewerkt, hoe komen keuzes tot stand? Op wat voor verschillende manieren werken makers? Gedurende de cursus neem je een kijkje bij het maakproces van onderling zeer verschillende theater- en dansgezelschappen en spreek je met theatermakers, choreografen en dramaturgen. Je volgt repetities, bezoekt try-outs en voorstellingen. Daarbij oefen je hoe je zorgvuldig naar voorstellingen (in wording) kunt kijken  - wat is er te zien, horen, ruiken, voelen, welke artistieke keuzes worden gemaakt, welke middelen worden ingezet, wat voor effect en betekenis hebben die, welke onderliggende principes of logica sturen het maakproces, hoe wordt het publiek aangesproken? Tegelijkertijd  leer je hoe je jouw observaties over wat er op de vloer te zien is en gebeurt  - hoe werkt het? werkt het? werkt het niet? waarom niet? - op een heldere en productieve manier onder woorden te brengen aan anderen. Hoe deel je je dramaturgische observaties met een maker, choreograaf of acteur? Welke feedback is zinvol en bruikbaar en welke niet? Wanneer is welke feedback relevant?  Je ontwikkelt op deze manier belangrijke praktische dramaturgische vaardigheden zoals nauwkeurig observeren, geven van inhoudelijke feedback tijdens een artistiek proces en communiceren met artistieke professionals. Een vraag die daarbij centraal staat is: wat kan ik straks met deze vaardigheden in de artistieke praktijk.

 

Let op: de voertaal van het Practicum Intractive Storytelling is Engels. In dit practicum werk je in kleine teams aan het ontwerpen van een tentoonstelling over interactive storytelling. Je leert meer over interactive storytelling, en in het bijzonder de manier(en) waarop interactieve kunstwerken kunnen worden geprogrammeerd en gepresenteerd (ook wel curatie genoemd). Je traint belangrijke praktische en professionele vaardigheden die relevant zijn in het werkveld.

Criteria

De practica zijn intensieve cursussen. Houd hier rekening mee, mocht je je ook gelijktijdig willen inschrijven voor andere cursussen. Lees de cursusbeschrijvingen zorgvuldig.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De practica zijn cursussen met voorrangsregels. Deze voorrangsregels zijn te vinden in de cursusbeschrijving. 

Waarom een practicum?

Deze studenten lichten toe waarom zij voor een practicum hebben gekozen: