GOEDKEURING

Wil je tijdens je studie cursussen volgen die niet bij je standaard studieprogramma horen? Vraag dan goedkeuring aan de examencommissie om ze toch mee te laten tellen. Dit geldt zowel voor cursussen binnen de Universiteit Utrecht als daarbuiten. Je standaard studieprogramma staat in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding (zie linkermenu). 

VRIJSTELLING

Heb je al eerder een opleiding gevolgd aan een andere universiteit of hogeschool? Of heb je relevante werkervaring? Dan kun je in sommige gevallen vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van je studieprogramma.

VERZOEK INDIENEN

Gebruik dit formulier om een verzoek Goedkeuring of Vrijstelling in te dienen. Benodigde bijlagen kun je hierin uploaden. Eventuele papieren bijlagen lever je in bij het  Studiepunt Geesteswetenschappen. Vermeld dan op alle bijlagen je studentnummer.

WANNEER KRIJG je ANTWOORD?

De examencommissie beslist  binnen een termijn van zes weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop je complete aanvraag is binnengekomen. Tijdens de zomerperiode in juli en augustus kan deze termijn overschreden worden. Je ontvangt het besluit per post.

VRAGEN?

Met vragen over het indienen van je verzoek of over het besluit van de examencommissie kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

NIET EENS MET HET BESLUIT?

Als je het niet eens bent met het besluit kun je, binnen zes weken na verzending, digitaal beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht.

Goedkeuring vraag je aan als je tijdens je studie cursussen wilt volgen die niet bij je standaard studieprogramma horen.

Goedkeuring van cursussen binnen de UU

Geef bij je verzoek aan om welke cursussen het gaat en binnen welk programmaonderdeel je ze wilt laten meetellen.

Voor cursussen in de vrije ruimte/ profileringsruimte hoef je geen goedkeuring aan te vragen als het cursussen binnen de Universiteit Utrecht betreft. Er mag echter geen inhoudelijke overlap bestaan tussen cursussen in de profilering en cursussen in de rest van je programma.

Goedkeuring van cursussen buiten de UU

Een aanvraag voor goedkeuring van cursussen buiten de Universiteit Utrecht bestaat uit twee stappen:

  • Stap 1: Vraag van tevoren goedkeuring voor de cursussen die je wilt gaan volgen. Bij je verzoek moet je een cursusbeschrijving uploaden waarin ook de toetsing beschreven is. De examencommissie bepaalt het niveau van de cursussen en controleert of ze niet te veel overlappen met andere onderdelen binnen je studieprogramma.
  • Stap 2: Na het afronden van de cursussen dien je een verzoek in om de behaalde resultaten te laten registreren in Osiris. Je moet hiervoor een transcript (= overzicht van de behaalde resultaten) inleveren. Als je cursussen hebt gevolgd bij een buitenlandse universiteit kun je ook afspreken dat zij het transcript direct mailen naar Examensecretariaat.GW@uu.nl.

Het transcript moet een origineel overzicht van de resultaten of een gewaarmerkte kopie zijn. Het Studiepunt Geesteswetenschappen kan een kopie voor je waarmerken op vertoon van het originele exemplaar. Een scan of kopie van een gewaarmerkt document volstaat niet.

Bij het omrekenen van resultaten uit het buitenland maakt de examencommissie gebruik van deze omrekentabel en van de informatie op het transcript van de buitenlandse universiteit.

Let op: met ingang van collegejaar 2019-2020 worden de buitenlandse grades niet meer omgerekend naar een Nederlands cijfer (1-10), maar omgezet naar de alfanumerieke resultaten V/ONV.

Vrijstelling vraag je aan als al eerder een opleiding hebt gevolgd of relevante werkervaring hebt opgedaan.

Op basis van een vorige opleiding

Lever bij je verzoek tot vrijstelling een gewaarmerkt overzicht van behaalde resultaten plus een gewaarmerkte kopie van het behaalde HBO- of WO-diploma in. Als je geen einddiploma hebt behaald, dan heeft de examencommissie cursusbeschrijvingen inclusief beschrijving van de toetsing nodig om je verzoek te kunnen beoordelen.

Het Studiepunt Geesteswetenschappen kan een kopie van je documenten voor je waarmerken op vertoon van de originele exemplaren. Scans of gewone kopieën volstaan niet.

Een afgeronde HBO-opleiding kan grond zijn voor het verlenen van vrijstellingen, een HBO-propedeuse echter niet!

Op basis van werkervaring

Vraag je vrijstelling aan op grond van werkervaring, lever dan bij het verzoek een kopie van de arbeidsovereenkomst en een beschrijving van de relevante werkervaring in.

  • Judith Thissen (voorzitter)
  • Michel Buijs
  • Jasmijn van Gorp
  • Michiel Kamp

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Noor Blaauw.

Contact examencommissie

Examencommissie
Betreft: <naam opleiding>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
Studiepunt.GW@uu.nl