Onderwijs- en examenregelingen

Alle opleidingen hebben zich te houden aan een vastgestelde Onderwijs- en examenregeling (OER). Zo heeft iedere opleiding een eigen OER, waarin de specifieke onderwijs- en examenregelingen van die opleiding worden beschreven. Het standaard studieprogramma van een opleiding is hierin vastgelegd. Verder staat voorgeschreven op welk niveau je onderdelen van je studieprogramma moet behalen om de opleiding af te ronden.

Goedkeuring en vrijstelling

Als je tijdens je inschrijving aan de Universiteit Utrecht wilt afwijken van het standaard studieprogramma van je opleiding -zoals vastgelegd in de OER- moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je al, vóórdat je stond ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, aan een andere universiteit of hogeschool een opleiding hebt gevolgd, kun je soms vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken of onderdelen van het standaard studieprogramma.

Bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies (BSA) aan het eind van je eerste bachelorjaar geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie, op grond van het aantal studiepunten dat je hebt gehaald. Je kunt in een collegejaar 60 EC behalen, als je in het aangegeven tempo studeert. Als je aan het einde van je eerste studiejaar minimaal 45 EC hebt behaald als voltijdstudent ontvang je een brief met een positief bindend studieadvies. Behaal je in deze periode minder dan 45 EC, dan ontvang je een negatief bindend studieadvies. Je mag in dat geval niet doorgaan met je opleiding.

Let op! EC's van verworven vrijstellingen tellen niet mee.

Richtlijn missen toets door ziekte of overmacht

Als je door ziekte of door bijzondere omstandigheden niet kunt deelnemen aan een (deel)toets, dan moet je je van tevoren afmeldenLet op! Een afmelding vanwege ziekte of bijzondere omstandigheden geeft niet automatisch recht op reparatie van (deel)toetsen.

Afronding eindcijfers

Eindbeoordelingen van cursussen worden uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 10. Cijfers onder de 5 worden niet afgerond, cijfers onder de 6 worden afgerond op hele punten, cijfers boven de 6 op halve punten.

Een 5 (of lager) geldt als onvoldoende, een 6 (of hoger) geldt als voldoende. Lees meer over de afronding van eindcijfers.

Fraude en plagiaat

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Klachten, bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

Privacywetgeving

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de disclaimer van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Studentenstatuut

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut 2016-2017 (pdf). De bijlagen die hier bij horen vind je op de centrale pagina Onderwijsregelingen.